BỘ Y TẾ

*******

Số: 04/2004/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2004

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌCY - DƯỢC HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM – NĂM 2004

Căn cứ Luật Giáo dục đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnhsố 09/L-CTN ngày 02 tháng 12 năm 1998.
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Căn cứ Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2002/PL-UBTVQH11 đã được Ủyban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2003.
Căn cứ Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân.
Thực hiện Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dângiai đoạn 2001-2010.
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Ban Bí thư Trungương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.
Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để phục vụ sự nghiệp chăm sóc vàbảo vệ sức khỏe nhân dân.
Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tuyển sinh đại học Y - Dược hệ tập trung 04năm (hệ chuyên tu cũ).

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ hệ tập trung04 năm là hình thức đào tạo cùng với hình thức đào tạo chính quy nhằm tăngcường Bác sỹ, Dược sỹ làm việc ở tuyến y tế cơ sở. Đối với hình thức đào tạonày, Bộ Y tế chủ trương tuyển sinh dưới các hình thức thi tuyển, cử tuyển,tuyển sinh theo địa chỉ và tạo điều kiện thuận lợi cho Y sỹ đang công tác tạiTrạm Y tế xã, Dược sỹ trung học đang công tác tại các cơ sở y tế tuyến xã,huyện được đào tạo lên bậc đại học để sau khi tốt nghiệp trở về địa phương nơiđã cử đi học tiếp tục làm việc tốt hơn.

2. Đốivới các xã, huyện miềnnúi, vùng cao, vùng sâu và các xã đặc biệt khó khăn, Bộ Y tế áp dụng hình thứcđào tạo theo chế độ cử tuyển và hợp đồng đào tạo theo địa chỉ để đáp ứng nhucầu về nhân lực y tế. Trước khi vào học chính thức, các học viên này được bồidưỡng văn hóa và chuyên môn 01 năm theo chương trình do Bộ Y tế quy định.

3. Chỉ tiêu đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ hệ tập trung 04 nămđược các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho từng Trường đại học Y, Dược.Các tỉnh có khó khăn đặc biệt về nhân lực y tế và có nhu cầu đào tạo theo địachỉ phải làm việc với Bộ Y tế và các Trường đại học trước tháng 8 hàng năm đểxác định nhu cầu và khả năng đào tạo. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dâncác tỉnh, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét để đưa vào kế hoạch tuyểnsinh.

4. Kết thúc khóa đào tạo, các Trường Đại học Y, Dượcbàn giao học viên kèm theo hồ sơ cho các tỉnh hoặc cơ quan cử người đi học đểbố trí công tác tại tuyến y tế cơ sở. Những học viên không tốt nghiệp hoặc phảingừng học tập trước khi tốt nghiệp cũng sẽ được trả về tỉnh hoặc cơ quan cử đihọc để giải quyết.

Cơ sở đào tạo không giao hồ sơ vàcấp giấy tờ cho học viên để tự liên hệ công tác.

5. Các khu vực tuyển sinh : Bao gồm Khu vực 1 (KV1),Khu vực 2 (KV2), Khu vực 3 (KV3), được phân chia theo quy định hiện hành của BộGiáo dục và Đào tạo.

Khu vực dự thi của mỗi thí sinh đượcxác định dựa vào địa chỉ cơ quan nơi thí sinh đang làm việc.

6. Một số quy định khác :

- Đội Y tế lưu động quy định trongThông tư này là các Đội Y tế lưu động thuộc Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Ytế dự phòng trực thuộc Sở Y tế.

- Tuyến Y tế cơ sở được hiểu làtuyến y tế huyện và xã.

- Hợp đồng lao động dài hạn đượchiểu là hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên và người lao động cóđóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đây gọi tắt là hợp đồng lao động.

- Hợp đồng trong định biên được hiểulà hợp đồng ký theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995của liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Tổ chức –Cán bộ Chính phủ. Hợp đồng trong định biên được coi là một hình thức của hợpđồng lao động dài hạn.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh phải là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại các cơ sở y tế.

1. Đối tượng thi tuyển

1.1. Đối tượng tuyển sinh Bác sỹ đakhoa

a) Y sỹ đang làm việc tại các cơ sởy tế công lập sau:

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấnthuộc KV1, KV2.

- Phòng khám đa khoa khu vực, Đội Ytế của các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc KV1, KV2.

- Đội Y tế lưu động thuộc KV1, KV2.

- Trạm Y tế và Bệnh xá của các Bộ,Ngành khác đóng trên địa bàn KV1, KV2.

- Bệnh viện Phong – Da liễu, Khuđiều trị Phong, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao, Trung tâm Phòng chống laođóng trên địa bàn KV1, KV2.

- Bệnh viện các huyện KV1.

b) Y sỹ đang làm việc tại Phòng khámđa khoa tư nhân đóng trên địa bàn KV1, KV2.

c) Y sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ quânsự hoặc đã công tác liên tục tại KV1 ít nhất 36 tháng hiện đang làm việc tại cáccơ sở y tế sau đóng trên địa bàn KV3:

- Cơ sở y tế công lập: Trạm Y tếphường, Phòng đám đa khoa khu vực, Đội Y tế của các Trung tâm Y tế quận, Đội Ytế lưu động, bệnh viện Phong – Da liễu, Khu điều trị Phong, Bệnh viện Tâm thần,Bệnh viện Lao, Trung tâm Phòng chống lao, Trạm Y tế và Bệnh xá của các Bộ,Ngành khác.

- Cơ sở y tế ngoài công lập: Phòngkhám đa khoa tư nhân.

1.2. Đối tượng tuyển sinh Bác sỹ yhọc cổ truyền (YHCT)

- Y sỹ YHCT đang làm việc tại các cơsở y tế công lập và ngoài công lập đóng trên địa bàn KV1, KV2.

- Y sỹ YHCT đã hoàn thành nghĩa vụquân sự hoặc đã công tác liên tục tại KV1 ít nhất 36 tháng, hiện nay đang làmviệc tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đóng trên địa bàn KV3.

1.3. Đối tượng tuyển sinh Dược sỹđại học:

- Dược sỹ Trung học đang làm việctại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đóng trên địa bàn KV1, KV2.

- Dược sỹ Trung học đã hoàn thànhnghĩa vụ quân sự hoặc đã làm việc liên tục tại KV1 ít nhất 36 tháng, hiện nayđang làm việc tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đóng trên địa bànKV3.

2. Đối tượng tuyển sinh Bác sỹ đakhoa và Dược sỹ đào tạo theo hình thức cử tuyển.

2.1. Y sỹ là người dân tộc thiểu sốđang công tác, có biên chế hoặc hợp đồng trong định biên tại tuyến y tế cơ sởthuộc KV1. Nếu là người Kinh phải có hộ khẩu thường trú và đã công tác liên tụcở khu vực nói trên ít nhất 36 tháng.

2.2. Dược sỹ trung học là người dântộc thiểu số đang công tác, có biên chế hoặc hợp đồng trong định biên tại KV1.Nếu là người Kinh phải có hộ khẩu thường trú và đã công tác liên tục ở khu vựcnói trên ít nhất 36 tháng.

3. Đối tượng tuyển sinh Bác sỹ đakhoa và Dược sỹ hình thức đào tạo hợp đồng theo địa chỉ.

3.1. Y sỹ là người dân tộc thiểu sốđang công tác, có biên chế hoặc hợp đồng lao động tại Trạm Y tế xã. Nếu làngười Kinh phải có hộ khẩu thường trú và đã công tác liên tục ở khu vực nóitrên ít nhất 36 tháng.

3.2. Dược sỹ trung học là người dântộc thiểu số, có biên chế hoặc hợp đồng lao động tại các cơ sở y tế thuộc KV1hoặc tuyến y tế cơ sở thuộc KV2. Nếu là người Kinh phải có hộ khẩu thường trúvà đã công tác liên tục tại khu vực nói trên ít nhất 36 tháng.

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH

1. Tiêu chuẩn chính trị

Lý lịch bản thân và gia đình rõràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầyđủ các chủh trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Những người đangtrong thời gian thi hành kỷ luật (từ khiển trách trở lên) không được xét tuyển.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên mônvà văn hóa

2.1. Về chuyên môn

- Thí sinh dự thi và cử tuyển vàocác lớp Bác sỹ đa khoa phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ trung học đào tạo theochương trình của Bộ Y tế.

- Thí sinh dự thi vào các lớp Bác sỹY học cổ truyền phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ Y học cổ truyền hoặc Y sỹ địnhhướng Y học cổ truyền đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

- Thí sinh dự thi và cử tuyển vàocác lớp Dược Sỹ đại học phải có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung học đào tạo theochương trình của Bộ Y tế.

- Các thí sinh đã được đào tạo trongquân đội phải có bằng tốt nghiệp Trung học Y, Dược do Trường Trung học Quân y 1(nay là Học viện Quân y), Trường Trung học Quân y 2 cấp, hoặc có bằng tốtnghiệp trung học Y, Dược do Cục Quân y trực tiếp ký quyết định công nhận tốtnghiệp hay ký bằng tốt nghiệp từ năm 1994 trở về trước và thời gian đào tạo ítnhất là 02 năm (24 tháng).

2.2. Về văn hóa :

Các đối tượng tuyển sinh đều phải cótrình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc văn hóa hoặc đã tốtnghiệp các môn văn hóa trong chương trình đào tạo trung học Y, Dược, được cơ sởđào tạo xác nhận.

3. Tiêu chuẩn về thâm niên chuyênmôn: 3 năm (đủ 36tháng).

Thâm niên chuyên môn là thời gianlàm việc liên tục đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp trung học Y,Dược, tính từ khi có Quyết định tuyển dụng vào biên chế, hợp đồng lao động hayđược phép hành nghề Y, Dược tư nhân đến ngày 31 tháng 10 năm dự thi.

4. Tiêu chuẩn sức khỏe và tuổi:

4.1. Về sức khỏe:

Phải có đủ sức khỏe để học tập nhưquy định tại Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Đại học trung học chuyên nghiệp vàdạy nghề số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Về tuổi :

Không quá 45 tuổi đối với nam và 40tuổi đối với nữ, tính đến ngày 31 tháng 10 của năm dự thi.

IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Điểm tuyển vào trường được xét ưutiên theo khu vực và trong mỗi khu vực có các ưu tiên cho các đối tượng theochính sách:

1. Ưu tiên về khu vực

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáodục và Đào tạo.

2. Ưu tiên về chính sách

2.1. Nhóm ưu tiên 1

- Anh hùng lao động, anh hùng cáclực lượng vũ trang, chiến sỹ thi đua toàn quốc.

- Người dân tộc thiểu số đang làmviệc tại KV1.

- Thương binh, bệnh binh, người đượchưởng chính sách như thương binh.

2.2. Nhóm ưu tiên 2

- Người được thưởng huân chương, huychương kháng chiến, chiến thắng, huân chương lao động hoặc là chiến sỹ thi đuacấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02 năm liền.

- Con liệt sỹ, con thương binh, conbệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh.

- Người dân tộc thiểu số đang làmviệc tại KV2.

- Người đang làm việc tại Trạm Y tếxã thuộc KV1, Bệnh viện Phong – Da liễu, Khu điều trị Phong, Bệnh viện Tâmthần, Bệnh viện Lao, Trung tâm Phòng chống lao, đã công tác liên tục tại đó từ36 tháng trở lên tính đến ngày 31 tháng 10 của năm dự thi.

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng mộttiêu chuẩn ưu tiên cao nhất về chính sách.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

1. Một phiếu dự tuyển do cơ quan sửdụng người lao động cử đi dự tuyển và có ý kiến phê duyệt của Sở Y tế tỉnh,thành phố. Các thí sinh đang làm việc trong các đơn vị không thuộc Ngành Y tếphải có ý kiến đề nghị của cơ quan chủ quản (nếu ở cấp Trung ương) hoặc Sở Nộivụ (nếu ở cấp địa phương).

2. Bản sao bằng tốt nghiệp trung họcchuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tươngđương, có công chứng Nhà nước, khi nhập học phải xuất trình bản chính. Nhữngtrường hợp cần thiết, nhà trường yêu cầu thí sinh xuất trình học bạ khóa đàotạo trung học chuyên nghiệp Y tế.

3. Bản sao giấy khai sinh có côngchứng Nhà nước.

4. Bản sao có công chứng Nhà nướccác giấy tờ sau (khi nhập học phải xuất trình bản chính).

- Đối với người thuộc biên chế Nhànước hoặc hợp đồng trong định biên : Quyết định tuyển dụng vào biên chế hoặchợp đồng trong định biên.

- Đối với các đối tượng khác : Quyếtđịnh tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế, hợp đồng lao động dài hạn, sổbảo hiểm xã hội, Chứng chỉ hành nghề Y, Dược tư nhân và giấy xác nhận thời gianđã hành nghề của Sở Y tế.

Thí sinh đang làm việc tại KV3 phảicó bản sao Quyết định phân công công tác và giấy xác nhận thời gian làm việctại KV1 hoặc giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

5. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiênvà khu vực ưu tiên tuyển sinh (như quy định tại phần IV) của cơ quan sử dụngngười lao động và được Sở Y tế tỉnh, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền xácnhận.

6. Một bản cam kết của thí sinh saukhi kết thúc học tập sẽ trở về công tác tại tuyến y tế cơ sở theo sự phân côngcủa tỉnh.

7. Bốn ảnh mới chụp cỡ 4 x 6 (mộtảnh dán vào phiếu dự tuyển, đóng dấu giáp lai của đơn vị cử đi học).

8. Khi nhập học, thí sinh trúngtuyển phải nộp thêm quyết định cử đi học của Sở Y tế tỉnh, thành phố, Thí sinhkhông thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố quản lý phải có quyết định cử đi học củaBộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi quản lý người lao động.

Thí sinh thuộc diện cử tuyển và diệnhợp đồng đào tạo theo địa chỉ phải có quyết định cử đi học của Ủy ban nhân dântỉnh.

Các giấy tờ khác : Theo quy định củatrường.

Thí sinh phải nộp đầy đủ hồ sơ dựthi về Ban tuyển sinh của các trường theo vùng tuyển sinh đúng thời hạn quyđịnh của từng trường.

Cán bộ ký quyết định cử người đi họcphải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hồ sơ của người xinđi học.

VI. THI TUYỂN VÀ CỬ TUYỂN

1. Thi tuyển:

1.1. Các môn thi:

Thí sinh trong diện thi tuyển phảithi 3 môn : Toán, Hóa và Chuyên môn.

a) Môn Toán và môn Hóa:

Trình độ trung học phổ thông (hay bổtúc văn hóa tương đương) theo chương trình hiện hành.

b) Môn chuyên môn :

Theo chương trình đào tạo Y sỹ trunghọc (Y sỹ đa khoa hoặc Y sỹ Y học cổ truyền) hoặc Dược sỹ trung học hiện hànhcủa Bộ Y tế.

1.2. Tổ chức thi:

Các trường tổ chức thi tuyển theocác quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

Ngày thi tuyển sinh do các trườngquy định (nên tổ chức cùng ngày với thi tuyển sinh đại học hệ chính quy) vàđăng ký với Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo), Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thờithông báo cho thí sinh.

Các Sở Y tế cần có kế hoạch bồidưỡng văn hóa và chuyên môn cho người được cử đi học để bảo đảm chất lượng đàotạo.

Bộ Y tế khuyến khích các trường cócùng ngày thi tập trung làm đề và sử dụng đề chung để tiết kiệm và đảm bảo mặtbằng kiến thức.

1.3. Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh đúng đối tượng, có đủ cáctiêu chuẩn tuyển sinh, điểm thi môn chuyên môn không dưới 5 điểm và các môn vănhóa không có điểm 0, đạt mức điểm tuyển của trường sẽ được xét trúng tuyển.

2. Đào tạo hợp đồng theo địa chỉ

Sau một năm học tập theo chươngtrình do Bộ Y tế quy định, các thí sinh diện đào tạo hợp đồng theo địa chỉ phảitham dự kỳ thi tuyển sinh với các thí sinh diện thi tuyển và được xét trúngtuyển theo điểm chuẩn riêng dành cho các đối tượng này.

3. Cử tuyển :

Thí sinh không phải dự thi nhưngphải kiểm tra các môn học thêm, nếu đạt yêu cầu sẽ được học chính thức.

Các trường phải báo cáo điểm trúngtuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách sinh viên nhập học về Bộ Y tếvà thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VII. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ VÀ HỌC PHÍ

1. Học viên trúng tuyển (do thituyển và cử tuyển) thuộc chỉ tiêu Nhà nước cấp ngân sách phải đóng học phí theođúng các quy định hiện hành. Đối với học viên diện đào tạo theo địa chỉ, cácđịa phương ký hợp đồng trực tiếp với cơ sở đào tạo.

2. Trong thời gian học tập, lương vàmọi chế độ của học viên do cơ quan cử người đi học giải quyết theo chế độ hiệnhành.

3. Học viên trúng tuyển không thuộcdiện Nhà nước cấp ngân sách phải đóng học phí và các khoản phí, lệ phí khác(nếu có) theo đúng các quy định hiện hành.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các đơn vị, các địa phương tổ chứctriển khai thực hiện, xét cử cán bộ tham dự kỳ thi tuyển sinh và đi học theođúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

Các trường đại học thông báo rộngrãi cho thí sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy định hiện hànhđể đảm bảo chất lượng đào tạo và công bằng xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu đơnvị, địa phương có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đàotạo) để nghiên cứu, giải quyết kịp thời./.

 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

PHỤ LỤC 1

PHÂN VÙNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Y -DƯỢC HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM (CHUYÊN TU CŨ)
(ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BYT ngày 09 tháng 4 năm 2004 củaBộ Y tế)

Số thứ tự

Tên đơn vị

Chuyên ngành đào tạo

Vùng tuyển

1

Trường Đại học Dược Hà Nội

Dược sỹ đại học

- Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

2

Trường Đại học Y Thái Bình

- Bác sỹ đa khoa

- Bác sỹ y học cổ truyền

- Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

- Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

3

Trường Đại học Y Hải Phòng

- Bác sỹ đa khoa

- Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra.

4

Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh

- Bác sỹ y học cổ truyền

- Dược sỹ đại học

- Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

- Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

5

Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

- Bác sỹ đa khoa

- Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

6

Trường Đại học Y Huế

- Bác sỹ đa khoa

- Dược sỹ đại học

- Từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận và Gia Lai, Kon Tum.

- Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên.

7

Đại học Tây Nguyên

- Bác sỹ đa khoa

- Các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.

8

Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ

- Bác sỹ đa khoa

- Dược sỹ đại học

- Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

- Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

9

Học viện Quân y :

- Cơ sở 1 (miền Bắc)

- Cơ sở 2 (miền Nam)

- Bác sỹ đa khoa

- Bác sỹ đa khoa

- Hà giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh Tây Nguyên.

- Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên.

10

Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh

- Bác sỹ đa khoa

- Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.