BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/BYT-TT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 1996

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC KẾTHỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THUỘC NGÀNH Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO,NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH

Đào tạo cán bộ y tế là quá trình kết hợpchặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, vì vậy việc kết hợp giữa trường đại học Yvà Bệnh viện thực hành là một nguyên lý tất yếu trong công tác đào tạo và đãtrở thành truyền thống ở Việt Nam và trên thế giới.

Trong nhiều năm qua việc kết hợp, lồng ghéphoạt động của trường đại học Y với các bệnh viện thực hành đã đem lại những kếtquả tốt trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và phục vụ ngườibệnh. Hiện nay, đất nước đang ở trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế xã hội đangchuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủnghĩa. Việc kết hợp giữa trường đại học Y và bệnh viện đặt ra nhiều vấn đề cầngiải quyết cho phù hợp với sự phát triển chung của đất nước. Trong khi chưa cóđủ điều kiện để thành lập bệnh viện thực hành nằm trong các trường đại học Y,Bộ quy định việc kết hợp giữa trường đại học Y và bệnh viện thực hành trongcông tác đào, tạo và phục vụ người bệnh.

Phạm vi điều chỉnh của thông tư này áp dụngcho các trường đại học Y, Phân hiệu đại học Y, cao đẳng y tế (sau đây gọi tắtlà trường đại học Y) thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện do Bộ Y tế, Sở Y tế quảnlý.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các trường đại học Y nhất thiết phải cómột số bệnh viện thực hành làm cơ sở cho sinh viên thực tập, bao gồm bệnh việnthực hành chính và các bệnh viện thực hành khác.

2. Bệnh viện thực hành chính là bệnh việnmà giáo viên và sinh viên của trường làm việc, học tập thường xuyên hàng ngày.Mỗi trường đại học Y có một bệnh viện thực hành chính (riêng trường đại học Ykhoa Hà Nội và trường đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh có thể có 2-3 bệnhviện thực hành chính). Bệnh viện thực hành chính do trường đại học Y đề nghị vàBộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định chỉ định.

Các bệnh viện thực hành khác của nhà trườnglà các bệnh viện mà giáo viên và sinh viên đến làm việc và học tập không thườngxuyên, các bệnh viện thực hành này do các trường đại học Y đề xuất và Bộ Y tếphê duyệt.

3. Đầu mỗi năm học, các trường đại học Y phảibáo cáo Bộ Y tế về kế hoạch kết hợp cụ thể giữa trường với từng bệnh viện đểđảm bảo kế hoạch đào tạo của trường và phục vụ người bệnh của bệnh viện.

II. NHỮNG NGUYÊN TÁC KẾT HỢP GIỮA TRƯỜNGĐẠI HỌC Y VÀ BỆNH VIỆN THỰC HÀNH

1. Trên cơ sở lồng ghép các trách nhiệm củamỗi đơn vị đối với các hoạt động chung nhằm hoàn thành và nâng cao chất lượngđào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ người bệnh và chỉ đạo tuyến dưới về côngtác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2. Sử dụng tối đa và phát huy sức mạnh tổnghợp các nguồn lực sẵn có của trường và bệnh viện phục vụ công tác đào tạo cánbộ, nghiên cứu khoa học và phục vụ người bệnh.

3. Đảm bảo sự bình đẳng và lợi ích giữa haiđơn vị cũng như cán bộ đảm nhận cả hai nhiệm vụ đào tạo và phục vụ người bệnh,trường và bệnh viện được ký kết các hợp đồng trách nhiệm trên một số lĩnh vựcnhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

III. KẾT HỢP GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ BỆNHVIỆN THỰC HÀNH VỀ MẶT TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Kết hợp lãnh đạo trường đại học Y vàbệnh viện thực hành:

a. Tổ chức lồng ghép lãnh đạo trường vàbệnh viện thực hành chính như sau: Hiệu trưởng trường đại học Y, được bổ nhiệmgiữ chức phó giám đốc bệnh viện thực hành chính, Giám đốc Bệnh viện thực hànhchính được bổ nhiệm giữ chức phó Hiệu trưởng của trường đại học Y (đối vớitrường ĐH Y Hà Nội và trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh có nhiều bệnh viện thựchành chính, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể).

b. Việc bổ nhiệm, chức vụ kiêm nhiệm phóHiệu trưởng trường đại học Y hoặc phó giám đốc bệnh viện thực hành được tiếnhành theo quy định về công tác tổ chức cán bộ và phải được sự đồng ý bằng vănbản của Lãnh đạo Bộ Y tế. Khi thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng hoặc Giám đốc bệnhviện thì đương nhiên thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm.

c. Đối với các bệnh viện không phải là bệnhviện thực hành chính của nhà trường, không thực hiện lồng ghép lãnh đạo trườngvà bệnh viện. Sự kết hợp giữa trường đại học Y và các bệnh viện thực hành nàyđược thực hiện thông qua các văn bản thoả thuận giữa lãnh đạo nhà trường vàBệnh viện thông qua các hợp đồng ký kết giữa hai đơn vị.

2. Kết hợp giữa Bộ môn của trường và khoaphòng của bệnh viện:

Các Bộ môn của trường và khoa phòng lâmsàng, cận lâm sàng tương ứng của bệnh viện được tổ chức lồng ghép như sau:

a. Giáo viên các Bộ môn lâm sàng và cận lâmsàng của trường bao gồm các giáo viên của trường và các giáo viên kiêm nhiệmcủa các khoa tương ứng của bệnh viện.

Việc bổ nhiệm và phân công giáo viên kiêmnhiệm thuộc biên chế bệnh viện do Hiệu trưởng nhà trường quyết định sau khi cósự đồng ý của Giám đốc Bệnh viện. Danh sách giáo viên kiêm nhiệm phải được báocáo về Bộ Y tế.

b. Chủ nhiệm các Bộ môn chuyên môn củatrường có thể kiêm trưởng khoa chuyên môn của Bệnh viện và ngược lại, khôngphân biệt thuộc biên chế của trường hay Bệnh viện, căn cứ vào năng lực vềchuyên môn và quản lý, được tập thể cán bộ của Bộ môn hoặc khoa tín nhiệm. Đốivới trường đại học Y Hà Nội và đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, phương ántốt nhất là Viện trưởng các Viện nghiên cứu có giường bệnh là Chủ nhiệm Bộ môntương ứng của nhà trường.

c. Việc bổ nhiệm cán bộ quy định tại điểm bmục 2 phần III được tiến hành theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Ytế.

IV. KẾT HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG GIỮA TRƯỜNG VÀBỆNH VIỆN

1. Kết hợp trong công tác đào tạo cán bộ -phục vụ người bệnh:

a. Hàng năm, trước khi bước vào năm họcmới, Hiệu trưởng trường đại học Y có trách nhiệm thông báo với Giám đốc Bệnhviện thực hành kế hoạch đào tạo của nhà trường, những đề xuất cần phối hợp vớiBệnh viện để cho kế hoạch đào tạo của nhà trường được lông ghép vào kế hoạchhoạt động của Bệnh viện.

b. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của nhàtrường, các bệnh viện thực hành có trách nhiệm bố trí, sắp xếp và tạo điều kiệnthuận lợi cho cán bộ nhà trường, bệnh viện và sinh viên tham gia giảng dạy, họctập, thực tập và phục vụ người bệnh tại Bệnh viện.

c. Tùy theo trình độ, năng lực của cán bộgiảng dạy, Giám đốc Bệnh viện bố trí để cán bộ giảng dạy của nhà trường đượctrực tiếp tham gia công tác chuyên môn phù hợp tại các khoa, phòng của Bệnhviện.

d. Cán bộ nhà trường tham gia công tác tạibệnh viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về thực hiện các chế độ,chức trách, quy tắc chuyên môn, nội quy và quy định của Bệnh viện.

e. Giám đốc của Bệnh viện có trách nhiệm bốtrí sắp xếp công việc để cán bộ Bệnh viện tham gia giảng dạy cho sinh viên tạiTrường và Bệnh viện. Giáo viên của Bệnh viện tham gia công tác giảng dạy, chịutrách nhiệm trước Hiệu trưởng và nhà trường về các nội quy và quy chế đào tạo.

Ngoài các giáo viên kiêm nhiệm chính thức,các công chức khác của Bệnh viện đều có trách nhiệm tham gia công tác đào tạo,giáo dục và rèn luyện sinh viên trong thời gian sinh viên thực tập tại Bệnhviện.

2. Kết hợp trong công tác nghiên cứu khoahọc:

Hiệu trưởng trường đại học Y và Giám đốcbệnh viện có trách nhiệm tổ chức phối hợp các đề tài nghiên cứu khoa học chungnhằm phát huy các nguồn lực sẵn có của hai đơn vị để tiến hành và nâng cao chấtlượng công trình nghiên cứu khoa học.

3. Kết hợp trong việc sử dụng và quản lýtrang thiết bị:

Hiệu trưởng trường đại học Y và Giám đốcbệnh viện có kế hoạch sử dụng tối đa công suất các trang thiết bị của trường vàbệnh viện cho công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và phục vụ ngườibệnh.

Khi sử dụng không phân biệt tài sàn giữahai đơn vị nhưng về sở hữu tài sản phải phân định rõ giữa trường và bệnh việnđể quản lý và bảo dưỡng các trang thiết bị theo đúng các quy định của phápluật.

4. Kết hợp trong công tác chỉ đạo tuyếndưới:

Hiệu trưởng trường và Giám đốc bệnh việncùng có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dântại địa phương, cụ thể là tham gia chỉ đạo tuyến trước, phòng chống dịch, thamgia các chương trình y tế ở cộng đồng và phối hợp tổ chức tốt các đợt di thựctập của sinh viên hàng năm.

V. THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Trên cơ sở các bệnh viện đã được lựachọn làm bệnh viện thực hành, Bộ Y tế và nhà trường sẽ có kế hoạch ưu tiên đầutư trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất để bệnh viện thực hành cho phù hợpvới quá trình phát triển và yêu cầu đào tạo của trường. Sau một số năm sẽ xâydựng một số bệnh viện thực hành chính thành bệnh viện Dạy Học.

2. Cán bộ nhà trường tham gia công tác tạicác khoa phòng của bệnh viện được hưởng các chế độ phụ cấp (nếu có) tương đươngvới cán bộ cùng chức danh và ngạch bậc của bệnh viện, do nhà trường trả, riêngphụ cấp trực và phẫu thuật do bệnh viện trả thông qua các hợp đồng cụ thể. Việcchi trả chế độ phụ cấp theo lương phải theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Cán bộ của bệnh viện tham gia công tácgiảng dạy được hướng các chế độ thù lao giảng dạy tương đương định mức với cánbộ cùng chức danh và ngạch bậc của trường, do nhà trường trả.

4. Các cán bộ của bệnh viện tham gia côngtác đào tạo, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được nhà trường đề nghị phong chức danh họchàm theo quy định của Nhà nước.

5. Khi lập kế hoạch kinh phí đào tạo hàngnăm, Hiệu trưởng trường đại học Y có trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí thực tậpcủa sinh viên tại bệnh viện và chuyển phần kinh phí này cho bệnh viện theo cáchợp đồng cụ thể.

6. Bệnh viện có trách nhiệm trả tiền cho sinhviên khi được phân công tham gia trực theo định suất của bệnh viện và các hoạtđộng dịch vụ của bệnh viện.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Trên cơ sở các quy định tai thông tưnày, Hiệu trưởng trường đại học Y và Giám đốc bệnh viện thực hành cung phối hợpxây dựng quy chế kết hợp cụ thể giữa trường và bệnh viện, báo cáo Bộ Y tế phêduyệt. Hàng năm vào đầu năm học Lãnh đạo trường và bệnh viện có kế hoạch cụ thểchi tiết thông qua hợp đồng trách nhiệm để thực hiện tốt việc thực tập của sinhviên, nghiên cứu khoa học và phục vụ người bệnh.

2. Giao cho Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đàotạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Điều trị Bộ Y tế làm đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn,giám sát các hoạt động kết hợp trường và bệnh viện.

3. Thông tư này chỉ áp dụng cho các trườngđại học Y và Cao đẳng y tế thuộc ngành y tế với bệnh viện do Bộ Y tế, Sở Y tếquản lý. Các trường Đại học Y và khoa Y thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý vàcác bệnh viện thực hành của các trường Đại học trên thực hiện việc kết hợpTrường - Viện theo thông tư liên Bộ Y tế - Giáo dục đào tạo số 06/TTLB ngày12/4/1995.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, lãnh đạo các trường, bệnh viện cầnbáo cáo về Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
PGS.PTS. Đỗ Nguyên Phương