BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1999

THÔNG TƯ

>> Xem thêm:  Mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua bán xe máy chậm sang tên ?

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 3 mục I

Thông tư số 57/1998/TT /BTC ngày 27/4/1998

 

Căncứ Quyết định số 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay làThủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí, Bộ Tàichính đã ban hành Thông tư số 57/1998/TT -BTC ngày 27/4/1998 về việc hướng dẫnchế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý và Thông tư số 75/1998/TT /BTCngày 2/6/1998 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.nmục I Thông tư số 57/1998/TT -BTC.

Đểphù hợp với thực tế, Bộ Tài chính bổ sung quy định tại điểm 3, mục I Thông tưsố 57/1998/TT -BTC về đối tượng không thu phí cầu, đường thuộc Nhà nước quản lýđối với xe tải chuyên dùng chở rác, chở bùn của Công ty môi trường đô thị vàCông ty thoát nước đô thị (trừ trường hợp các xe này vận chuyển các hàng hóakhác thuộc đối tượng phải nộp phí cầu, đường).

Thôngtư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác khôngđề cập tại Thông tư này vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số57/1998/TT -BTC ngày 27/4/1998 và Thông tư số 75/1998/TT/BTC ngày 2/6/1998 củaBộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức,cá nhân và đối tượng nộp phí phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứugiải quyết./.