BỘ CÔNG AN
-----------------

Số: 05/2012/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Bộ Công an quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và quyền hạn của Công an các cấp trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân.

>> Xem thêm:  Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế ? Tư vấn tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ?

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với đơn vị dự toán cấp 1; các đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3 và đơn vị thanh toán trực thuộc; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

1. Bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ Bộ Công an (đơn vị dự toán cấp 1) đến Công an các đơn vị, địa phương (đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3 và đơn vị thanh toán trực thuộc), sau đây gọi chung là đơn vị sử dụng ngân sách trong Công an nhân dân.

2. Các khoản thu, chi ngân sách phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán, phân bổ, cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Mọi khoản chi ngân sách nhà nước (hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước) đều phải theo dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3. Trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách cân đối thu, chi chặt chẽ, đúng chế độ và thực hiện đúng nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm dân chủ, công khai, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng theo quy định của nhà nước và của Bộ Công an.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 4. Lập dự toán ngân sách nhà nước

>> Xem thêm:  Nhận thừa kế có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không ?

1. Căn cứ vào hướng dẫn lập dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an và số dự kiến giao dự toán ngân sách năm được Bộ Công an thông báo, các đơn vị dự toán cấp 2 tiến hành việc giao số dự kiến giao dự toán ngân sách năm và hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp 3, các đơn vị thanh toán trực thuộc lập dự toán thu, chi ngân sách năm theo nguyên tắc số thu không thấp hơn số dự kiến giao thu, số chi phải phù hợp với tổng mức và chi tiết lĩnh vực dự toán được giao; tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị dự toán cấp 3, đơn vị thanh toán trực thuộc để lập dự toán của đơn vị mình gửi về Bộ Công an (qua Cục Tài chính).

2. Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị dự toán cấp 2, các đơn vị chuyên ngành gửi lên, Cục Tài chính tổng hợp và lập dự toán thu, chi ngân sách toàn lực lượng Công an nhân dân, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (đối với dự toán chi sự nghiệp, chương trình, mục tiêu quốc gia).

3. Cục Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 1 và có trách nhiệm quản lý tổng dự toán ngân sách của lực lượng Công an nhân dân; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đơn vị có liên quan trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch ngân sách dài hạn, năm năm và hàng năm của lực lượng Công an nhân dân; quan hệ trực tiếp với cơ quan chức năng của Bộ Tài chính trong việc lập dự toán ngân sách và tiếp nhận dự toán ngân sách được giao hàng năm.

Điều 5. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước

1. Căn cứ dự toán ngân sách được Chính phủ giao và Bộ Tài chính thông báo, Cục Tài chính có trách nhiệm đề xuất phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp 2, các đơn vị mua sắm chuyên ngành phù hợp về tổng mức và chi tiết lĩnh vực chi của dự toán ngân sách được giao. Phương án phân bổ dự toán ngân sách của lực lượng Công an nhân dân được Đảng ủy Công an Trung ương thông qua, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt gửi Bộ Tài chính thẩm định là cơ sở để tiến hành giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện.

2. Căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách của Bộ Công an, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác quản lý, điều hành ngân sách hàng năm, các đơn vị dự toán cấp 2 có trách nhiệm lập phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp 3 và đơn vị thanh toán trực thuộc, bảo đảm phù hợp về tổng mức và chi tiết theo lĩnh vực chi được giao (trong đó có thuyết minh cụ thể về các tiêu thức, định mức phân bổ, phần kinh phí chưa phân bổ, phần kinh phí dự phòng, phần kinh phí để lại chi tiêu tập trung ở các đơn vị dự toán cấp 2), gửi về Bộ Công an (qua Cục Tài chính) để thẩm tra. Sau khi Cục Tài chính có ý kiến thống nhất về phương án phân bổ ngân sách, các đơn vị dự toán cấp 2 quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, đồng thời gửi về Bộ Công an (qua Cục Tài chính) và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

Điều 6. Kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện

1. Căn cứ chỉ tiêu kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện được Bộ Công an giao, các đơn vị chuyên ngành mua sắm cấp 1 lập phương án phân bổ, danh mục, dự toán mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Đối với các dự án mua sắm trang thiết bị, phương tiện (kể cả các dự án đầu tư mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư tập trung của Nhà nước, nguồn vốn đặc biệt của Chính phủ): căn cứ chủ trương lập dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng dự án lập hồ sơ dự án theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức thẩm định dự án, trình phê duyệt dự án theo quy định hiện hành. Căn cứ dự án đầu tư được phê duyệt, chủ đầu tư lập báo cáo thẩm định và trình duyệt thiết kế kỹ thuật, danh mục - tổng dự toán theo quy định hiện hành để có căn cứ xây dựng kế hoạch đấu thầu và tổ chức thực hiện dự án theo kế hoạch vốn năm của dự án được thông báo.

Điều 7. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

>> Xem thêm:  Thừa kế theo di chúc có mất thuế, lệ phí không ? Quy định về quyền thừa kế đối với đất đai ?

Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Công an được giao (gồm cả nguồn vốn đầu tư tập trung của Nhà nước và nguồn vốn xây dựng cơ bản trong chi an ninh thường xuyên), Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án, công trình xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, phê duyệt và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) thông báo giao kế hoạch vốn cho các đơn vị chủ đầu tư thực hiện.

Điều 8. Kinh phí dự trữ nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia

1. Các đơn vị được Bộ Công an giao thực hiện kinh phí dự trữ nhà nước, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia có trách nhiệm lập dự toán, danh mục chi tiết và các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định, gửi về Bộ Công an (qua Cục Tài chính). Cục Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt và báo cáo các cơ quan chức năng của nhà nước.

2. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Cục Tài chính báo cáo Bộ trưởng quyết định giao chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị để tổ chức thực hiện.

Điều 9. Trường hợp thay đổi nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước

Trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, nếu phải thay đổi nhiệm vụ thu, nhiệm vụ chi ngân sách, các đơn vị dự toán thực hiện việc điều chỉnh như sau:

1. Đối với đơn vị dự toán cấp 2 được Bộ Công an ủy quyền quyết định phân bổ và giao dự toán ngân sách cho đơn vị dự toán cấp 3, đơn vị thanh toán trực thuộc thì đơn vị dự toán cấp 2 cũng được ủy quyền quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp 3, đơn vị thanh toán trực thuộc (nếu không làm thay đổi tổng mức và chi tiết theo lĩnh vực chi được giao).

2. Sau khi có ý kiến thẩm tra phương án điều chỉnh dự toán ngân sách của Bộ Công an (Cục Tài chính), đơn vị dự toán cấp 2 quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách đã giao, đồng gửi Bộ Công an (qua Cục Tài chính) và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

3. Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách giữa các đơn vị thuộc Bộ Công an hoặc điều chỉnh giữa các nhóm mục trong dự toán ngân sách mà không làm thay đổi tổng mức và chi tiết theo lĩnh vực chi được giao, Bộ Công an có công văn gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước trung ương đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân bổ dự toán. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ Công an quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách đã giao; đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để phối hợp thực hiện.

4. Trường hợp việc thay đổi nhiệm vụ thu, chi ngân sách làm thay đổi tổng mức và chi tiết theo lĩnh vực chi được giao, thì thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách thuộc về cơ quan quyết định giao dự toán ngân sách cho đơn vị dự toán.

>> Xem thêm:  Bán nhà và đất thừa kế có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không ?

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an

1. Chỉ đạo công tác kế hoạch ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách và công tác quản lý, điều hành ngân sách hàng năm; chỉ đạo việc cân đối và điều chỉnh cơ cấu ngân sách trong Công an nhân dân khi có yêu cầu cần điều chỉnh nhiệm vụ chi tiêu đột xuất phát sinh nhằm phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và công tác quyết toán ngân sách hàng năm.

2. Phê duyệt số dự kiến giao dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp 2 và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị chuyên ngành lập dự toán ngân sách, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, trang phục, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, dự trữ nhà nước trong an ninh, các chương trình mục tiêu quốc gia, mật phí, ngoại tệ.

3. Phê duyệt kế hoạch ngân sách dài hạn, năm năm và hàng năm của Công an nhân dân và các yêu cầu về ngân sách của Bộ Công an gửi các cơ quan chức năng của Nhà nước.

4. Phê duyệt kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách của Công an nhân dân theo cơ cấu và lĩnh vực chi ngân sách, kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị chuyên ngành, các đơn vị dự toán cấp 2.

5. Phê duyệt kế hoạch ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình, mục tiêu, dự trữ nhà nước trong lĩnh vực an ninh.

6. Phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách của Bộ Công an và phương án phân bổ kế hoạch thu, chi ngân sách, kế hoạch mua sắm của các chuyên ngành mua sắm cấp I và kinh phí chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị dự toán cấp 2.

7. Phê duyệt kế hoạch bổ sung kinh phí khi có yêu cầu chi tiêu đột xuất (ngoài dự toán ngân sách được phân bổ đầu năm) hoặc gửi các cơ quan chức năng nhà nước đề nghị bổ sung kinh phí.

8. Phê duyệt báo cáo quyết toán ngân sách năm của toàn lực lượng Công an nhân dân; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hoặc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Nhận thừa kế từ cô ruột có phải đóng thuế không ? Thời hiệu khởi kiện thừa kế là bao lâu ?

9. Phê duyệt các khoản kinh phí bổ sung cho các đơn vị dự toán trong Công an nhân dân (trừ các khoản bổ sung Bộ trưởng đã ủy quyền cho Cục trưởng Cục Tài chính phê duyệt theo quy định tại Điều 12 Thông tư này).

Điều 11. Trách nhiệm của Cục Tài chính

1. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách để thống nhất thực hiện trong Công an nhân dân.

2. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, tài sản, giá, thuế đối với các đơn vị dự toán, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu, ban quản lý dự án trong Công an nhân dân; hướng dẫn các đơn vị dự toán xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, đề xuất số dự kiến giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị dự toán, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

3. Tổng hợp kế hoạch thu, chi ngân sách toàn lực lượng Công an nhân dân, trình Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt để gửi các cơ quan chức năng của nhà nước; xây dựng phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch bổ sung ngân sách, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an.

4. Phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đơn vị chuyên ngành hoặc các cơ quan tư vấn để thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Chính phủ phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch vốn mua sắm trang thiết bị, phương tiện theo quy định của Bộ về phân cấp đối với các dự án mua sắm trang thiết bị, phương tiện (bao gồm cả mua sắm cấp 1 và mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư tập trung của nhà nước, nguồn vốn đặc biệt của Chính phủ). Thực hiện việc quản lý hạn ngạch nhập khẩu và cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư vấn của Bộ Công an thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, gửi các cơ quan chức năng nhà nước đối với các chương trình, mục tiêu quốc gia.

6. Trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho hoạt động thường xuyên, Cục Tài chính thống nhất với cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, đề nghị Kho bạc nhà nước tạm ứng dự toán chi hoặc kinh phí cho các đơn vị dự toán theo quy định hiện hành.

7. Kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán ngân sách quý, năm của các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị sử dụng ngân sách (nếu có) và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm của toàn lực lượng Công an nhân dân, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương và trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt gửi Bộ Tài chính.

8. Chỉ đạo và quản lý chặt chẽ về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu, ban quản lý dự án trong Công an nhân dân.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, nhà ở ?

9. Kiểm tra công tác quản lý thu, chi ngân sách (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương), việc thực hiện chế độ kế toán, các nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước và của Bộ Công an; thường xuyên hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu, ban quản lý dự án trong Công an nhân dân; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của Cục trưởng Cục Tài chính

1. Căn cứ phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, Bộ Tài chính thẩm tra và có ý kiến thống nhất; Cục trưởng Cục Tài chính có trách nhiệm:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp 2, các đơn vị sử dụng ngân sách khác (nếu có) và thông báo cho các đơn vị để triển khai thực hiện.

b) Thông báo dự toán (hoặc chỉ tiêu) kinh phí cho các đơn vị chuyên ngành để triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm theo quy định, đồng thời thực hiện giao dự toán chi hoặc cấp phát theo tiến độ thực hiện theo quy định.

c) Thực hiện cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định (đối với phần kinh phí cấp qua Bộ Công an); làm việc với Bộ Tài chính về phần kinh phí cấp phát qua Kho bạc nhà nước.

d) Thông báo chỉ tiêu kinh phí mật phí và cấp phát kinh phí mật phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định.

2. Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách Bộ Công an đã giao cho các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (nếu có) khi được Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền.

3. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, chương trình, dự án đầu tư hoàn thành theo quy định về phân cấp, ủy quyền của Bộ Công an.

4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Cục trưởng Cục Tài chính có thẩm quyền quyết định các khoản chi sau:

>> Xem thêm:  Điều kiện thực hiện các quyền thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất là gì ? Cách chia đất thừa kế ?

a) Các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, phạm nhân, can phạm và các khoản chi theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Nhà nước, Bộ Công an.

b) Các khoản chi thực hiện chủ trương, kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.

c) Các khoản chi đến 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai hoặc nhu cầu khẩn cấp khác sau khi tham khảo ý kiến của đơn vị liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định chi và kịp thời báo cáo Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách về việc giải quyết chi.

d) Nếu khoản phải chi để khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện nhu cầu khẩn cấp khác vượt quá 300 triệu đồng hoặc khoản chi chưa có chủ trương, chưa có trong kế hoạch được Bộ Công an phê duyệt thì Cục trưởng Cục Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách phê duyệt trong phạm vi ngân sách của Bộ Công an.

đ) Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản chưa được cấp đủ vốn sau khi đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Cục trưởng Cục Tài chính được phép cân đối các nguồn vốn tạm thời chưa sử dụng để tạm ứng vốn thanh toán dứt điểm; đồng thời, phối hợp với Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an ưu tiên bố trí kế hoạch vốn đầu tư để hoàn ứng cho dự án.

5. Trường hợp phát sinh các khoản chi lớn mà ngân sách Bộ Công an không có khả năng đáp ứng thì Cục trưởng Cục Tài chính phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an trình Chính phủ, cơ quan chức năng của Nhà nước đề nghị bổ sung ngân sách theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị, mua sắm cấp 1, quản lý kinh phí nghiệp vụ

1. Đối với kinh phí mua sắm

a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

b) Trường hợp có thay đổi ngoài kế hoạch mang tính cấp bách cần phải trang bị mà không thể tự cân đối được thì đơn vị mua sắm chuyên ngành có trách nhiệm lập dự toán và thuyết minh chi tiết gửi về Bộ Công an (qua Cục Tài chính) để Cục Tài chính cân đối, trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí trong phạm vi ngân sách của Bộ hoặc báo cáo đề nghị Chính phủ bổ sung theo quy định.

>> Xem thêm:  Tư vấn thừa kế khi Bố qua đời có hai vợ và nhiều con riêng ?

c) Trường hợp dự án đổi mới trang thiết bị thuộc nguồn vốn đặc biệt của Chính phủ thì mọi phát sinh hoặc thay đổi kế hoạch phải thực hiện theo quy định về quản lý vốn đầu tư của Nhà nước và quản lý vốn đặc biệt của Chính phủ.

d) Cơ quan tư vấn về mua sắm vật tư, trang thiết bị chuyên ngành có trách nhiệm giúp cho các đơn vị chuyên ngành thực hiện tốt kế hoạch mua sắm, các chương trình, dự án được Bộ Công an giao hàng năm.

2. Đối với kinh phí nghiệp vụ

Các đơn vị chuyên ngành phải phối hợp và thống nhất với Cục Tài chính trong việc lập kế hoạch phân bổ kinh phí nghiệp vụ cho các đơn vị dự toán và chuyển về Cục Tài chính để báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giao dự toán chi cùng dự toán kinh phí thường xuyên năm (hoặc thực hiện cấp phát bằng lệnh chi tiền) theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị dự toán cấp 2

1. Chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán đối với các đơn vị dự toán cấp 3, đơn vị thanh toán trực thuộc; tổng hợp và lập dự toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp 2 (gồm cả dự toán ngân sách của các đơn vị cấp 3, đơn vị thanh toán trực thuộc) gửi về Bộ Công an (qua Cục Tài chính) theo quy định.

2. Căn cứ dự toán ngân sách được Bộ Công an giao hàng năm, đơn vị dự toán cấp 2 tiến hành phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp 3 và đơn vị thanh toán trực thuộc theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình, dự án Bộ Công an giao hàng năm.

4. Quyết định chi trong phạm vi dự toán ngân sách được giao theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cơ quan có thẩm quyền quy định thực hiện cho lĩnh vực an ninh và đúng trình tự, nguyên tắc, thủ tục Nhà nước và Bộ Công an quy định; thanh quyết toán theo mục lục ngân sách nhà nước thực hiện trong Công an nhân dân; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo tài chính, kế toán và thực hiện công tác quản lý tài chính, ngân sách theo phân cấp.

5. Đơn vị dự toán cấp 2 được Bộ Công an ủy quyền phân bổ và giao dự toán thì được ủy quyền quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách hoặc kế hoạch chi đối với các đơn vị dự toán cấp 3 và đơn vị thanh toán trực thuộc theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

>> Xem thêm:  Thủ tục mở thừa kế khi người chết không để lại di chúc ? Tranh chấp quyền sử dụng đất thừa kế

6. Kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán ngân sách quý, năm của các đơn vị dự toán cấp 3, thanh quyết toán các khoản chi đối với các đơn vị thanh toán trực thuộc (nếu có) và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách quý, năm của đơn vị dự toán cấp 2 đối với các nguồn kinh phí được giao trong năm, gửi Cục Tài chính để kiểm tra, xét duyệt.

7. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách và báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành theo quy định về quản lý vốn đầu tư.

8. Thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách, quản lý tài sản nhà nước của cấp mình và công tác kế toán, quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định.

9. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động thu, chi tài chính, quản lý tài sản trong phạm vi được giao quản lý.

Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị dự toán cấp 3

1. Chịu trách nhiệm về công tác kế toán, thanh quyết toán ngân sách, quản lý tài sản của cấp mình và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán đối với các đơn vị thanh toán trực thuộc; tổng hợp và lập dự toán ngân sách năm gửi đơn vị dự toán cấp 2 (hoặc cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp).

2. Tổ chức quản lý và chấp hành nghiêm chỉnh dự toán ngân sách được giao hàng năm; quyết định chi theo dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và thanh quyết toán theo mục lục ngân sách nhà nước, thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.

3. Quản lý, sử dụng kinh phí được cấp theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán ngân sách quý, năm hoặc phê duyệt thanh toán theo định kỳ đối với các đơn vị thanh toán trực thuộc và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách quý, năm của đơn vị dự toán cấp 3 đối với các nguồn kinh phí được cấp trong năm, gửi đơn vị dự toán cấp 2 (hoặc cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp) để kiểm tra, xét duyệt.

Điều 16. Trách nhiệm của Công an các địa phương trong quản lý, điều hành phần kinh phí do ngân sách địa phương đảm bảo

>> Xem thêm:  Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất có bắt buộc thông qua thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã ?

Công an các địa phương có trách nhiệm tổ chức tốt việc lập dự toán, tiếp nhận, sử dụng và thanh quyết toán đối với nguồn ngân sách địa phương đảm bảo và báo cáo cơ quan tài chính địa phương, đồng thời báo cáo theo từng cấp dự toán ngân sách đến Bộ Công an (qua Cục Tài chính) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng của nhà nước.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/03/2012 và thay thế Quyết định số 429/1999/QĐ-BCA (V22) ngày 31/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định mối quan hệ và trách nhiệm của các cấp Công an trong quản lý, điều hành ngân sách của lực lượng Công an nhân dân.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Trên cơ sở quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của đơn vị mình.

2. Cục Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này và định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về kết quả thực hiện.

3. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3 và đơn vị thanh toán chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Tài chính) để kịp thời hướng dẫn.

>> Xem thêm:  Tặng cho hay thừa kế tài sản riêng thì tối ưu hơn ? Con nuôi được nhận thừa kế như con đẻ không ?

Nơi nhận:
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;
- Công báo nội bộ;
- Lưu: VT, V22.

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đại Quang

>> Xem thêm:  Thừa kế hay tặng cho quyền sử dụng đất ? Con trai có quyền hưởng thừa kế cao hơn con gái ?