BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2016/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCVÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI SAUCAI NGHIỆN MA TÚY VÀ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 12 của inh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của úy và cơ sởtrợ giúp xã hội công lập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội,

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộihướng dẫn thi hành một số Điều của ối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quảnlý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túyvà cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về nguồn kinhphí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp và vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn quy định tại

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiệnchế độ trợ cấp, phụ cấp

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp cônglập tự bảo đảm chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chithường xuyên và chi

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp cônglập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụcấp được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, nguồn cung ứng dịch vụ, laođộng sản xuất; nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nướchiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp cônglập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thựchiện chế độ trợ cấp, phụ cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán ngânsách hàng năm của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và nguồnkinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Nhà nước thực hiện Điềuchỉnh tiền lương cơ sở, kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãitheo nghề thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước phù hợp với từng thờikỳ. Riêng năm 2016, các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhucầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề vào nhu cầu thựchiện cải cách tiền lương theo hướng dẫn về việc xác định nhu cầu, nguồn kinhphí thực hiện Điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2016 và gửi cơ quan tài chính xemxét,

Điều 3. Vùng có Điều kiện kinh tế-xãhội đặc biệt khó khăn

Vùng có Điều kiện kinh tế-xã hội đặcbiệt khó khăn quy định tại Điều 7 Nghị định 26/2016/NĐ-CP bao gồm xã hoặc thôn có Điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được quy địnhtại: Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diệnđầu tư của Chương trình 135 năm 2016; Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khókhăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mụccác đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết địnhsố 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 2năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Điều 4. Điều Khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 15 tháng 6 năm 2016.

2. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫnchế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý ngườinghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

3. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;Cổng TTĐT CP;m toán Nhà nước;òa án nhân dân tối cao;y ban Giám sát tài chính Quốc gia;ơ quan Trung ương của các đoàn thể;

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm