ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 06/TT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 1980

THÔNG TƯ

VỀVIỆC ĐỘNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TĂNG GIA SẢN XUẤT TỰ TÚCMỘT PHẦN LƯƠNG THỰC

Hiện nay tình hình lương thựcđang hết sức cấp bách và khẩn trương; trong khi đó sô người gián tiếp trongbiên chế Nhà nước còn chiếm tỷ lệ quá lớn; nhiều cơ sở sản xuất do thiếunguyên, vật tư, … nên công nhân không đủ việc làm, đất đai, tài nguyên cònnhiều nhưng chưa được khi thác tận dụng hết.

- Thi hành chỉ thị số 372-CP ngày 10-10-1979của Hội đồng Chính phủ về những biện pháp cấp bách nhằm đẩy mạnh sản xuất vàtiết kiệm lương thực trong cả nước và chỉ thị số 1182-VP2 ngày 26-3-1970của Thủ tướng Chính phủ về việc động viên cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nướcđi tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm để góp phần giải quyết khó khănchung và tự cải thiện đời sống;

- Sau khi bàn bạc thống nhất ýkiến về phương hướng về biện pháp tổ chức thực hiện với các ngành trực tiếp cótrách nhiệm của thành phố và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

Ủy ban Nhân dân thành phố quyđịnh và hướng dẫn một số việc cấp bách cần được triển khai thực hiện như sau:

I. Tích cực động viên vàtổ chức thực hiện việc tăng gia sản xuất tự túc một phần lương thực thực phẩmtrong đông đảo cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước, sinh viên, học sinh, cáclực lượng vũ trang và những người không sản xuất nông nghiệp khác trong toànthành phố.

a) Để kịp thời vụ năm nay, mỗiđơn vị cơ sở hành chánh, sự nghiệp, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, bệnhviện, trường học và các lực lượng vũ trang (kể cả các ngành, các cấp thuộcthành phố và cả các đơn vị, cơ quan cấp trung ương đóng tại thành phố) cầntriển khai ngay việc sản xuất tự túc lương thực thực phẩm, nhằm đóng góp thiếtthực làm giảm một phần khó khăn về cung cấp lương thực thực phẩm của Nhà nướcvà tự cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho tập thể đơn vị mình.

b) Các đơn vị, cơ quan có cơ sởsản xuất từ trước hoặc theo mới bắt đầu năm nay, đều tiến hành sản xuất tự túctheo hướng dẫn chung dưới đây:

- Sản xuất tự túc chủ yếu vềlương thực (lúa và màu); nơi có đủ điều kiện, có thể sản xuất nông sản phẩmxuất khẩu quy đổi lương thực; khuyến khích việc chăn nuôi kèm theo để tạo nguồnthực phẩm và có phân bón cho cây trồng.

Riêng đối ngành công nghiệp nếukhông triển khai kịp đế sản xuất lương thực phẩm thì cần phải có kế hoạch sửdụng lao động trong việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp (nhất là khâu sản xuấtphục vụ nông nghiệp).

- Đơn vị, cơ quan tự lực giảiquyết các nhu cầu về sản xuất là chính (tự tìm địa bàn đất đai, tự bố trí laođộng tự tạo nguồn vốn, và điều kiện sản xuất) theo quy mô thích hợp với điềukiện thực tế của mình.

- Với tinh thần trách nhiệm đầyđủ và mức phấn đấu cao, đơn vị, cơ quan tự giác đăng ký chỉ tiêu về thời hạnkhông nhận lương thực thực phẩm do Nhà nước cung cấp trong năm 1980 và nhữngnăm sau, từ 1 đến 3 tháng theo phương thức mà Sở Lương thực sẽ hướng dẫn vàduyệt xét.

c) Các ngành thuộc thành phốtrực tiếp có trách nhiệm và đã được phân công, cần sớm hoàn thành việc nghiêncứu để hướng dẫn các quy định, chế độ cụ thể của thành phố hỗ trợ các đơn vị,cơ quan trong sản xuất tự túc lương thực thực phẩm.

d) Yêu cầu các đoàn thể và cơquan tuyên huấn, văn hóa thông tin v.v… tuyên truyền động viên mạnh mẽ và rộngkhắp tinh thần hăng hái lao động sản xuất, tiết kiệm lương thực thực phẩm nóichung trong nhân dân, cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước, học sinh các lựclượng vũ trang với việc kết hợp giảm nhẹ tỷ lệ người gián tiếp trong biên chế Nhànước, đưa 1/3 số người đi tăng gia sản xuất lương thực thực phẩm. Trong tuyêntruyền vận động cần lưu ý cảnh giác đối với dư luận tiêu cực xuyên tạc và sựkích động của những phần tử phản động.

II. PHÂN CÔNG, PHÂP CẤP TỔCHỨC, HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:

a) Chỉ đạo trực tiếp:

Các Sở, ban ngành, Ủy banNhân dân các quận, huyện thuộc thành phố phối hợp cùng tổ chức công đoànngang cấp, làm đầu mối trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở trực thuộc nắm vàrà lại lực lượng biên chế của mình, phân loại số người thật cần thiết để lạitiếp tục sản xuất, công tác, số người có thể luân phiên đi sản xuất tự túc từngđợt và số người có thể huy động chuyên trách sản xuất tự túc lâu dài; phải kiênquyết sắp xếp lực lượng gián tiếp, thiếu việc, để có thể điều động 1/3 số cánbộ, công nhân, nhân viên Nhà nước đi tăng gia sản xuất tự túc.

Riêng Ủy ban Nhân dân cácquận, huyện cần có kế hoạch cụ thể để động viên, tổ chức những người khôngsản xuất nông nghiệp (trước hết là những người lao động chưa có công ăn việclàm và những người do Nhà nước cung cấp lương thực thực phẩm) đi sản xuất tựtúc ở những địa phương có đất hoang, hóa trong một thời gian ngắn hay dài tùytheo tình hình cụ thể.

– Các đơn vị, cơ quan, xínghiệp, bệnh viện, trường học cấp trung ương đóng tại thành phố tiếnhành theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc và đăng ký tại thành phố chỉ tiêuvề thời hạn không nhận lương thực thực phẩm do Nhà nước cung cấp.

Theo sự thỏa thuận của Ủy banNhân dân thành phố và Liên hiệp Công đoàn thành phố thì Liên hiệp Công đoànthành phố sẽ làm đầu mối cho cấp trung ương đóng tại thành phố về toàn bộcông việc sản xuất tự túc.

+ Các lực lượng vũ trang (quânđội, công an) làm theo mức huy động của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

b) Hướng dẫn thực hiện:

Ủy ban Nhân dân thành phố đãphân công việc nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện các quy định, chế độ cụ thểcủa thành phố hỗ trợ các đơn vị sản xuất tự túc lương thực thực phẩm:

Sở Nông nghiệp cùng cáchuyện, quận ven nắm tình hình đất đai chưa sử dụng, kể cả các nông trường quôcdoanh trong phạm vi thành phố và Ban Khai hoang xây dựng kinh tế mới nắmtình hình đất đai các xã kinh tế mới chưa sử dụng, chưa bàn giao xong cho cáctỉnh và các vùng khai hoang ngoại thành, để có kế hoạch hướng dẫn các đơn vị,cơ quan không có điều kiện tự giải quyết đất đai, địa bàn sản xuất tự túc.

Đất sản xuất tự túc phải tậndụng đất còn hoang, hóa, ở gần nơi đóng hoặc liên hệ nơi khác, không được lấyruộng đất tốt của hợp tác xã, tập đoàn sản xuất đang sản xuất; nơi nào có đấtchưa tận dụng phải cho tập thể khác mượn để sản xuất.

Sở Lao động cùng Ban Tổ chứcchánh quyền hướng dẫn kiểm tra việc sắp xếp biên chế bộ máy thật hợp lý đểhuy động cho được 1/3 số cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước và đại bộ phậnsố người lao động không có công ăn việc làm, số người không sản xuất nôngnghiệp đi tăng gia sản xuất tự túc lương thực thực phẩm; nghiên cứu dựa theochính sách, chế độ chung để thực hiện chế độ lương bổng, phụ cấp và các chế độsinh hoạt khác, nếu có.

Ngân hàng thành phố nghiêncứu việc cho vay vốn sản xuất tự túc ban đầu, theo hướng đơn vị, cơ quan tự huyđộng vốn là chính.

+ Ủy ban Kế hoạch thành phốnghiên cứu việc hỗ trợ nhiên liệu sản xuất và vật tư nông nghiệp cần thiết theokhả năng thực tế của thành phố, đối với những đơn vị cơ sở sản xuất tự túc trênquy mô lớn (có thể áp dụng chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều).

+ Sở Lương thực cùng SởThương nghiệp nghiên cứu phương thức đăng ký thời hạn không nhận cung cấplương thực thực phẩm và biện pháp tổ chức thu nhận, thu mua các nông sản phẩm(lương thực thực phẩm và các nông sản phẩm khác) mà các đơn vị, cơ quan sảnxuất tự túc sẽ giao nộp theo chỉ tiêu đã đăng ký hoặc tự nguyện bán cho Nhànước theo giá thỏa thuận.

c) Tổ chức Ban chỉ đạo sảnxuất tự túc tự cấp:

+ Ở đơn vị cơ sở trựctiếp sản xuất tự túc, Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo chính quyền, công đoàn cùng cấpvà Bộ chỉ huy bộ phận đi sản xuất tự túc.

+ Ở các sở, ban, ngành, quận,huyện thuộc thành phố tùy điều kiện cụ thể để cấu tạo Ban chỉ đạo (gồmchính quyền, công đoàn, một số ngành chuyên môn và đoàn thể quần chúng).

+ Ở thành phố, Ban chỉđạo do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách khối nôngnghiệp làm Trưởng Ban và bộ phận thường trực do Sở Nông nghiệp chủ trì gồm mộtđồng chí lãnh đạo của Sở Nông nghiệp, Sở Lương thực, Ủy ban kế hoạch và Liênhiệp Công đoàn thành phố, làm việc theo chế độ giao banh định kỳ và từng thờivụ sản xuất.

Yêu cầu các ngành, các cấp thuộcthành phố và cấp trung ương đóng tại thành phố nghiên cứu nắm chắc tinh thầnnội dung thông tư này để có kế hoạch khẩn trương triển khai việc tổ chức thựchiện và định kỳ hàng tháng từng thời vụ sản xuất, báo cáo kết quả về Ủy banNhân dân thành phố, thông qua bộ phận thường trực Ban chỉ đạo sản xuất tự túcthành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Minh Tánh