TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 07-LĐTL

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1978

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHẾĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI TRƯỞNG TRẠM BƯU ĐIỆN XÃ VÀ BƯU TÁ XÃ

Trong những năm qua, ngành bưu điện đã tiếnhành cải tiến tổ chức, bưu điện địa phương theo quyết định số 93-CP ngày05-05-1972 của Hội đồng Chính phủ, ở những nơi đã cải tiến tổ chức, các bưuđiện khu vực đã được thành lập, trạm bưu điện xã đã giải thể.

Tuy nhiên, cho đến nay ở các tỉnh miền núivà nhiều nơi khác do chưa tiến hành cải tiến tổ chức bưu điện địa phương nênvẫn còn tồn tại trạm bưu điện xã, nhưng chế độ đãi ngộ đối với trưởng trạm bưuđiện xã và bưu tá xã chưa được áp dụng thống nhất.

Để thi hành quyết định số 130-CP ngày20-06-1975 của Hội đồng Chính phủ và các thông tư số 45-BT ngày 24-03-1976,thông tư số 196-BT ngày 08-09-1977 của Phủ thủ tướng về việc bổ sung chínhsách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã; căn cứ tình hình đặc điểm và nhiệm vụcủa trạm bưu điện xã, Tổng cục ra thông tư hướng dẫn việc thực hiện chế độ đãingộ đối với trưởng trạm bưu điện xã và bưu tá xã như sau.

I. CHẾ ĐỘ THÙ LAO HÀNG THÁNG

A. Đối với trưởng trạm bưu điện xã:

Trưởng trạm bưu điện xã được hưởng thù laohàng tháng bằng mức thù lao của cán bộ chuyên trách khác của xã theo đúng loạixã đã được Ủy ban nhân dân địa phương phân loại:

Xã loại I: 25 đồng/tháng;

Xã loại II: 22 đồng/tháng.

Riêng các xã thuộc các tỉnh từ Quảng Nam – Đà Nẵng trở vào theo quy định tại thông tư số 196-BTcủa Phủ thủ tướng thì:

Xã có khoảng 10.000 nhân khẩu trở lên,hưởng thù lao 32 đồng/tháng;

Xã có khoảng 20.000 nhân khẩu trở lên,hưởng thù lao 37 đồng/tháng.

Riêng đối với các xã ở miền núi cao, biêngiới, hải đảo nếu có dưới 2000 nhân khẩu cũng được hưởng thù lao theo mức 25đồng/tháng.

Nếu trưởng trạm bưu điện xã do cán bộchuyên trách của xã kiêm nhiệm, đã hưởng trợ cấp hàng tháng do xã đài thọ rồithì thôi không hưởng thù lao do bưu điện trả nữa; nếu trưởng trạm bưu điện xãdo cán bộ nửa chuyên trách của xã kiêm nhiệm và đang hưởng trợ cấp hàng thángdo xã đài thọ thấp hơn mức thù lao đối với trưởng trạm bưu điện xã thì bưu điệnsẽ trả thêm để bằng mức thù lao đã quy định trên.

B. Đối với bưu tá xã:

Các xã thuộc miền núi cao, biên giới, hảiđảo, hưởng thù lao 20 đồng/tháng;

Các xã khác còn lại hưởng thù lao 18đồng/tháng.

C. Cách trả thù lao cho trưởng trạm bưuđiện xã, bưu tá xã vắng mặt vì việc riêng:

Trưởng trạm bưu điện xã, bưu tá xã vắng mặtvì việc riêng như cha, mẹ, vợ chồng, con ốm nặng, chết hoặc gặp những tai nạnbất thường… mà gia đình không có người giúp đỡ, được Ủy ban nhân dân xã xácnhận, bưu điện huyện đồng ý, nếu vắng mặt từ một tháng trở xuống thì trong thờigian nghỉ được hưởng nguyên thù lao trong tháng; nếu nghỉ trên một tháng thì từtháng thứ hai không được hưởng thù lao.

II. CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Để đảm bảo chất lượng phục vụ ngày càngcao, các bưu điện tỉnh, thành phố cần có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hàng nămcho cán bộ bưu điện xã. Trong thời gian đi dự các lớp huấn luyện hoặc hội nghị,trưởng trạm bưu điện xã, bưu tá xã được hưởng:

Thù lao hàng tháng như khi làm việc;

Tiền tàu xe đi và về, tiền nghỉ trọ theogiá vé thực chi;

Tiền phụ cấp ăn dọc đường, nếu đoạn đườngđi mất một ngày (không kể đi xe hay đi bộ) mà phải ăn ở ngoài cơ quan cả haibữa cơm, thì được cấp 0,80đ; nếu chỉ ăn ngoài cơ quan một bữa com thì được cấp0,40đ.

Nếu đi bằng xe đạp tư (lên huyện, tỉnh)được hưởng phục cấp ăn dọc đường như người đi bộ (thí dụ: đoạn đường phải đi bộmột ngày và phải ăn cơm ở ngoài cơ quan cả hai bữa, nếu đi xe đạp tư chỉ mấtnửa ngày và chỉ ăn cơm ngoài một bữa thì cũng được hưởng phụ cấp ăn dọc đường0,80đ như người đi bộ).

Được cấp giấy mực, tài liệu dùng cho họctập.

Nữ trưởng trạm bưu điện xã, bưu tá xã cócon nhỏ dưới 3 tuổi mang theo trong thời gian dự lớp học hoặc dự hội nghị đượcgửi con vào nhà trẻ, nhóm trẻ của cơ quan nhà hoặc nhà trẻ, nhóm trẻ gần nhất.

III. CHẾ ĐỘ KHI ỐM ĐAU, SINH ĐẺ, CHẾT

A. Chế độ khi ốm đau:

Trưởng trạm bưu điện xã, bưu tá xã khi ốmđau hoặc sức khỏe giảm sút được khám chữa bệnh, nằm điều trị ở bệnh xá, bệnhviện, nơi an dưỡng, được hưởng các chế độ bồi dưỡng thuốc men và phải trả tiềnăn như cán bộ, công nhân viên Nhà nước.

Trường hợp ở xa bệnh xá, bệnh viện khi đikhám, chữa bệnh phải đi bằng tàu, xe thì được cấp tiền tàu, xe theo giá vé thựcchi.

Thời gian nằm điều trị ở bệnh xá, bệnh việnđược hưởng 100% thù lao hàng tháng, nhưng tối đa không quá ba tháng kể từ ngàyđiều trị; kể từ tháng thứ tư nếu vẫn nằm điều trị thì không được hưởng thù laohàng tháng nữa.

B. Chế độ khi sinh đẻ:

Nữ trưởng trạm bưu điện xã, bưu tá xã nếusinh đẻ ở gia đình hoặc ở trạm hộ sinh xã, trạm y tế xã được trợ cấp sinh đẻ 7đồng một lần và được hưởng bồi dưỡng thuốc men (nếu có). Nếu sinh đẻ ở bệnh xá,bệnh viện được hưởng chế độ bồi dưỡng thuốc men như khi ốm đau và không đượchưởng trợ cấp sinh đẻ 7 đồng nữa.

Thời gian nghỉ đẻ là hai tháng được hưởng100% thù lao hàng tháng; sau hai tháng nghỉ đẻ này, nếu vì con ốm yếu chưa tiếptục công tác được có giấy chứng nhận của y sĩ, bác sĩ phải nghỉ thêm, thì trongthời gian nghỉ thêm chỉ được hưởng thù lao thêm một tháng nữa; kể từ tháng thứtư vẫn tiếp tục nghỉ thì không được hưởng thù lao.

C. Chế độ trợ cấp khi chết:

Trưởng trạm bưu điện xã, bưu tá xã khi chếtđược trợ cấp như sau:

Chết ở bệnh xá, bệnh viện hoặc chết trongkhi đi công tác xa gia đình thì được trợ cấp 100 đồng;

Chết ở gia đình hoặc chết ở trạm y tế xã,hộ sinh xã được trợ cấp 50 đồng.

Đối với các tỉnh từ Quảng Nam – Đà Nẵng trở vào ở những nơi thương nghiệp chưa tổ chứcbán áo quan theo giá chỉ đạo thì có thể xét trợ cấp thêm một phần để mua áoquan như quy định tại thông tư số 196-BT ngày 08-09-1977 của Phủ thủ tướng.

IV. CHẾ ĐỘ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH KHI GẶP KHÓKHĂN

Theo quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975của Hội đồng Chính phủ và công văn số 293-Thủ tướng Chính phủ ngày 5-10-1977của Ban tổ chức Chính phủ thì trưởng trạm bưu điện xã, bưu tá xã cũng được ápdụng chế độ trợ cấp khi gia đình gặp khó khăn, túng thiếu, cụ thể là:

Trong thời gian đi học, vì ốm đau, gia đìnhgặp khó khăn túng thiếu đột xuất được Ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã săn sóc,giúp đỡ thiết thực, như bố trí công việc thích hợp với sức khỏe và hoàn cảnhgia đình, nếu vẫn còn có khó khăn ở mức phải trợ cấp thì Ủy ban nhân dân xã xácnhận, bưu điện huyện đề nghị lên bưu điện tỉnh xét trợ cấp mỗi năm hai lần, mỗilần không quá 60 đồng.

Trường hợp vì phải bảo đảm công tác của bưuđiện hoặc gia đình gặp khó khăn, mặc dầu gia đình đã cố gắng lao động nhưng vẫnthiếu lương thực thì hợp tác xã nông nghiệp cần điều hòa lương thực để đảm bảomức ăn bình quân trong hợp tác xã.

V. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ KHI GIÀ YẾU NGHỈ VIỆC

Trưởng trạm bưu điện xã có đủ các điều kiệnvề tuổi đời, về thời gian công tác, khi già yếu nghỉ việc được hưởng chế độ trợcấp thường xuyên hàng tháng là 12 đồng theo quy định tại quyết định số 130-CPngày 20-06-1975 của Hội đồng Chính phủ (do thông tư liên bộ Tài chính – Tổngcục Bưu điện hướng dẫn cụ thể).

VI. CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC

Do đặc điểm của công tác bưu điện phảithường xuyên phục vụ yêu cầu về thông tin liên lạc của các cơ quan, đoàn thểtrong xã, các cơ quan Nhà nước đóng tại địa phương và nhân dân, nên trưởng trạmbưu điện xã được giảm một nửa số ngày công đóng góp ở xã và hợp tác xã như quyđịnh tại thông tư số 04-LĐTT ngày 13-03-1974 của Bộ Lao động.

VII. KINH PHÍ

Mọi chi phí nói ở mục I, II, III, IV đều dobưu điện đài thọ và tính vào giá thành (điều khoản chi về bưu chính xã).

Để thực hiện nghiêm chỉnh thông tư này,giám đốc các bưu điện tỉnh, thành cần tăng cường củng cố các trạm bưu điện xãtheo tinh thần chỉ thị số 08-CT ngày 27-05-1978 của Tổng cục (trừ những nơi đãthực hiện cải tiến tổ chức bưu điện địa phương theo quyết định số 93-CP ngày05-05-1972 của Hội đồng Chính phủ), phải căn cứ vào tình hình địa dư, khốilượng công việc để xác định hợp lý số lượng bưu tá của mỗi xã, đồng thời làmtốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên bưu điện xã để trạm bưu điện xãlàm tốt nhiệm vụ đã quy định trong thông tư số 05-LB ngày 10-01-1962 của liênBộ Tổng cục Bưu điện – Nội vụ - Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từngày 01 tháng 10 năm 1978, những quy định trước đây trái với thông tư này đềubãi bỏ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

TỔNG CỤC PHÓ

Vũ Văn Quý