ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 1979

THÔNG TƯ

VỀVIỆC CẢI TẠO VÀ TỔ CHỨC CÁC CƠ SỞ TƯ NHÂN KINH DOANH BÓNG BÀN TRONG THÀNH PHỐ

Bóng bàn là môn thể thao mangtính chất quần chúng, thích hợp với mọi lứa tuổi nên được nhiều người tham giatập luyện.

Toàn thành phố hiện có khoảng800 bàn, trong đó phần lớn thuộc sở hữu của các cơ quan, xí nghiệp, trường học.., một số được sử dụng trong gia đình, số hộ tư nhân kinh doanh có khoảng 220hộ với trên 340 bàn.

Riêng hoạt động về kinh doanhbóng bàn của tư nhân còn có những mặt tiêu cực cần được khắc phục (về trật tự,giờ giấc, giá cả, vệ sinh, v.v..) nhằm huy động lực lượng này góp phần tích cựcvào việc tập luyện và giải trí của quần chúng.

Căn cứ Thông tri của Tổng cụcThể dục thể thao (số 671/TDTT ngày 25-9-1978) về công tác cải tạo xã hội chủnghĩa các cơ sở tư doanh thể dục thể thao ở miền Nam và xét tình hình hoạt độngkinh doanh bóng bàn của tư nhân ở thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố hướngdẫn một số điểm sau đây :

1. Công tác cải tạo các cơ sởtư nhân kinh doanh bóng bàn tại thành phố phải bảo đảm những yêu cầu sau đây :

- Tận dụng tốt những cơ sở tưdoanh đang hoạt động và có kế hoạch khôi phục những cơ sở tư doanh đã ngưnghoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện và giải trí của quần chúng.

- Cho phép và khuyến khích cáccơ sở tư doanh được hành nghề cá thể hoặc tổ chức họ lại thành các tổ hợp, tạođiều kiện cho các gia đình chủ bóng bàn có công ăn việc làm, có thu nhập chínhđáng ; tuân thủ mọi quy định của Nhà nước về giá cả, thời gian, trật tự, vệsinh.. và nghiêm cấm hình thức kinh doanh có tính chất bóc lột.

Hoạt động của môn thể thao nàycần được quy hoạch và tổ chức lại, bảo đảm phường, xã nào cũng có được vài cơsở bóng bàn đáp ứng như cầu của quần chúng trước hết cho lứa tuổi thanh, thiếuniên.

2. Để đạt các mức yêu cầutrên :

a/ Tất các các cơ sở tư nhânkinh doanh bóng bàn phải đăng ký hành nghề (do Ủy ban nhân dân các quận, huyệnxét và cấp) và phải tuân thủ mọi quy chế hoạt động do Sở Thể dục thể thao thànhphố quy định.

b/ Từng bước tập hợp các cơ sởtư nhân đưa vào làm ăn tập thể ; phối hợp với cơ sở bóng bàn của xí nghiệp, cơquan, trường học, v.v.. hình thành một mạng lưới hoạt động có nội dung lànhmạnh, có hướng dẫn khoa học, v.v.. phục vụ tốt nhất nhu cầu tập luyện và giảitrí của quần chúng. Đối với một số ít cơ sở tư nhân kinh doanh có từ 4 bàn trởlên, các quận, huyện cần nghiên cứu (có ý kiến của Ban Cải tạo thành phố và SởThể dục thể thao), kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố về hình thức và nội dungcải tạo thích hợp.

c/ Sở Thể dục thể thao nghiêncứu, bàn bạc với các cơ quan chức năng có liên quan trình Ủy ban nhân dân thànhphố xét, ban hành một số quy định về cung cấp vật tư, dụng cụ thể dục thể thao,mua lại cơ sở tư nhân và sử dụng người cũ, v.v.. đối với các hộ kinh doanh bóngbàn trong thành phố.

Căn cứ thông tư này, Sở Thể dụcthể thao phối hợp với Ban Cải tạo thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện vàcác cơ quan bàn bạc, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dânthành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh