ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/TT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 1980

THÔNG TƯ

VỀDỰ TRỮ VẬT TƯ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp theo công văn số 66/UB ngày12 tháng 1 năm 1980 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc sử dụng quỹ dự trữ đặcbiệt vào việc dự trữ vật tư, hàng hóa Nhà nước của thành phố, Thường trực Ủyban Nhân dân thành phố hướng dẫn biện pháp cụ thể thi hành công văn trên nhưsau:

I. VỀ LẬP KẾ HOẠCH DỮ TRỮ VẬTTƯ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ

1) Việc xác định khối lượng các loạidự trữ vật tư, hàng hóa đặc biệt (không phải vật tư thông dụng) dựa trên nguyêntắc sau đây:

+ Bảo đảm cho sự phát triển kinhtế của thành phố phù hợp với khả năng của nền kinh tế quốc dân và khả năng tài chánhtrong mỗi kỳ kế hoạch.

+ Ứng phó được với những biến cốbất thường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội của thành phố và giải quyếtđược những yêu cầu đột xuất mà kế hoạch không thể trù tính trước được.

2) Các căn cứ tính cụ thể để xácđịnh khối lượng dự trữ vật tư Nhà nước là:

+ Yêu cầu vật tư của các ngành kinhtế chủ yếu, của quân đội và đời sống nhân dân trong tình hình có biến động.

+ Khả năng về tài chánh (quỹ dự trữđặc biệt) dành cho phần dự trữ vật tư Nhà nước trong kỳ kế hoạch.

3) Về lập kế hoạch dự trữ vật tưNhà nước do các ngành, các cấp có nhu cầu dự trữ vật tư hàng hóa đặc biệt lập saukhi thống nhất ý kiến với Ủy ban Kế hoạch và Sở Tài chánh thành phố, Ủy ban kếhoạch thành phố có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch dự trữ vật tư Nhà nước của cácngành và trình Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt bản danh mục cụ thể vật tư,hàng hóa được phép dự trữ. Sở Tài chánh chỉ cấp phát vốn dự trữ vật tư, hànghóa đặc biệt theo danh mục quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các chỉtiêu dự trữ cho các kế hoạch hàng năm và dài hạn. Trong các bảng cân đối vậttư, chỉ ghi số lượng vật tư bổ sung thêm vào dự trữ Nhà nước trong kỳ kế hoạchđó.

4) Về quyền hạn sử dụng vật tư, hànghóa đặc biệt:

Việc sử dụng vật tư, hàng hóa dựtrữ Nhà nước của thành phố phải do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc ngườiđược Ủy nhiệm xét và quyết định. Khi xuất dùng đến đâu phải hoàn trả vốn dự trữđặc biệt cho ngân sách đến đó.

5) Về mua sắm và bảo quản vật tưdự trữ:

a) Tùy theo tính chất cảu từng loạivật tư, hàng hóa dự trữ Nhà nước của thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố ủynhiệm cho từng cơ quan chuyên trách. Các cơ quan này, căn cứ kế hoạch đã đượcduyệt, phụ trách việc đặc hàng và tiếp nhận, bảo quản những loại vật tư đã đượcỦy ban Nhân dân thành phố phân công dự trữ. Việc theo dõi tổng hợp tình hìnhvật tư dự trữ này do các cơ quan phụ trách dự trữ vật tư Nhà nước của thành phốphụ trách.

b) Các cơ quan bảo quản vật tư, hànghóa dự trữ Nhà nước của thành phố có trách nhiệm:

+ Bảo đảm vật tư dự trữ luôn luôngiữ được phẩm chất, khi cần đến là dùng được ngay; đối với những vật tư, hànghóa dự trữ lâu dài, phải có kế hoạch luân chuyển, đổi mới (do Công ty vật tưtổng hợp thành phố, Ủy ban Kế hoạch thành phố chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể).

+ Bố trí kho tàng bảo đảm an toàn,hợp lý, điều động, cung cấp vật tư, hàng hóa thuận tiện, ngay cả trong nhữngtrường hợp xả ra bất trắc.

+ Mở sổ sách theo dõi chu đáo vàthường kỳ báo cáo tình hình cho các cơ quan có trách nhiệm.

II. VỀ QUẢN LÝ DỰ TRỮ VẬT TƯ,HÀNG HÓA NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ

Cần quán triệt các nguyên tắc quảnlý dự trữ vật tư Nhà nước như sau:

1) Lượng vật tư Nhà nước dự trữ phảingày càng tăng một cách có kế hoạch, theo đường lối chính trị, kinh tề và quốcphòng của Đảng và Chính phủ trong từng thời kỳ, nhằm dự phòng cho chiến tranh,bảo vệ Tổ quốc và đề phòng thiên tai, bảo đảm cho hoạt động kinh tế và đời sốngnhân dân thành phố khi bị mất cân đối nghiêm trọng.

2) Dự trữ vật tư này phải bảo đảmtính bí mật an toàn, luôn luôn sẵn sàng với số lượng đủ, chất lượng tốt, đápứng được với yêu cầu sử dụng trong mọi tình huống.

3) Vật tư, hàng hóa dự trữ đặc biệtphải quản lý thật chặt chẽ và tập trung thống nhát dưới quyền quyêt định củaChủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc người được ủy nhiệm. Công ty Vật tư tổnghợp thành phố với chức năng của mình có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về các thủtục cần thiết cho các đơn vị phụ trách dự trữ vật tư Nhà nước của thành phố.

4) Về tổ chức dự trữ vật tư Nhà nướcphải quản lý thật rành mạch và riêng biệt về mặt hạch toán, hệ thống kho tàng.Địa điểm đặt kho tàng do Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt.

III. VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢNLÝ DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HÓA NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ

1) Các cơ quan quản lý dự trữ vậttư Nhà nước (theo danh mục cụ thể do Ủy ban Nhân dân thành phố quy định), trongphạm vi các loại vật tư mình được Ủy ban Nhân dân thành phố phân công phụ trách,có nhiệm vụ chính:

+ Tổ chức hệ thống kho riêng về dựtrữ vật tư đặc biệt theo chỉ tiêu kế hoạch về phương hướng quy hoạch kho tàngcủa nhà nước.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh và kịp thờicác lệnh xuất nhập vật tư Nhà nước của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hoặcngười được ủy nhiệm.

+ Tổ chức hạch toán riêng biệt, đầyđủ và chính xác về các mặt hoạt động của dự trữ vật tư Nhà nước (vật tư, hànghóa, kho tàng, sổ sách, phí tổn…). Tổ chức bộ phận chuyên trách theo dõi vàquản lý, bảo đảm bí mật tuyệt đối của dự trữ Nhà nước.

+ Căn cứ vào các chính sách, chếđộ quản lý chung về dự trữ Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, xây dựngcác chế độ quản lý cụ thể (sử dụng, bảo quản, luân phiên, đổi hàng v.v…).

+ Tham gia ý kiến với Ủy ban Kế hoạchthành phố trong việc lập kế hoạch dự trữ vật tư Nhà nước của thành phố hàng nămvà dài hạn. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu dự trữ Nhà nước đã đượcChính phủ hoặc Ủy ban Nhân dân thành phố phê chuẩn.

+ Lập báo cáo hàng tháng, quý, nămvề tinhfh ình quản lý vật tư, hàng hóa dự trữ Nhà nước của thành phố với Ủy banKế hoạch thành phố và Công ty Vật tư tổng hợp thành phố.

+ Lập báo cáo quyết toán về dự trữvật tư này với Sở Tài chánh thành phố và Ngân hàng thành phố. Tất cả các tàiliệu trên đều gửi đúng chế độ tuyệt mật cho người có trách nhiệm.

2) Nhiệm vụ và quyền hạn của cáccơ quan quản lý tổng hợp công tác dự trữ vật tư Nhà nước của thành phố:

a) Công ty Vật tư tổng hợp của thànhphố:

Ngoài phần nhiệm vụ của cơ quan quảnlý trực tiếp vật tư dự trữ Nhà nước về những loại vật tư do mình phụ trách,Công ty Vật tư tổng hợp có nhiệm vụ chung sau đây:

+ Hướng dẫn phổ biến các chính sách,chế độ quản lý chung về dự trữ vật tư Nhà nước.

+ Tham gia ý kiến với các ngành trongviệc xây dựng nội quy cụ thể vè quản lý dự trữ vật tư Nhà nước.

+ Tham gia với Ủy ban Kế hoạch thànhphố trong việc lập kế hoạch dự trữ vật tư Nhà nước hàng năm và dài hạn củathành phố, trong việc nghiên cứu xây dựng bảng danh mục vật tư dự trữ Nhà nướcvà trong việc thẩm tra các đề nghị xuất cấp dự trữ vật tư Nhà nước.

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cácngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch dự trữ vật tư Nhà nước (đã đượcChính phủ hoặc Ủy ban Nhân dân thành phố phê chuẩn). Đôn đốc, kiểm tra việcchấp hành các chính sách, chế độ quản lý dự trữ vật tư Nhà nước mà Chính phủ đãban hành.

+ Tổng hợp chung tình hình quản lýdự trữ vật tư Nhà nước của thành phố, định kỳ báo cáo lên Chủ tịch Ủy ban Nhândân thành phố.

b) Ủy ban kế hoạch của thành phố:

+ Lập kế hoạch dự trữ vật tư Nhànước hàng năm và dài hạn theo quy định của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố,tổ chức theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đó.

+ Lập quy hoạch kho tàng vật tư dựtrữ Nhà nước của thành phố.

+ Nghiên cứu xây dựng bổ sung bảngdanh mục vật tư dự trữ Nhà nước, với sự tham gia của Công ty Vật tư tổng hợp vàcác ngành có liên quan để trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành.

+ Cùng với Sở Tài chánh thành phốthẩm tra, xem xét và có ý kiến với các đè nghị xuất cấp dự trữ vật tư Nhà nướcđể Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc người được ủy nhiệm ký lệnh xuất.

c) Sở Tài chánh và Ngân hàng thànhphố:

Quản lý toàn bộ vốn dự trữ Nhà nước,xét duyệt kế hoạch tài chánh – tín dụng và xét duyệt báo cáo quyết toán về dựtrữ vật tư Nhà nước của tất cả các cơ quan có làm nhiệm vụ này của thành phố.

d) Chi cục Thống kê: Có trách nhiệmcùng với Sở Tài chánh và Công ty Vật tư tổng hợp thành phố nghiên cứu, hướngdẫn chế độ báo cáo kế toán thống kê dự trữ vật tư Nhà nước để thống nhất thihành cho tất cả các cơ quan quản lý dự trữ vật tư nhà nước của thành phố.

Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước làmột nhiệm vụ rất quan trọng trong tình hình hiện nay của đất nước và của thànhphố. Các thủ trưởng các ngành và các cấp được Ủy ban Nhân dân thành phố giaonhiệm vụ này phải trực tiếp và thực sự chỉ đạo nó và chú trọng bố trí các cánbộ có phẩm chất, có đạo đức và có năng lực nghiệp vụ, kỷ thuật để làm tốt côngtác này.

Cần chú trọng đặc biệt trong việcgiữ gìn bí mật của Nhà nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ tàisản xã hội chủ nghĩa, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ nhân viên làm côngtác quản lý dự trữ vật tư hàng hóa Nhà nước, đề cao kỷ luật trong việc giữ bímật về số liệu, địa điểm kho tàng, tình hình, …

Ủy ban kế hoạch thành phố, Công tyVật tư tổng hợp, Sở Tài Chánh thành phố căn cứ bản quy định này để có các côngvăn hướng dẫn thực hiện cho các ngành liên quan.

Các ngành, các cấp và các đơn vịđược Ủy ban phân công phụ trách dự trữ vật tư Nhà nước của thành phố cần chấp hànhđúng những quy định trên đây; trong khi thực hiện nếu có gì vướng mắc, kịp thờiphản ảnh cho Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố để bổ sung cho phù hợp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải