ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 1981

THÔNG TƯ

VỀVIỆC CHẤP HÀNH TRIỆT ĐỂ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤM CHIẾU PHIM BẤT HỢP PHÁP

Mặt dù các quy định của Đảng vàNhà nước về quản lý thiết bị quay phim, chiếu phim, về quan hệ với cơ quan nướcngoài và người nước ngoài đã được phổ biến rộng rãi với yêu cầu chấp hành triệtđể, nhưng thời gian qua chẳng những tư nhân mà cả một số đơn vị, cơ quan cán bộnhân viên Nhà nước, kể cả của cơ quan trung ương đóng tại thành phố, vẫn còn viphạm, còn giữ và tổ chức chiếu bất hợp pháp các loại phim cấm.

Ủy ban nhân dân thành phố nhắcỦy ban nhân dân các cấp, các ngành và đoàn thể từ thành đến cơ sở cần thườngxuyên kiểm tra nghiêm ngặt trong nội bộ địa phương, ngành và đoàn thể mình việcchấp hành triệt để các quy định về cấm chiếu phim bất hợp pháp, và kiên quyếtxử lý thích đáng mọi vi phạm.

Sở văn hoá và thông tin có tráchnhiệm cùng với Sở Công an thường xuyên kiểm tra và báo cáo cho Ủy ban nhân dânthành phố về tình hình chấp hành quy định trên.

Sở Ngoại vụ cần có kế hoạch phổbiến, nhắc nhở và kiểm tra việc chấp hành các quy định về quan hệ với cơ quannước ngoài và người nước ngoài.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT: CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn