BỘ XÂY DỰNG
Số: 08-BXD-ĐT/TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1992

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG

Hướng dẫn sửa đổi thông tư số 02/BXD-ĐT ngày 29-4-1992
của bộ xây dựng Về việc hoá giá nhà cấp III,
cấp IV tại các đô thị

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (công văn số 108/TB ngày 07-8-1992 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng) Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 02/BXD-ĐT ngày 29-4-1992 của Bộ Xây dựng về việc hoá giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị như sau:

1. Huỷ bỏ phần a, điểm 6 mục I của Thông tư số 02/BXD-ĐT và thay bằng đoạn sau đây:

"a) Sau khi trả hết tiền mua nhà, hoàn tất thủ tục mua bán nhà và nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Nhà nước, người mua nhà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã mua.

Mục đích của hoá giá nhà là để cho người đang ở tự sửa chữa, nâng cấp, cải thiện điều kiện ở. Vì vậy, cần khuyến khích họ giữ gìn và sống ổn định, lâu dài trong ngôi nhà đã mua. Trong trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu chuyển đến nơi ở khác phù hợp hơn thì họ được nhượng ván theo quy định của pháp luật".

2. Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày ban hành

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Kiểm