BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2003/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2003

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN LẬP DỰ TOÁN QUẢN LÝ, SỬA CHỮA ĐƯỜNG SÔNG

Căn cứ Quyết định số 1809/1998/QĐ-BGTVT ngày 19/7/1998 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật sửachữa thường xuyên đường sông và Thông tư liên tịch số 57/2001/BTC-BGTVT ngày10/7/2001 của Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính về chế độ quản lý, cấp phátvà thanh quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường sông;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ quy định về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghịđịnh số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày05/5/2000 của Chính phủ; các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, quản lýchi phí xây dựng công trình và các chi phí khác của các công trình xây dựng cơbản;
Căn cứ văn bản số 153/LĐTBXH-TL ngày 17/1/2000 của Bộ Lao động Thương binh vàXã hội về bổ sung chế độ ăn giữa ca cho công nhân viên chức làm công tác quảnlý đường sông;
Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1821/BXD-VKT ngày11/10/2001 về việc thống nhất cách lập dự toán đối với công tác quản lý, sửachữa thường xuyên đường sông; Văn bản số 1868/BXD-VKT ngày 18/10/2001 bổ sunggiá ca máy chuyên ngành đường sông; và ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính tạiVăn bản số 7540/TC-HCSN ngày 10/7/2002;
Để tăng cường công tác quản lý chi phí đối với công tác quản lý và sửa chữađường sông, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn lập dự toán quản lý và sửa chữađường sông như sau:

I. PHÂN LOẠICÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SÔNG

1. Sửa chữathường xuyên đường sông, bao gồm:

- Quản lý duytu, bảo dưỡng thường xuyên đường sông;

- Khảo sát theodõi biễn biến phục vụ quản lý đường sông;

- Sửa chữa nhỏphao tiêu, báo hiệu, tín hiệu, các thiết bị, nhà cửa, các công trình chỉnh trịtrên tuyến giao thông đường sông đang quản lý khai thác.

2. Sửa chữakhông thường xuyên đường sông, bao gồm:

- Nạo vét luồnglạch;

- Sửa chữa lớncác hệ thống kè, công trình chỉnh trị, trụ đèn;

- Sửa chữa lớn,cải tạo nâng cấp nhà đoạn, trạm, phương tiện, thiết bị;

- Mua sắm phươngtiện, thiết bị, các hệ thống thông tin, báo hiệu, tín hiệu;

- Trục vớt,thanh thải chướng ngại vật dưới lòng sông.

3. Các loạisửa chữa đường sông khác:

Bao gồm sửa chữađột xuất khắc phục hậu quả thiên tai hoặc các nguyên nhân khác để đảm bảo giaothông và các loại công tác khác được ghi trong mục 1.3 Phần II Thông tư liên tịchsố 57/2001/TTLT /BTC-BGTVT ngày 10/7/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vậntải.

Thông tư nàyhướng dẫn cụ thể việc lập dự toán cho hai loại công tác sửa chữa thường xuyên vàkhông thường xuyên đường sông. Các công tác khác tùy theo tính chất công việcđể áp dụng phù hợp theo các chế độ, chính sách quy định hiện hành của Nhà nước.

II. NỘI DUNGCÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ TRONG DỰ TOÁN

1. Công tácsửa chữa thường xuyên đường sông:

1.1. Chiphí trực tiếp:

1.1.1. Chiphí vật liệu (VL): bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luânchuyển tính theo giá vật liệu do các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương banhành và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh giá khu vực đến chân công trình. Giávật liệu, thiết bị là giá của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu có tưcách pháp nhân đầy đủ và phù hợp với mặt bằng giá tại thời điểm mua. Đối vớivật liệu, thiết bị do Nhà nước quản lý giá thì căn cứ vào đơn giá do cơ quanNhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp vật liệu không có trong thông báogiá, thì chủ đầu tư và các đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán căn cứ vào cácloại hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính và phù hợp vớimặt bằng giá tại thời điểm để lập dự toán.

Khối lượng vậtliệu, thiết bị tính theo định mức ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-BGTVT ngày 19/7/1998 của Bộ Giao thông vận tải.

1.1.2. Chiphí nhân công (NC):bao gồm tiền lương cơ bản tính theo bảng lương A6 - nhómII ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và cáckhoản phụ cấp theo chế độ hiện hành của Nhà nước. Định mức nhân công áp dụngđịnh mức ban hành kèm theo Quyết định số 1809/1998/QĐ-BGTVT ngày 19/7/1998 củaBộ Giao thông vận tải.

Đối với công táckhảo sát theo dõi diễn biến phục vụ quản lý luồng áp dụng đơn giá nhân công bậc4 như trong công tác quản lý duy tu thường xuyên đường sông, chi phí nhân côngdi chuyển đi và về tính theo thực tế.

1.1.3. Chiphí máy thi công (M):đơn giá ca máy tính theo bảng giá ca máy tại Quyếtđịnh số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ Xây dựng. Đối với ca máy chuyênngành (không có danh mục trong bảng giá ca máy tại Quyết định số1260/1998/QĐ-BXD hoặc có nhưng không phù hợp) thì đơn giá ca máy áp dụng bảnggiá ca máy tại Văn bản số 1868/BXD-VKT ngày 18/10/2001 của Bộ Xây dựng.

Đối với các đơnvị sự nghiệp được giao nhiệm vụ trực tiếp thì đơn giá ca máy phải trừ chi phíkhấu hao cơ bản và khấu hao sửa chữa lớn.

Đối với cácdoanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích được giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc nhậnthầu từ chủ đầu tư thì đơn giá ca máy được tính đầy đủ theo đơn giá ca máy hiệnhành.

Không tính chiphí máy khảo sát trong đơn giá ca máy cho công tác đo vẽ chi tiết bình đồ trongdự toán khảo sát theo dõi diễn biến phục vụ quản lý luồng. Định mức ca máyphương tiện phục vụ đo đạc tính theo định mức ban hành kèm theo Quyết định số1809/1998/QĐ-BGTVT ngày 19/7/1998 của Bộ Giao thông vận tải.

1.2. Chiphí chung (C):

Chi phí chungđược tính bằng 64% chi phí nhân công theo Văn bản số 1821/BXD-VKT ngày11/10/2001 của Bộ Xây dựng.

1.3. Thunhập chịu thuế tính trước (TL):

- Đối với đơn vịsự nghiệp: tính bằng 5,6% tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung.

- Đối với doanhnghiệp nhà nước hoạt động công ích: tính bằng 6% tổng chi phí trực tiếp và chiphí chung.

Trong công táckhảo sát chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước được đưa vào giá thànhmột đơn vị khảo sát theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000của Bộ Xây dựng.

1.4. ThuếGiá trị gia tăng (VAT):

- Đối với đơn vịsự nghiệp: áp dụng văn bản số 1821/BXD-VKT ngày 11/10/2001 của Bộ Xây dựng.

- Đối với doanhnghiệp nhà nước hoạt động công ích: áp dụng các văn bản hiện hành.

1.5. Chiphí ăn giữa ca:

- Các Đoạn quảnlý đường sông, Thanh tra giao thông được hưởng chi phí ăn giữa ca bằng nguồnkinh phí ngân sách nhà nước cấp: theo Văn bản số 153/LĐTBXH-TL ngày 17/1/2000của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Mức ăn giữaca: tính theo số người thực tế nhưng không được vượt quá định biên được duyệt.

- Chi phí ăngiữa ca được bố trí vào dự toán quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đườngsông trong kế hoạch sự nghiệp kinh tế đường sông hàng năm của đơn vị.

Bảng tổng hợp dựtoán công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường sông và điều tiếthướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đường sông đối với đơn vị sự nghiệp kinhtế (Phụ lục số 1A); Đối với Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích (Phụ lục1B).

Bảng tổng hợp dựtoán công tác khảo sát theo dõi diễn biến phục vụ quản lý đường sông đối vớiđơn vị sự nghiệp kinh tế (Phụ lục số 2A); Đối với Doanh nghiệp nhà nước hoạtđộng công ích (Phụ lục số 2B)

2. Công tácsửa chữa không thường xuyên đường sông:

2.1. Nạo vétluồng lạch đảm bảo giao thông đường sông:

2.1.1. Chiphí trực tiếp:

Tính bằng khốilượng nạo vét (WNV) nhân với đơn giá nạo vét (Gnv) và hệ số côngtrường. Đơn giá nạo vét và hệ số công trường áp dụng văn bản hiện hành của BộGiao thông vận tải. Các trường hợp nạo vét bằng phương tiện, thiết bị và điềukiện khác không phù hợp với phạm vi áp dụng Bảng giá thành nạo vét công trìnhthủy đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành, thì phải lập dự toán theo các quyđịnh hiện hành.

2.1.2. Chiphí khác (K):

a. Chi phí giámsát, chi phí Ban quản lý dự án, chi phí thẩm định thiết kế dự toán: được vận dụngtheo các văn bản hiện hành của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính.

b. Chi phí thiếtkế tuyến, lập phương án dự toán: tính bằng tỷ lệ % của giá trị dự toán xây lắptheo quy định của Bộ Xây dựng.

(đối với đơn vịsự nghiệp tự thực hiện thì trong khoản a và b trên không được tính chi phí này).

c. Chi phí chocông tác khảo sát lập bình đồ: tính theo diện tích khảo sát được duyệt và theo đơngiá của công tác khảo sát hiện hành.

d. Chi phí đảmbảo an toàn giao thông trong khi nạo vét: tính bằng 1% của chi phí trực tiếp.Trường hợp cấp thiết cần lập chốt điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giaothông thì lập hồ sơ riêng và tính dự toán như công tác điều tiết khống chế ởcông tác duy tu sửa chữa thường xuyên đường sông.

đ. Đối với các bãinạo vét phải đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng; đắp đê bao phục vụ việc đổđất thì lập hồ sơ dự toán duyệt riêng theo đúng các chế độ chính sách hiện hànhcủa Nhà nước, sau đó tổng hợp chung vào dự toán của công tác nạo vét luồng lạchđảm bảo giao thông đường sông.

g. Chi phí dichuyển phương tiện thiết bị thi công từ vị trí gần nhất đến trung tâm côngtrường, bao gồm các chi phí của phương tiện lai dắt hoặc chi phí tự di chuyểncủa phương tiện thi công cũng như các chi phí chờ đợi chuẩn bị thi công.

(Bảng tổng hợpdự toán công tác nạo vét luồng lạch đảm bảo giao thông đường sông theo hướngdẫn trong Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này).

2.2. Đóngmới và sửa chữa lớn phương tiện thủy

Việc lập dự toánđối với công tác đóng mới, sửa chữa lớn phương tiện thủy và các chi phí khác cóliên quan được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 05/1996/TT-LB ngày29/1/1996 của Liên bộ Tài chính - Ban vật giá Chính phủ và những văn bản quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

- Chi phí khảosát, lập phương án dự toán sửa chữa tính bằng 1% giá thành công xưởng.

- Chi phí thiếtkế đóng mới phương tiện áp dụng theo Quyết định số 25/VGCP-CVĐT-DV ngày01/9/1994 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ.

- Thuế Giá trịgia tăng: áp dụng theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tàichính.

- Lệ phí trước bạkhi đóng mới phương tiện thủy:

+ Không tínhtrong bảng tổng hợp dự toán.

+ Lệ phí này dochủ sở hữu phương tiện thực hiện và được thanh toán bổ sung vào giá thành củaphương tiện.

(Bảng tổng hợpdự toán công tác đóng mới và sửa chữa lớn phương tiện thủy theo hướng dẫn trongPhụ lục số 4 và 5 kèm theo Thông tư này).

2.3. Cáccông trình khác:

Sửa chữa lớn hệthống kè, công trình chỉnh trị, báo hiệu; sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp nhà đoạn,trạm, phương tiện thiết bị; trục vớt, thanh thải chướng ngại vật dưới lòng sông;sản xuất và lắp đặt báo hiệu … được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng trên cơ sở hệ thống định mức dựtoán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày25/11/1998, định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành kèmtheo quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;Định mức chuyên ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành; đơn giá xây dựng docác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. Việc điều chỉnh dự toán xâylắp theo từng thời kỳ biến động giá căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng đểthực hiện.

(Bảng tổng hợpdự toán các công trình khác theo hướng dẫn trong Phụ lục số 6 kèm theo Thông tưnày).

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Thông tư nàycó hiệu lực từ ngày 01/1/2003. Các văn bản hướng dẫn lập và tính dự toán các hạngmục công tác sửa chữa thường xuyên và không thường xuyên đường sông trước đâytrái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Bảng tổng hợpcác khoản mục chi phí trong dự toán đối với công tác sửa chữa thường xuyên vàkhông thường xuyên đường sông như trong các Phụ lục đính kèm.

3. Những văn bảnquy phạm pháp luật và định mức nêu trong Thông tư này nếu có sự thay đổi sẽđược áp dụng các văn bản mới thay thế.

4. Quá trìnhthực hiện nếu còn những điểm chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung các đơn vị phản ánhvề Bộ Giao thông vận tải để sửa đổi cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố;
- Cục ĐSVN;
- Các Đoạn QLĐS, Chi cục ĐSPN;
- Các Sở GTVT (GTCC);
- Lưu: TCKT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Phạm Duy Anh

PHỤ LỤC 1A

BẢNGTỔNG HỢP DỰ TOÁN QUẢN LÝ DUY TU, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (QLTX), ĐIỀU TIẾT HƯỚNGDẪN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SÔNG (ĐTHDĐBATGT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2003)

STT

Hạng mục chi phí

Cách tính

Kết quả

I

Chi phí trực tiếp

1

Chi phí vật liệu

VL

2

Chi phí nhân công

NC

3

Chi phí máy

M

Cộng chi phí trực tiếp

VL + NC + M

Z1

II

Chi phí chung

NC x 64%

C

Cộng chi phí chung và Z1

Z1 + C

Z2

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

Z2 x 5,6%

TL

Cộng thu nhập chịu thuế tính trước và Z2

Z2 + TL

Z3

IV

Thuế GTGT đầu vào

VL x tỷ lệ theo quy định

VAT

V

Chi phí ăn giữa ca

AC

Giá trị dự toán

Z3 + VAT + AC

Ghi chú:Cácký hiệu:

+ Qj: Khối lượng hạng mụccông tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j

+ Djvl: Là đơn giá vậtliệu của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j

+ CLvl: Chênh lệch vật liệu nếu có

+ Djnc: là đơn giá chiphí nhân công của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j

+ Djm: Là đơn giá chiphí ca máy của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j

+ Đối với công tác ĐTHDĐBATGT khôngtính chi phí ăn giữa ca

PHỤ LỤC 1B

BẢNGTỔNG HỢP DỰ TOÁN QUẢN LÝ DUY TU THƯỜNG XUYÊN (QLTX), ĐIỀU TIẾT HƯỚNG DẪN ĐẢMBẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SÔNG (ĐTHDĐBATGT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2003)

STT

Hạng mục chi phí

Cách tính

Kết quả

I

Chi phí trực tiếp

1

Chi phí vật liệu

VL

2

Chi phí nhân công

NC

3

Chi phí máy

M

Cộng chi phí trực tiếp

VL + NC + M

Z1

II

Chi phí chung

NC x 64%

C

Cộng chi phí chung và Z1

Z1 + C

Z2

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

Z2 x 6%

TL

Cộng thu nhập chịu thuế tính trước và Z2

Z2 + TL

Z3

IV

Thuế GTGT đầu ra

Z3 x tỷ lệ theo quy định

VAT

Giá trị dự toán

Z3 + VAT

Ghi chú:Cácký hiệu:

+ Qj: Khối lượng hạng mụccông tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j

+ Djvl: Là đơn giá vậtliệu của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j

+ CLvl: Chênh lệch vật liệu nếu có

+ Djnc: là đơn giá chiphí nhân công của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j

+ Djm: Là đơn giá chiphí ca máy của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j

+ Đối với công tác ĐTHDĐBATGT khôngtính chi phí ăn giữa ca

PHỤ LỤC 2A

BẢNGTỔNG HỢP DỰ TOÁN KHẢO SÁT THEO DÕI DIỄN BIẾN LUỒNG LẠCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2003)

STT

Hạng mục

Cách tính

Kết quả

1

Chi phí công tác KCMB

C1

2

Chi phí công tác KCCĐ

C2

3

Chi phí công tác đo vẽ chi tiết bình đồ

Cc + Cn

C3

- Đo vẽ chi tiết bđ trên cạn

(Tỷ lệ ……)

(Ctc + P) x (1 + L) x Dc x Kc

Cc

- Đo vẽ chi tiết bđ dưới nước

(Tỷ lệ ……)

(Ctn + P) x (1 + L) x Dn x Kn

Cn

4

Chi phí phương tiện phục vụ đo đạc

(Gm + ĐMmks x Dn)

C4

5

Chi phí di chuyển

Cht + Cnc

C5

- Chi phí phương tiện

(Gm x ĐMmht x Lht)

Cht

- Chi phí nhân công

B4 x SC

Cnc

6

Chi phí lập phương án, báo cáo

C3 x 6%

C6

7

Chi phí lán trại (nếu có)

C3 x 5%

C7

Giá trị dự toán

C3 + C4 + C5 + C6 + C7

Ghi chú:Cácký hiệu:

- Ctc: Chi phí trực tiếpcho một đơn vị diện tích đo vẽ bình đồ trên cạn.

- Ctn: Chi phí trực tiếpcho một đơn vị diện tích đo vẽ bình đồ dưới nước.

- P: Chi phí chung của một đơn vịdiện tích khảo sát.

- L: Thu nhập chịu thuế tính trướccủa một đơn vị diện tích khảo sát.

- Dc: Diện tích khảo sáttrên cạn.

- Dn: Diện tích khảo sátdưới nước.

- Kc: Hệ số triết giảmkhối lượng và nội dung công việc của công tác đo vẽ trên cạn.

- Kn: Hệ số triết giảmnội dung và khối lượng công việc của công tác đo vẽ bình đồ dưới nước.

- Gm: đơn giá ca máy.

- ĐMmks: định mức ca máycho công tác đo vẽ dưới nước.

- ĐMmht: định mức ca máycho công tác hành trình di chuyển.

- Lht, B4,SC: chiều dài quãng đường hành trình, lương bậc 4 và số công di chuyển

- Đưa hệ số triếtgiảm nội dung công việc, khổi lượng công việc đo vẽ chi tiết bình đồ trong côngtác khảo sát theo dõi diễn biến so với khảo sát xây dựng. Đối với công tác đo vẽchi tiết bình đồ trên cạn Kc = 0,3, đối với công đo vẽ chi tiết bìnhđồ dưới nước Kn = 0,6.

PHỤ LỤC 2B

BẢNGTỔNG HỢP DỰ TOÁN KHẢO SÁT THEO DÕI DIỄN BIẾN LUỒNG LẠCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2003)

STT

Hạng mục

Cách tính

Kết quả

1

Chi phí công tác KCMB

C1

2

Chi phí công tác KCCĐ

C2

3

Chi phí công tác đo vẽ chi tiết bình đồ

Cc + Cn

C3

- Đo vẽ chi tiết bđ trên cạn

(Tỷ lệ ……)

(Ctc + P) x (1 + L) x Dc x Kc

Cc

- Đo vẽ chi tiết bđ dưới nước

(Tỷ lệ ……)

(Ctn + P) x (1 + L) x Dn x Kn

Cn

4

Chi phí phương tiện phục vụ đo đạc

(Gm + ĐMmks x Dn)

C4

5

Chi phí di chuyển

Cht + Cnc

C5

- Chi phí phương tiện

(Gm x ĐMmht x Lht)

Cht

- Chi phí nhân công

B4 x SC

Cnc

6

Chi phí lập phương án, báo cáo

C3 x 6%

C6

7

Chi phí lán trại (nếu có)

C3 x 5%

C7

Giá trị dự toán trước thuế

C3 + C4 + C5 + C6 + C7

Dt

Thuế giá trị gia tăng đầu ra

Dt x tỷ lệ theo quy định

VAT

Giá trị dự toán sau thuế

Dt + VAT

Ghi chú:Cácký hiệu:

- Ctc: Chi phí trực tiếpcho một đơn vị diện tích đo vẽ bình đồ trên cạn.

- Ctn: Chi phí trực tiếpcho một đơn vị diện tích đo vẽ bình đồ dưới nước.

- P: Chi phí chung của một đơn vịdiện tích khảo sát.

- L: Thu nhập chịu thuế tính trướccủa một đơn vị diện tích khảo sát.

- Dc: Diện tích khảo sáttrên cạn.

- Dn: Diện tích khảo sátdưới nước.

- Kc: Hệ số triết giảmkhối lượng và nội dung công việc của công tác đo vẽ trên cạn.

- Kn: Hệ số triết giảmnội dung và khối lượng công việc của công tác đo vẽ bình đồ dưới nước.

- Gm: đơn giá ca máy.

- ĐMmks: định mức ca máycho công tác đo vẽ dưới nước.

- ĐMmht: định mức ca máycho công tác hành trình di chuyển.

- Lht, B4,SC: chiều dài quãng đường hành trình, lương bậc 4 và số công di chuyển

- Đưa hệ số triếtgiảm nội dung công việc, khổi lượng công việc đo vẽ chi tiết bình đồ trong côngtác khảo sát theo dõi diễn biến so với khảo sát xây dựng. Đối với công tác đo vẽchi tiết bình đồ trên cạn Kc = 0,3, đối với công đo vẽ chi tiết bìnhđồ dưới nước Kn = 0,6.

PHỤ LỤC 3

BẢNGTỔNG HỢP DỰ TOÁN NẠO VÉT ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2003)

STT

Hạng mục

Cách tính

Kết quả

1

Chi phí trực tiếp cho công tác nạo vét

Wnv x Gnv x Kct

C

2

Chi phí khác

K

- Chi phí cho công tác khảo sát bình đồ

Tính theo diện tích khảo sát được duyệt và theo đơn giá của công tác KSTDDB

K1

- Thiết kế phương án, dự toán

C x % theo quy định

K2

- Thẩm định thiết kế, dự toán

C x % theo quy định

K3

- Chi phí giám sát

C x % theo quy định

K4

- Chi phí Ban QLDA

C x % theo quy định

K5

- Đảm bảo giao thông

C x 1%

K6

- Chi phí di chuyển phương tiện thiết bị thi công

K7

Giá trị dự toán

C + K

Ghi chú:Cácký hiệu:

- Wnv: khối lượng nạo vét.

- Gnv: đơn giá cho một m3nạo vét ở thời điểm hiện hành của Bộ GTVT.

- Kct: Hệ số công trường

PHỤ LỤC 4

BẢNGTỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2003)

TT

Khoản mục

Diễn giải

Ký hiệu

1

Chi phí vật liệu

(∑QVL x DVL) + (∑QVL x DVL x ki)

VL

2

Chi phí điện năng

∑QĐN x DĐN

ĐN

3

Chi phí nhân công

∑QNC x DNC

NC

4

Chi phí bảo hiểm (YT + XH + CĐ)

19% x NC

BH

5

Chi phí chung

1,1 x NC

C

Giá thành công xưởng

VL + ĐN + NC + BH + C

Z1

6

Chi phí đăng kiểm

QĐ 129/1999/QĐ /BVGCP

ĐK

7

Chi phí thử tàu

Kt x Z1

T

Giá thành toàn bộ

Z1 + ĐK + T

Z2

8

Thu nhập chịu thuế tính trước

2% Z2

L

Giá bán buôn xí nghiệp

Z2 + L

Z3

9

Thiết kế phí

QĐ 25/VGCP-CVTĐ-DV

TKP

10

Thuế GTGT

TT 122/2000/TT-BTC

VAT

Giá bán buôn công nghiệp

Z3 + TKP + VAT

Ghi chú:Cácký hiệu:

QVL: Khối lượng vật tư,vật liệu các loại theo thiết kế được duyệt.

DVL: Đơn giá của cácloại vật tư vật liệu.

ki: Hệ số chi phí vậnchuyển bốc xếp.

QĐN: Số kwh điện năng tiêuthụ.

DĐN: Đơn giá điện năng (đ/kwh).

QNC: Số công.

DNC: Đơn giá nhân công.

Kt: Hệ số thử tàu.

PHỤ LỤC 5

BẢNGTỔNG HỢP DỰ TOÁN SỬA CHỮA LỚN PHƯƠNG TIỆN THỦY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2003)

TT

Khoản mục

Diễn giải

Ký hiệu

1

Chi phí vật liệu

(∑QVL x DVL) + (∑QVL x DVL x ki)

VL

2

Chi phí điện năng

∑QĐN x DĐN

ĐN

3

Chi phí nhân công

∑QNC x DNC

NC

4

Chi phí bảo hiểm (YT + XH + CĐ)

19% x NC

BH

5

Chi phí chung

1,1 x NC

C

Giá thành công xưởng:

VL + ĐN + NC + BH + C

Z1

6

Chi phí khảo sát, lập phương án, dự toán sửa chữa

1% x Z1

KSDT

7

Chi phí đăng kiểm

129/1999/QĐ /BVGCP

ĐK

8

Chi phí thử tàu

Kt x Z1

T

Giá thành toàn bộ:

Z1 + KSDT + ĐK + T

Z2

9

Thu nhập chịu thuế tính trước

2% x Z2

L

Giá bán buôn xí nghiệp

Z2 + L

Z3

10

Thuế GTGT

TT 122/2000/TT-BTC

VAT

Giá bán buôn công nghiệp

Z3 + VAT

Ghi chú:Cácký hiệu:

QVL: Khối lượng vật tư,vật liệu các loại theo BBKS.

DVL: Đơn giá của cácloại vật tư vật liệu.

ki: Hệ số chi phí vậnchuyển bốc xếp.

QĐN: Số kwh điện năng tiêuthụ.

DĐN: Đơn giá điện năng (đ/kwh).

QNC: Số công.

DNC: Đơn giá ngày công.

Kt: Hệ số thử tàu.

PHỤ LỤC 6

BẢNGTỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG SÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2003)

STT

Hạng mục chi phí

Cách tính

Kết quả

I

Chi phí trực tiếp

1

Chi phí vật liệu

VL

2

Chi phí nhân công

NC

3

Chi phí máy thi công

M

Cộng chi phí trực tiếp

VL + NC + M

T

II

Chi phí chung

P x NC

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T + C) x tỷ lệ quy định

TL

Giá trị dự toán xây lắp trước thuế

(T + C + TL)

gXL

IV

Thuế GTGT đầu ra

gXL x TXLGTGT

VAT

Giá trị dự toán xây lắp sau thuế

(T + C + TL) + VAT

GXL

V

Chi phí khác

(Theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng)

K

Giá trị dự toán

GXL + K

ĐỊNHMỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH KHÔNG THƯỜNGXUYÊN ĐƯỜNG SÔNG

Đơn vịtính: %

Số TT

Loại công trình

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

1

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trụ sở Đoạn, Trạm

58

5,5

2

Xây dựng thủy chí, sửa chữa xây dựng kè, thanh thải, trục vớt CNV, sản xuất và lắp đặt báo hiệu loại 1,2,3

64

6,0

3

Các công trình báo hiệu loại đặc biệt

69

5,5

Ghi chú:Các ký hiệu và cách tính toán của phụ lục 3 - áp dụng Thông tư 09/2000/TT-BXDngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng.