BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 09-TBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 1976

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC KẾT THÚC VIỆC XÁC NHẬN LIỆT SĨ VÀTHƯƠNG BINH CHỐNG MỸ Ở CHIẾN TRƯỜNG A

Việc xác nhận liệt sĩ, thương binh và những người bị thương đượchưởng chính sách thương binh (dưới đây gọi chung là thương binh) trong cuộckháng chiến chống Mỹ ở chiến trường A (5-8-1964 – 27-1-1973) đã được các ngành,các cấp tiến hành khẩn trương nên đến cuối năm 1975, việc này đã làm xong vềcăn bản, có khả năng hoàn thành vào năm 1976.

Do đó, ngày 28 tháng 10 năm 1975, Bộ Thương binh và xã hội đãcó Công văn số 2684-CSTB đề nghị các Bộ, các cơ quan đoàn thể ở trung ương, cácỦy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Sở, Ty thương binhvà xã hội tích cực giải quyết nốt những trường hợp còn lại để kết thúc nhữngviệc này vào năm 1976. Đề nghị này đã được các ngành, các cấp thực hiện có kếtquả tốt.

Vì vậy, sau khi đã bàn bạc nhất trí với Bộ Quốc phòng (Cụcchính sách, Cục quân lực, Cục cán bộ) và Bộ Nội vụ (Vụ tổ chức cán bộ và CụcChính trị công an vũ trang), Bộ Thương binh và xã hội quy định kết thúc việcxác nhận liệt sĩ và thương binh chống Mỹ ở chiến trường A (5-8-1964 –27-1-1973) như sau:

1. Từ nay đến hết tháng 12 năm 1976, các Bộ, các cơquan đoàn thể ở trung ương,các địa phương, các đơn vị quân đội có người bịchết, bị thương ở chiến trường A trong cuộc chống Mỹ, cứu nước (5-8-1964 –27-1-1973) đủ tiêu chuẩn xác nhận là liệt sĩ, là thương binh mà chưa được xácnhận thì phải lập và chuyển sang toàn bộ hồ sơ đến cơ quan thương binh và xãhội để tiến hành xác nhận. Riêng đối với hồ sơ xác nhận thương binh chốngMỹ ở chiến trường A, hiện đang tại ngũ thì chuyển đến các cơ quan chính sáchcủa quân đội để giải quyết.

2. Đến hết tháng 12 năm 1976, cơ quan thương binh và xãhội các cấp ngừng việc tiếp nhận hồ sơ về xác nhận liệt sĩ, thương binh chốngMỹ ở chiến trường A. Các Sở, Ty thương binh và xã hội phải làm nhanh thủ tục vàgửi hết hồ sơ đã tiếp nhận lên Bộ thương binh và xã hội xét duyệt xong trướctháng 3 năm 1977.

Trong thời hạn nói trên, các Sở, Ty thương binh và xã hội phảikhẩn trương giải quyết hết những trường hợp còn lại, chú ý những trường hợp sauđây:

- Những trường hợp đã nhận hồ sơ nhưng để thất lạc thì phảilập lại ngay hồ sơ đúng thủ tục đã quy định.

- Những hồ sơ chưa đầy đủ thì bổ sung cho đầy đủ để kịp thờigiải quyết đúng thời hạn quy định.

- Những hồ sơ mà những yếu tố để xét xác nhận chưa được rõràng thì phải xác minh, bổ sung... và có kết luận dứt khoát. Nếu không đủ tiêuchuẩn xác nhận thì báo ngay cho cơ quan lập hồ sơ biết rõ, đồng thời phải lưulại hồ sơ và vào sổ theo dõi để có tài liệu giải quyết khi có khiếu nại.

3. Riêng về việc xác nhận liệt sĩ, nếu cá biệt cótrường hợp lập hồ sơ xác nhận không kịp thời hạn nói trên mà có lý do chínhđáng thì cơ quan quản lý trực tiếp người hy sinh phải báo cáo cụ thể với Bộ chủquản để Bộ chủ quản làm việc trực tiếp với Bộ Thương binh và xã hội về việc này.

Đề nghị các ngành, các cấp tích cực giải quyết nốt những việccòn lại của công tác xác nhận liệt sĩ, thương binh chống Mỹ ở chiến trường A đểcông tác này hoàn thành tốt đẹp và kết thúc đúng thời gian đã quy định trongthông tư này.

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Kiện