TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1974

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH PHẠM VI, GIỜ GỬI, NHẬN VÀCHUYỂN, PHÁT BƯU PHẨM, KHU VỰC PHÁT BƯU PHẨM Ở CÁC CƠ SỞ BƯU ĐIỆN

Thi hành điều 3, chương 1 củaĐiều lệ gửi, nhận và chuyển phát bưu phẩm, ban hành kèm theo Nghị định số 91-CPngày 02-5-1973 của Hội đồng Chính phủ, Tổng cục Bưu điện quy định như sau:

I. GIỜ MỞ CỬAGIAO DỊCH VỀ BƯU CHÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ BƯU ĐIỆN

Hàng ngày, kể cả chủ nhật vàngày lễ:

a) Cơ sở bưu điện thành phố: Hànội, Hải phòng, Nam định, Thái nguyên, Việt trì, Vinh, thị xã Hải dương và cơsở bưu điện Hòn gay mở cửa giao dịch về bưu chính từ 6g00 đến 21g00.

b) Các cơ sở bưu điện thị xãkhác mở cửa giao dịch về bưu chính từ 6g00 đến 20g00.

c) Các cơ sở bưu điện đóng ở thịtrấn mở cửa giao dịch về bưu chính từ 7g00 đến 17g00.

d) Đối với các cơ sở bưu điệnkhu vực (không thuộc ba loại trên) cơ quan quản lý bưu điện tỉnh, thành quyđịnh giờ mở cửa giao dịch của từng cơ sở thuộc quyền cho thích hợp, nhưng thờigian mở cửa giao dịch về bưu chính trong ngày phải là 8 tiếng đồng hồ. Chỉriêng những cơ sở không có điện báo, điện thoại thì mới được phép mở cửa giaodịch về bưu chính 4 tiếng/ngày (để dành thời giờ cho Trường bưu điện đi phát thư,báo tại một hoặc hai xã trong khu vực phát của cơ sở).

(Giờ mở cửa giao dịch về điệnbáo, nói chung là dài hơn, đã được quy định bằng Thông tư điện chính số 6-73).

II. GỬI BƯU PHẨM VÀ CHUYỂN BƯU PHẨM

a) Bưu phẩm tư thường được gửibất cứ lúc nào, đêm cũng như ngày bằng cách bỏ vào hộp thư của bưu điện, đặt ởcác nơi và ở trước cửa bộ phận giao dịch của các cơ sở bưu điện. Tuy nhiênnhững bưu phẩm thường có kích thước to, không bỏ vào hộp thư được, thì phảiđược trao cho nhân viên giao dịch trong giờ mở cửa giao dịch về bưu chính tạicác cơ sở bưu điện.

Bưu phẩm công (kể cả công văn),bưu phẩm ghi số, thư chuyển tiền, điện chuyển tiền chỉ được gửi ở ghi-sê(guichet) bưu điện trong giờ mở cửa giao dịch về bưu chính.

b) Các hộp thư thuộc phạm vitrách nhiệm của cơ sở bưu điện nào phải được cơ sở đó phân công người đi mở lấybưu phẩm về cho cơ sở ít nhất một lần mỗi ngày, kể cả chủ nhật và ngày lễ; đốivới cơ sở bưu điện thành phố, thị xã nói ở điểm a, mục 1 trên, thì ít nhất 2lần/ngày.

Riêng hộp thư đặt trước cửa bộphận giao dịch thì phải được cơ sở mở lấy hết bưu phẩm mười lăm phút trước giờđóng túi, gói thư cho từng chuyến thư đi và trước giờ đi phát thư trong khu vựcphát, những bưu phẩm này phải được đóng ngay vào túi, gói tương ứng hoặc đưa điphát ngay, nếu có.

Giờ cuối cùng lấy bưu phẩm gửi ởghi-sê được quy định, trước giờ đóng túi, gói thư cho từng chuyến thư đi vàtrước giờ đi phát thư trong khu vực phát, nói chung là 30 phút. Riêng đối vớimột số cơ sở bưu điện thành phố, thị xã có số lượng bưu phẩm gửi đi nhiều vàdồn dập thì cơ quan bưu điện thành, tỉnh có thể quy định trên 30 phút, nhưngkhông được quá 1 tiếng đồng hồ trước giờ đóng túi gói thư đi và trước giờ điphát thư trong khu vực phát.

III. KHU VỰC PHÁT VÀ GIỜ PHÁT BƯU PHẨM

a) Khu vực phát bưu phẩm (pháttại địa chỉ người nhận) gồm nội thành, nội thị (thị xã, thị trấn), nơi cơ sởbưu điện đóng và một số xã lân cận (nếu có) được cơ quan quản lý bưu điện tỉnh,thành quy định cụ thể cho từng cơ sở.

Các cơ sở bưu điện phải tổ chứcđi phát bưu phẩm trong khu vực phát ít nhất một lần mỗi ngày, kể cả chủ nhật vàngày lễ; đối với cơ sở bưu điện thành phố, thị xã nói ở điểm a mục 1 trên, thìít nhất 2 lần/ngày.

Trừ bưu phẩm lưu ký, bưu phẩmmang địa chỉ là hộp thư thuê riêng, và bưu phẩm công mà tổ chức, cơ quan cóyêuu cầu cơ sở bưu điện giữ lại tại bưu điện để liên lạc viên của tổ chức, cơquan đến nhận, còn các bưu phẩm khác đều được đem đi phát tận nơi trong khu vựcphát.

b) Giờ phát bưu phẩm trong khuvực phát, phải được cơ quan quản lý bưu điện tỉnh, thành quy định cụ thể chotừng cơ sở bưu điện, trên nguyên tắc chung là phải căn cứ vào giờ đến hàng ngàycủa chuyến thư có khối lượng bưu phẩm nhiều nhất mà quy định giờ giấc của lầnphát chính trong ngày sao cho bưu phẩm đến của chuyến thư chính yếu ấy được đemđi phát sớm nhất. Giờ phát chính này không được trễ quá hai tiếng đồng hồ tínhtừ lúc bắt đầu mở túi, gói của chuyến thư nói trên.

IV. NIÊM YẾT GIỜ TẠI BỘ PHẬN GIAO DỊCH

Các cơ sở bưu điện phải niêm yếttại bộ phận giao dịch để cho người sử dụng bưu điện biết:

- Giờ mở cửa giao dịch (về bưuchính, về điện báo)

- Giờ đóng các chuyến thư đi

- Giờ mở các chuyến thư đến

- Giờ đi phát bưu phẩm trong khuvực phát (lần phát chính trong ngày, và lần phát phụ nếu có)

Những quy định trước đây tráivới thông tư này đều bãi bỏ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Đạt