Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BANTỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 10/2002/TT-BTCCBCP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2002 HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 180/2001/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NHÂN SỰ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠNVỊ THÀNH VIÊN CÁC TỔNG CÔNG TY
CÓ 100% VỐN NHÀ NƯỚC

Thi hành Quyết định số 180/2001/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm2001 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giámđốc các đơn vị thành viên các Tổng công ty có 100% vốn Nhà nước, Ban Tổ chức -cán bộ Chính phủ hướng dẫn như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

1- Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp có 100% vốn Nhànước. Bao gồm các Tổng Công ty được thành lập theo Quyết định số 90/TTg , 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ; các Công ty được thành lậptheo Chỉ thị số 500 của Thủ tướng Chính phủ và các Tổng Công ty, Công ty do cấpcó thẩm quyền quyết định thành lập có Hội đồng quản trị.

2- Điều kiện áp dụng:

2.1- Các Tổng Công ty, Công ty nêu tại điểm 1 phải có Hộiđồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành cótừ 5-7 thành viên Tổng Công ty, Công ty không có đủ số thành viên phải kiệntoàn cho đủ số lượng theo quy định.

2.2- Hội đồng quản trị các Tổng Công ty khi họp để xem xét việcbổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty, thông qua việc bổnhiệm giám đốc các đơn vị thành viên để Tổng giám đốc ra quyết định phải có ítnhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị tham dự. Đối với Tổng Công ty chưa đủsố thành viên Hội đồng quản trị theo quy định thì phải có ít nhất 03 thành viêntham dự.

Kết thúc phiên họp phải có Nghị quyết để Chủ tịch Hội đồngquản trị Tổng Công ty ra quyết định bổ nhiệm.

II- TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM CHỨC DANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY, GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1- Đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng:

Căn cứ nhu cầu công tác, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quảntrị (bằng văn bản) về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đốivới cán bộ sẽ bổ nhiệm.

Hội đồng quản trị họp, xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc.Sau khi được Hội đồng quản trị đồng ý, Tổng Giám đốc đề xuất nhân sự cụ thể.

1.1- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

- Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc đề xuất phương ánnhân sự. Trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch và ý kiến giới thiệu của cánbộ, viên chức trong đơn vị.

- Tập thể lãnh đạo (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc) thảoluận, lựa chọn nhân sự và thông qua nhận xét, đánh giá. Nhu cầu bổ nhiệm mỗi vịtrí có thể lựa chọn một hoặc nhiều hơn.

- Tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, gồm: Thường vụ Đảng uỷTổng Công ty (nếu có), Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty (nếu có), Bí thư Đảnguỷ cơ quan Tổng Công ty, Trưởng, Phó phòng ban, Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ, chibộ, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên.

+ Trao đổi, thảo luận về yêu cầu bổ nhiệm, tiêu chuẩn cánbộ.

+ Thông báo danh sách cán bộ do lãnh đạo giới thiệu; tóm tắtlý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặtmạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác.

+ Giới thiệu bổ sung (ngoài danh sách do lãnh đạo giớithiệu).

+ Cán bộ được giới thiệu có thể được trình bày ý kiến vềthực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm, trả lời những vấn đề có liên quan.

+ Ghi phiếu (không phải ký tên).

- Tập thể lãnh đạo

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến;

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Đảng uỷ hoặc Thường vụ Đảng uỷ (nơi cán bộ đang công tác)phát biểu ý kiến bằng văn bản về nhân sự được bổ nhiệm.

+ Hội đồng quản trị họp thảo luận, nhận xét, đánh giá vàbiểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự đề nghị bổ nhiệm phải được đa sốcác thành viên trong Hội đồng quản trị tán thành. Có Nghị quyết họp của Hộiđồng quản trị .

+ Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồngquản trị ra quyết định bổ nhiệm.

1.2- Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác:

- Tổng Giám đốc, các thành viên lãnh đạo Tổng Công ty đềxuất nhân sự:

- Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất về chủ trương vàtiến hành một số công việc sau:

+ Gặp cán bộ được đề nghị bổ nhiệm, trao đổi về yêu cầunhiệm vụ công tác.

+ Làm việc với Thường vụ cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vịnơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu vềcán bộ và xác minh lý lịch cán bộ.

+ Thông báo chủ trương, kết quả làm việc với cơ quan, đơn vịnơi cán bộ công tác và lấy ý kiến của Thường vụ Đảng uỷ cơ quan.

+ Hội đồng quản trị thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểuquyết nhân sự (bằng phiếu kín); có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồngquản trị ra quyết định bổ nhiệm.

2- Đối với chức danh Giám đốc các đơn vị thành viên:

- Về quy trình lấy phiếu giới thiệu tương tự quy trình lấyphiếu giới thiệu Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Căn cứ đề nghị bổ nhiệm cán bộ của đơn vị thành viên, TổngGiám đốc báo cáo trình Hội đồng quản trị (bằng văn bản).

- Hội đồng quản trị họp xem xét, có Nghị quyết về bổ nhiệmcán bộ.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị , Chủ tịch Hộiđồng quản trị ký thông báo để Tổng Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm2002.

Tất cả các quy định về bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc,Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên các Tổng Công ty có 100% vốn Nhànước trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánhvề Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ để nghiên cứu giải quyết.