BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/ 2015/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦATHÔNG TƯ SỐ 26/2011/TT-BKHCN NGÀY 4/10/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNGĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa họcvà Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BNV ngày 21/10/2009 của Bộ Nộivụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chứcchuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Thông tư sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 4/10/2011 của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểmsoát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm,hàng hóa”.

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trang phục, phùhiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểmsoát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

1. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Biểu tượng kiểm soát viên chất lượng

Biểu tượng kiểm soát viên chất lượng (hình 1 Phụ lục I banhành kèm theo Thông tư này) là một hình tròn viền ngoài màu vàng, có nền màu đỏtươi; phía trong có 02 bông lúa màu vàng tươi, phía dưới nối 02 gốc bông lúa cóhình vành khuyên viền màu vàng, nền màu xanh nước biển, bên trong có chữ KSVCL(viết tắt của cụm từ KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG) màu vàng; ở giữa có hình mỏ neomàu vàng; phía trên hình mỏ neo có hình cánh én màu vàng; trên hình cánh én cóbiểu trưng hình tròn, giữa hình tròn là hình chữ S, lồng chữ V, bên trái chữ Smàu vàng và màu đỏ, bên phải chữ S màu xanh nước biển và màu đỏ”.

2. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng gắn trên mũ

Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng được gắn trên mũ kê pi vàmũ mềm.

1. Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng gắn trên mũ kê pi(hình 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này) gồm cành tùng kép bằng kim loạicó màu vàng gắn liền với biểu tượng kiểm soát viên chất lượng được đúc nổi cóhình tròn đường kính 35mm, chiều dài 58mm chiều cao 48mm.

2. Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng gắn trên mũ mềm kê pi(hình 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này) là biểu tượng kiểm soát viênchất lượng được đúc nổi có hình tròn đường kính 29 mm”.

3. Sửa đổi Điều 5 như sau:

“Điều 5. Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng gắn trên ve áo

Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng được đeo trên ve áo trangphục kiểm soát viên chất lượng gồm có hai phần.

1. Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng được gắn trên nền veáo là biểu tượng thu nhỏ của Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng, dập nổi, sơnmàu như biểu tượng, đường kính là 21mm, được gắn chính giữa nền ve áo.

2. Nền Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng gắn trên ve áo(hình 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này) có hình bình hành, góc nhọnlà 45o, góc tù là 135o, chiều dài 55mm, chiều cao 35mm; nềnmàu xanh rêu; ở giữa gắn biểu tượng kiểm soát viên chất lượng thu nhỏ, đườngkính 21mm (theo quy định tại khoản 1 Điều này)”.

4. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Cầu vai kiểm soát viên chất lượng gắn trên vai áo

Cầu vai kiểm soát viên chất lượng được mang trên vai áotrang phục kiểm soát viên chất lượng dùng để phân biệt từng ngạch, chức vụ lãnhđạo kiểm soát viên chất lượng khi thi hành công vụ như sau:

1. Thông số và bố cục trên nền cầu vai kiểm soát viên chấtlượng.

a) Cúc gắn trên cầu vai làm bằng kim loại màu vàng, đườngkính 20mm, bề mặt là phù hiệu kiểm soát viên chất lượng, dập nổi không đổ màu,được gắn ở đầu nhọn của cấp hiệu (hình 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tưnày).

b) Sao gắn trên nền cầu vai làm bằng kim loại màu vàng, nhámbề mặt, kích thước 22mm (hình 7 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); đượcgắn ở giữa nền cầu vai, số lượng sao được gắn phân biệt theo ngạch công chức.

c) Vạch gắn trên nền cầu vai làm bằng kim loại màu vàng,nhám bề mặt, chiều dài 42mm (hình 8 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);được gắn ở cuối nền cầu vai, số lượng vạch được gắn phân biệt chức vụ lãnh đạo.

d) Cầu vai của ngạch kiểm soát viên chất lượng có hình thangđứng, viền xung quanh màu vàng, nền cầu vai màu xanh rêu có hoa văn, một đầu bằng,đầu kia nhọn, chiều cao 130 mm, đáy lớn 45mm, đáy nhỏ 40mm (hình 6 Phụ lục IIban hành kèm theo Thông tư này).

2. Quy định về số sao cho từng ngạch kiểm soát viên chất lượngnhư sau:

a) Kiểm soát viên cao cấp chất lượng gắn ba sao (hình 7 Phụlục II ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Kiểm soát viên chính chất lượng gắn hai sao (hình 7 Phụ lụcII ban hành kèm theo Thông tư này).

c) Kiểm soát viên chất lượng gắn một sao (hình 7 Phụ lục IIban hành kèm theo Thông tư này).

d) Kiểm soát viên trung cấp chất lượng không gắn sao (hình 7Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Quy định về số vạch gắn trên nền cầu vai cho chức vụ lãnhđạo kiểm soát viên chất lượng như sau:

a) Cục trưởng, Phó cục trưởng gắn ba vạch (hình 8 Phụ lục IIban hành kèm theo Thông tư này).

b) Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởngphòng thuộc Cục và Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng địa phương gắn 2 vạch (hình 8 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tưnày).

c) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Chi cục thuộc Cục và Trưởngphòng, Phó trưởng phòng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương gắn1 vạch (hình 8 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

d) Kiểm soát viên chất lượng không gắn vạch (hình 8 Phụ lụcII ban hành kèm theo Thông tư này)”.

5. Sửa đổi Điều 13 như sau:

“Điều 13. Biển hiệu kiểm soát viên chất lượng

Biển hiệu kiểm soát viên chất lượng được đeo trước ngực đểnhận biết tên, số hiệu của công chức kiểm soát viên chất lượng khi thi hànhcông vụ.

1. Biển hiệu kiểm soát viên chất lượng có hình chữ nhật, dài80mm, rộng 23mm; được làm bằng kim loại (hình 9 Phụ lục III ban hành kèm theoThông tư này).

2. Bên trái là biểu tượng thu nhỏ của phù hiệu kiểm soátviên chất lượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này”.

6. Thay thế phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Thông tư số26/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy địnhvề trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với côngchức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa bằng Phụ lục I, II,III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 08năm 2015.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi,bổ sung đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyếttheo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND, Sở KH&CN, Chi cục TĐC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Trang thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

PHỤ LỤC I

MẪU BIỂU TƯỢNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CHẤTLƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHCN ngày 19 tháng 6 năm 2015 củaBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu tượng kiểm soát viên chất lượng,phù hiệu kiểm soát viên chất lượng

Hình 1

Biểu tượng kiểm soát viên chất lượng

Hình 2.

Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng gắntrên mũ kêpi

Hình 3.

Phù hiệu kiểm soát viên chất lượng gắntrên mũ mềm kêpi

Hình 4.

Nền phù hiệu kiểm soát viên chất lượnggắn trên ve áo

PHỤ LỤC II

MẪU BIỂU TƯỢNG CẦU VAI, PHÙ HIỆU KIỂMSOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHCN ngày 19 tháng 6 năm 2015 củaBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Cầu vai, phùhiệu kiểm soát viên chất lượng

Hình 5.

Cúc gắn trên cầu vai kiểm soát viênchất lượng

Hình 6.

Nn cầu vai kiểm soát viên chất lượng

Hình 7.

Quy định về số sao cho ngạch kiểmsoát viên chất lượng

Hình 8.

Quy định về số vạch gắn trên nền cầuvai chức vụ lãnh đạo kiểm soát viên chất lượng

PHỤ LỤC III

MẪU BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG(Ban hành kèm theoThông tư số 1 0/2015/TT-BKHCN ngày 19 tháng 6 năm2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng

Hình 9.

Biển hiệu thẻ kiểm soát viên chất lượng