BỘ NỘI VỤ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 10-NV

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1974

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 177-CP NGÀY 17-7-1974 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆCBỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

Ngày 17 tháng 7 năm 1974, Hộiđồng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 177-CP bổ sung chế độ trợ cấp chothương binh có thương tật nặng khi về gia đình cần có người giúp đỡ trongsinh hoạt hàng ngày và bổ sung chế độ trợ cấp tiền tuất cho bố mẹ có nhiều conlà liệt sĩ hoặc có con độc nhất là liệt sĩ. Các điểm bổ sung chính sách đượcthi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 1974 trở đi.

Sau thi thống nhất ý kiến với BộQuốc phòng và Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định nói trên nhưsau.

I. ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH

Để chăm sóc tốt hơn đời sống củathương binh có thương tật về gia đình, Hội đồng Chính Phủ đã sửa đổi và viếtlại điểm 3 điều 14 của điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhân khi ốmđau, bị thương, mất sức lao động, về hưu hoặc chết như sau: “Thương binh thươngtật nặng xếp hạng 6, 7 và 8 về gia đình cần có người giúp đỡ trong sinh hoạthàng ngày thì hàng tháng đươc hưởng thêm một khoản trợ cấp bằng 10% lương chínhhoặc sinh hoạt phí. Nếu khoản trợ cấp ấy chưa bằng 10đ đối với thươngbinh hạng 6 và 7 thì được trợ cấp cho đủ 10đ; nếu chưa đủ 12đ đối với thươngbinh hạng 8 thì trợ cấp cho đủ 12đ”.

Việc thực hiện quy định mới trênđây như sau:

1. Đối tượng được hưởng trợ cấpvì cần người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày gồm những thương binh mới, hạngA và B và những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, được xếphạng thương tật 6, 7 và 8 và về an dưỡng ở gia đình. Những thương binh không vềan dưỡng ở gia đình thì không hưởng trợ cấp theo quy định này.

2. Thương binh đã được trợ cấpthương tật bằng 100% lương chính, bằng hoặc cao hơn sinh hoạt phí vẫn được lĩnhkhoản trợ cấp vì cần người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày nói trên.

3. Thương binh về an dưỡng ở giađình trước ngày 01 tháng 7 năm 1974 đã được hưởng mức trợ cấp 10% vì cần ngườigiúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày thì nay đều được hưởng mức trợ cấp mới kể từngày 01 tháng 7 năm 1974.

Thương binh về gia đình từ ngày01 tháng 7 năm 1974 trở đi, được hưởng trợ cấp thương tật theo mức về gia đìnhtừ ngày nào thì được trợ cấp vì cần người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày từđó.

4. Về thủ tục và trách nhiệm thihành:

a) Đối với thương binh đã xuấtngũ về gia đình (do Quân đội đưa về hoặc do các trại thương binh đưa về)thì các Ty, Sở xem xét, đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố ra quyết địnhtrợ cấp theo mức trợ cấp mới, ghi hoặc điều chỉnh lại mức trợ cấp thương tậtcủa thương binh (mục “khi về gia đình” hoặc mục “thay đổi mức trợ cấp”) gửi vềBộ Nội vụ một bản quyết định trợ cấp mới có ghi rõ sổ trợ cấp thương tật vànguyên quán của thương binh để lưu vào hồ sơ thương binh.

b) Từ nay trở đi, đơn vị Quânđội cho thương binh xuất ngũ về an dưỡng ở gia đình thì tính và ghi luôn khoảntrợ cấp vì cần người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày theo mức trợ cấp mớitrong hồ sơ trợ cấp thương tật của thương binh để khi về gia đình có thể lĩnhngay khoản trợ cấp này và sau khi đăng ký với địa phương.

II. ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

Để chăm sóc tốt hơn đời sống củabố mẹ có nhiều con là liệt sĩ hoặc có con độc nhất là liệt sĩ, Hội đồng ChínhPhủ đã bổ sung một đoạn “e” vào cuối điểm 1, điều 45 của điều lệ tạm thời vềcác chế độ đãi ngộ quân nhân khi ốm đau, bị thương, mất sức lao động, về hưuhoặc chết… như sau: “Những bố mẹ có từ 2 con trở lên là liệt sĩ hoặc có con độcnhất là liệt sĩ nếu mất sức lao động thì được trợ cấp mỗi người mỗi tháng 15đnếu ở nông thôn, hoặc 18đ nếu ở nội thành thành phố Hà Nội, Hải Phòng”.

Việc thực hiện quy định như sau:

a. Đối tượng được hưởng mức trợcấp trên đây là bố mẹ liệt sĩ đủ điều kiện được hưởng tiền tuất hàng tháng, cótừ 2 con trở lên là liệt sĩ, trong đó có ít nhất 1 con là liệt sĩ thuộc đốitượng gia đình được cấp tuất hàng tháng hoặc chỉ có, hoặc chỉ còn lại 1 ngườicon độc nhất, mà người con ấy là liệt sĩ thuộc đối tượng gia đình được cấp tuấthàng tháng.

2. Mức trợ cấp tiền tuất mới quyđịnh (15đ ở nông thôn, 18đ ở thành phố Hà Nội, Hải Phòng) là mức trợ cấp chính.Nếu liệt sĩ là quân nhân, là công nhân, viên chức hoặc thanh nhiên xung phongthì ngoài định suất trợ cấp này, bố mẹ của liệt sĩ con được hưởng thêm cáckhoản trợ cấp khác theo quy định hiện hành về trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Mức trợ cấp trên đây thi hành từngày 01 tháng 7 năm 1974. Đối với một số trường hợp đến ngày đó, gia đình liệtsĩ còn được hưởng bảo lưu trợ cấp B, mà trợ cấp B thấp hơn trợ cấp tuất thìđược hưởng khoản chênh lệch giữa trợ cấp tuất với trợ cấp B từ ngày 01 tháng 7năm 1974. Thí dụ: một mẹ liệt sĩ được lĩnh bảo lưu trợ cấp B từ 1 tháng 4 năm1974 đến 31 tháng 3 năm 1975, mỗi tháng 12đ; trợ cấp mới là 16,50đ nên đượclĩnh khoản trên lệch giữa trợ cấp tuất mới và trợ cấp B từ 01 tháng 7 năm 1974đến 31 tháng 3 năm 1975 là 4,50đ x 9 = 40,50đ. Khoản trợ cấp chênh lệch này dongành thương binh xã hội cấp, và thanh toán khi cấp tiền tuất.

4. Thủ tục thi hàng trợ cấp nóitrên như sau:

a) Trong giấy chứng nhận thânnhân liệt sĩ, Ủy ban hành chính cơ sở ghi thêm những điều sau đây:

- Ghi tên các liệt sĩ và số bằngTổ quốc ghi công của từng liệt sĩ, nếu là trường hợp bối mẹ có nhiều con làliệt sĩ;

- Chứng nhận bố mẹ liệt sĩ khôngcon con nào khác, nếu là trường hợp có con độc nhất là liệt sĩ.

Nếu gia đình liệt sĩ đã có hồ sơtuất rồi thì nay làm giấy chứng nhận bổ sung.

b) Các Ty, Sở thương binh và xãhội xem xét nếu thấy đủ các điều kiện quy định nói trên thì làm thủ tục trợ cấptuất (hoặc đìều chỉnh lại trợ cấp tuất) cho bố mẹ của liệt sĩ rồi gửi lại hồ sơvề Bộ để báo cáo.

Những quy định trước đây trá vớiNghị định 177-CP và thông tư này nay hủy bỏ.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thiệp