BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 101/2010/TT-BQP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ

BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾTĐÀO TẠO CÁN BỘ QUÂN SỰ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌCNGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dânquân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 104/NĐ-CP ngày16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch triển khaithi hành Luật Dân quân tự vệ;

Thực hiện Thông tư số 22/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo banhành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trìnhđộ đại học và trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưutrưởng,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Bộchương trình chi tiết đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trìnhđộ cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở” gồm:

1. Chương trình chi tiết đào tạotrình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

2. Chương trình chi tiết đào tạotrình độ đại học ngành quân sự cơ sở;

3. Chương trình đào tạo liên thôngtừ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Căn cứBộ chương trình khung,chương trình chi tiết kèm theo Thông tư này, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởngcác trường sĩ quan trong quân đội được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Banchỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở xây dựngchương trình giáo dục cụ thể, tổ chức biên soạn bài giảng các môn học để đàotạo.

Điều 4. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổngcục Chính trị có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thựchiện Thông tư này.

Thủ trưởng các tổng cục, Tư lệnh cácquân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Tư lệnh các quân chủng, binh chủng; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng cáctrường sĩ quan; Hiệu trưởng trường quân sự các quân khu, trường quân sự Bộ Tưlệnh Thủ Đô Hà Nội được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quânsự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở chịu trách nhiệm thihành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN