BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1054/2001/TT-BQP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2001

THÔNG TƯ

CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 1054/2001/TT-BQP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN XÉT KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, CẤT BỐC HÀI CỐT LIỆT SĨ QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Căn cứ Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật liên Chính phủ giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 16/4/1994 tại Thủ đô Viên Chăn;
Căn cứ Biên bản kỳ họp (lần thứ V) ngày 25-10-2000 tại Thủ đô Viên Chăn giữa đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào về việc phối hợp nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc di chuyển hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất Lào trong các cuộc chiến tranh;
Để khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào có thành tích trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh về nước.
Sau khi có sự thống nhất của Viện thi đua - Khen thưởng Nhà nước tại văn bản số 160/TĐKT ngày 9 tháng 3 năm 2001, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT KHEN THƯỞNG:

- Tổ chức chính quyền, đoàn thể và cơ quan quân sự tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường); đơn vị quân đội cấp tiểu đoàn, đại đội (sau đây gọi chung là tập thể) và cá nhân là công dân thuộc Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đã thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng các đội công tác của Việt Nam tổ chức tìm kiếm, cất bốc dẫn đường, bảo vệ an toàn và di chuyển hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh về Việt Nam.

- Những tập thể, cá nhân (kể cả các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ đã xuất ngũ về địa phương) thuộc Đội qui tập hài cốt của các Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, Quân khu của Việt Nam trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

- Các tập thể, cá nhân thuộc Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, cá nhân ở địa phương Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ qui tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, GỒM:

- Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Huân chương chiến công

- Huân chương Quân công

III. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG

Các tập thể, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại mục I Thông tư này lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào đưa về Việt Nam thì được xét khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương các loại;

1. Đối với các tập thể và cá nhân của Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

Thường xuyên phối hợp chỉ đạo nhân dân các bộ tộc Lào ở khu vực có Đội công tác qui tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam làm nhiệm vụ và trực tiếp tham gia tìm kiếm, dẫn đường, giúp đỡ vật chất, bảo đảm đời sống khi các Đội công tác của Việt Nam gặp khó khăn. Đặc biệt, đã huy động lực lượng tham gia bảo vệ an toàn cho bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, cụ thể:

a. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tặng cho tập thể, cá nhân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 1. mục III trên đây và đã có thời gian ít nhất từ 1 tháng đến dưới 3 tháng trực tiếp tham gia cùng với Đội qui tập hài cốt của Việt Nam tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam.

b. Huân chương Chiến công hạng Ba

Tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đã hy sinh, từ trần luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 1, mục III trên đây và đã có thời gian ít nhất từ 3 tháng đến dưới 6 tháng trực tiếp tham gia cùng với Đội qui tập hài cốt của Việt Nam tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam.

c. Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đã hy sinh, từ trần, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 1, mục III trên đây được bình chọn là tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ qui tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Có thời gian trực tiếp tham gia cùng với Đội qui tập hài cốt liệt sỹ của Việt Nam từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng.

d. Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tặng cho tập thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 1, mục III trên đây được chọn là tập thể tiêu biểu xuất sắc nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng qui tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ở những nơi gian khổ, địa bàn có lực lượng phản động hoạt động và đã có thời gian từ 12 tháng trở lên trực tiếp tham gia cùng Đội qui tập hài cốt liệt sỹ của Việt Nam.

Trường hợp tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ qui tập hài cốt liệt sỹ của Việt Nam đã được cấp Nhà nước khen thưởng từ hình thức Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, thì có thể đề nghị mức khen thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

2. Đối với các tập thể, cá nhân của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những tập thể, cá nhân xác định rõ vinh dự trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, vượt mọi khó khăn gian khổ, chủ động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam về nước đạt được số lượng hiệu quả cao, tiết kiệm vật tư, trang thiết bị, ngân sách, vượt thời gian quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị, nội bộ đoàn kết thống nhất. Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, không có vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần quốc tế, tôn trọng, không vi phạm phong tục tập quán của nhân dân các bộ tộc Lào đều được khen thưởng, cụ thể:

a. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tặng cho tập thể, cá nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 2, mục III trên đây và có ít nhất 2 lần đã được khen thưởng Bằng khen của cấp tỉnh trở lên.

b. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Tặng cho tập thể, cá nhân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 1, mục III trên đây và có 3 lần được khen thưởng từ hình thức Bằng khen của cấp tỉnh trở lên.

c. Huân chương Chiến công hạng Ba.

Tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đã hy sinh, từ trần luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 2, mục III trên đây; có 4 lần được khen thưởng từ hình thức Bằng khen của cấp tỉnh trở lên hoặc cá nhân 2 năm liền được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua (cấp cơ sở) hoặc tập thể được tặng danh hiệu quyết thắng.

d. Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đã hy sinh, từ trần luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 2, mục III trên đây và là những tập thể, cá nhân tiêu biểu nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ qui tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, trong đó có 5 lần được khen thưởng từ hình thức Bằng khen của cấp tỉnh trở lên hoặc cá nhân 3 năm liền được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua (cấp cơ sở) hoặc tập thể được tặng danh hiệu quyết thắng.

đ. Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đã hy sinh, từ trần luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 2, mục III trên đây và là những tập thể, cá nhân tiêu biểu nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ qui tập hài cốt liệt sỹ tại Lào ở những nơi gian khổ, địa bàn có lực lượng phản động hoạt động chống phá cách mạng, đã có ít nhất 6 lần được khen thưởng từ hình thức Bằng khen của cấp tỉnh trở lên hoặc cá nhân 4 năm liền được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua (cấp cơ sở) hoặc tập thể được tặng danh hiệu quyết thắng.

Trường hợp tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ qui tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam tại Lào đã được khen thưởng hình thức Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, và có ít nhất 5 lần được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng thì có thể đề nghị xét khen Huân chương Quân công hạng Ba.

IV. THỦ TỤC HỒ SƠ.

1. Đối với các tập thể và cá nhân của Nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

- Có công hàm đề nghị của Nhà nước Lào

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

2. Đối với các tập thể và cá nhân của Nhà nước Việt Nam.

- Công văn đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu

- Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng và bản thành tích của từng trường hợp được đề nghị khen thưởng đính kèm theo. Riêng các trường hợp đề nghị hình thức khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương phải có hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh nơi đơn vị đóng quân cho đối tượng là tập thể và cá nhân là cán bộ chủ trì đơn vị (Thủ tục đề nghị trên lập thành 4 bản).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổng cục Chính trị căn cứ vào Thông tư hướng dẫn khen thưởng này chỉ đạo các Quân khu 2, 4, 5 tiến hành tổng kết bình xét khen thưởng đối với các lực lượng của Quân khu tham gia qui tập hài cốt liệt sỹ tại Lào. Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thông báo cho Tuỳ viên quân sự Lào tại Việt Nam để thông báo về Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào chủ trương khen thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam để Bộ Quốc phòng Lào phối hợp thực hiện việc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân của Lào.

Cục Tài chính Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị lập dự toán ngân sách bảo đảm khen thưởng theo quy định tại Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ; Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4/3/1994 và Thông tư 70/1999/BTC-TT ngày 10/6/1999 của Bộ Tài chính, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Các văn bản hồ sơ đề nghị khen thưởng hình thức cấp Bộ Quốc phòng và Nhà nước báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị) chậm nhất ngày 30/5/2001.

Nguyễn Văn Rinh

(Đã ký)