BỘ QUỐC PHÒNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 108/2009/TT-BQP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ, NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ởcác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng,

Quán triệt thực hiện Nghị quyếtĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và địaphương năm 2009 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các bộ, ngành,địa phương đã chú trọng quan tâm, chăm lo củng cố sự nghiệp quốc phòng; Ban chỉhuy quân sự các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương đã hoạtđộng có hiệu quả và từng bước đi vào nền nếp. Nhận thức, trách nhiệm của độingũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác quốc phòng – an ninh được nâng lên.Đặc biệt, trong năm có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hơn 50 bộ,ngành thực hiện tốt việc Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ và các địa phương, gắn với Sơ kết Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ về tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêucầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; đánh giá nghiêm túc cácnội dung của Nghị định và Chỉ thị, rút ra được nhiều bài học và các nhóm giảipháp để thực hiện tốt công tác quốc phòng. Hoàn thiện hệ thống văn bản phápluật về quốc phòng, xây dựng Luật Dân quân tự vệ, Nghị định Phòng thủ dân sự vànhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, côngtác tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dựbị động viên ở các bộ, ngành, địa phương đạt nhiều kết quả tốt đã góp phần quantrọng giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện chođất nước khắc phục khó khăn vượt qua giai đoạn suy giảm kinh tế.

Tuy nhiên, việc quán triệt vàthực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòngở một số bộ, ngành, địa phương chưa sâu sắc, chưa đầy đủ; nhận thức, tráchnhiệm của một số cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng chưa cao; mối quan hệphối hợp, hiệp đồng công tác của một số cơ quan, ban, ngành các cấp chưa chặtchẽ; tổ chức thực hiện một số nội dung của công tác quốc phòng chưa đạt hiệuquả thiết thực. Những hạn chế đó đã ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng công tácquốc phòng năm 2009.

Năm 2010, tình hình thế giới,khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũtrang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ có chiều hướnggia tăng. Ở trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt độngcài cắm, móc nối với các phần tử cơ hội nhằm kích động, xuyên tạc chủ trươngđường lối, chính sách của Đảng, nói xấu chia rẽ nội bộ; đồng thời tiếp tục sửdụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” kích động gây rối anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hòng chống phá Đại hội Đảng các cấp.Tình hình khí hậu, thời tiết, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Để thực hiện tốt công tác quốcphòng năm 2010, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung chỉ đạothực hiện những nội dung chủ yếu sau:

Điều 1. Quán triệt thực hiệncác chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng.

1. Chỉ đạo quán triệt, thực hiệntốt nhiệm vụ “Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc ViệtNam xã hội chủ nghĩa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứX đã xác định; nhất là những mục tiêu, quan điểm về “Xây dựng nền quốc phòngtoàn dân và an ninh nhân dân; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng –an ninh; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh;nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang”; nắm vững,thực hiện tốt phương châm chỉ đạo, các nhiệm vụ cơ bản và một số giải pháp chủyếu của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa IX)về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiệntốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng,trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tụcxây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vữngchắc, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới, Kết luận số 41-KL/TWngày 31/2/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với lực lượng DQTV và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới; LuậtQuốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượngDự bị động viên và các Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, độngviên quốc phòng, xây dựng hoạt động của khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự vàcác văn bản hướng dẫn thi hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng trongtình hình mới.

3. Ban hành đồng bộ, thống nhấtcác văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dâncác cấp để triển khai, hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ khi có hiệu lựcthi hành; đồng thời chủ động nghiên cứu, triển khai xây dựng Pháp lệnh công tácquốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương.

Điều 2. Công tác giáo dụcquốc phòng – an ninh

1. Kịp thời củng cố, kiện toàn,bảo đảm cơ cấu, thành phần và duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồngGiáo dục Quốc phòng – an ninh các cấp.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiệnChỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủvề công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả côngtác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; trọng tâm làđối tượng 2 thuộc các bộ, ngành Trung ương, đồng thời đẩy mạnh bồi dưỡng kiếnthức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ đối tượng 3, 4, 5, chức sắc, nhà tuhành, chức việc các tôn giáo và các đối tượng khác. Thực hiện công tác bồidưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng từ Trung ương đến cơ sở;bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh theo tiêu chuẩn các chức vụ tương ứng;chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ phóng viên, báo,đài, người quản lý các doanh nghiệp và một số đối tượng khác.

3. Phối hợp với Bộ Giáo dục vàĐào tạo, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thựchiện môn học giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên trong hệthống trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, caođẳng, đại học, các học viện, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáodục quốc phòng theo đúng chương trình quy định. Tích cực đưa chương trình môngiáo dục quốc phòng – an ninh thí điểm tại các trường tôn giáo cơ sở để bổ sungcác chính sách của môn học sau này. Triển khai đào tạo giáo viên giáo dục quốcphòng – an ninh theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Tiếp tục giáo dục lòng yêunước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, các quan điểm tư tưởng của Đảng về tăngcường quốc phòng, an ninh; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện phápđể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt việcquán triệt, triển khai xây dựng các Trung tâm GDQP-AN theo Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kịp thời, hiệu quảthiết thực.

Điều 3. Xây dựng lực lượng vũtrang địa phương và thực hiện công tác động viên, tuyển chọn thanh niên nhậpngũ

1. Chú trọng xây dựng lực lượngvũ trang địa phương vững mạnh; tập trung rà soát, củng cố lực lượng Dân quân tựvệ bảo đảm số lượng, có chất lượng tốt, nhất là quy mô, hình thức tổ chức vàsố, chất lượng lực lượng Tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp theo Luật Dânquân tự vệ; tiến hành kiểm tra, rà soát, sắp xếp, biên chế lực lượng Dự bị độngviên theo đúng quy định, bảo đảm lực lượng vũ trang địa phương có khả năng sẵnsàng chiến đấu cao.

2. Xây dựng cơ quan quân sự địaphương các cấp vững mạnh toàn diện; thường xuyên củng cố, kịp thời kiện toànBan Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làmcông tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quảlàm tham mưu và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệuquả các đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; chú trọng nâng cao chất lượngchính trị, hiệu quả huấn luyện hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ phòngkhông, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ trên biển, Dân quân thường trựcsẵn sàng chiến đấu theo Chỉ thị số 45/2006/CT-BQP ngày 14/3/2006 và Chỉ thị số 04/2007/CT-BQP ngày 26/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt côngtác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, công dân trong độ tuổitham gia Dân quân tự vệ; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân làmnghĩa vụ Dân quân tự vệ đủ chỉ tiêu, đúng chất lượng; đăng ký, quản lý chặt chẽnguồn động viên.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡngkiến thức quân sự, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ quân sự ở các cấp, các ngành;coi trọng việc tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm, Ban Chỉhuy quân sự các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương để nângcao trình độ chuyên môn đáp ứng cho việc thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiệntốt việc đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho đội ngũ cán bộquân sự cấp xã; bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo đạt hiệu quả cao.

Thực hiện tốt phương châm huấnluyện “cơ bản, thiết thực và chất lượng” cho lực lượng vũ trang địa phương. Tổchức huấn luyện cho các đối tượng bộ đội địa phương, Dự bị động viên, Dân quântự vệ đúng thời gian, nội dung sát thực, nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệuquả sát thực tế, an toàn và tiết kiệm;

6. Nâng cao chất lượng hoạt độngcủa lực lượng Dân quân tự vệ, đặc biệt là lực lượng Dân quân tự vệ trên các địabàn trọng điểm, xung yếu, vùng biên giới, biển, đảo; phối hợp chặt chẽ với Côngan, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng kháctrong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo và an ninh trật tựở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăngcường lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lựclượng khác để tham gia bảo vệ an toàn trước, trong, sau Đại hội Đảng các cấp;những ngày lễ, tết và thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đấtnước trong năm 2010. Tích cực luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu,phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn để kịpthời xử trí khi có tình huống xảy ra.

7. Thực hiện tốt công tác khoahọc công nghệ và tổng kết lịch sử Ngành Dân quân tự vệ. Tuyên truyền, giáo dụcvà tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống của lực lượng Dân quântự vệ (28/3/1935 – 28/3/2010) đạt hiệu quả thiết thực.

Điều 4. Kết hợp thực hiệnnhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốcphòng – an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ

1. Bộ Tư lệnh các quân khu phốihợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các bộ, ngành, cơ quan,đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc theo tinh thần Nghịquyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ và các vănbản hướng dẫn thi hành.

2. Các bộ, ngành căn cứ theochức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc Ngành tham gia xây dựng khuvực phòng thủ các tỉnh, thành phố; triển khai thực hiện xây dựng Kế hoạch bảođảm nhu cầu năm đầu chiến tranh (Kế hoạch B) theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị,xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cần chú trọng kết hợp chặt chẽ với củngcố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

3. Kịp thời rà soát, điều chỉnh,bổ sung quyết tâm chiến đấu, kế hoạch tác chiến phòng thủ cho sát với tìnhhình, nhiệm vụ; bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhậnlực lượng Dự bị động viên; kế hoạch động viên công nghiệp và kế hoạch dự trữvật tư, trang thiết bị cho xử trí các tình huống.

4. Các cơ quan chức năng của BộQuốc phòng phối hợp với các bộ, ngành, các quân khu hướng dẫn thống nhất việctriển khai xây dựng hệ thống kế hoạch B đối với các Bộ, ngành ở Trung ương, cácsở, ban, ngành ở địa phương và tiếp tục quán triệt triển khai xây dựng kế hoạchđộng viên quốc phòng theo Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chínhphủ.

Điều 5. Quản lý nhà nước vềquốc phòng

1. Chỉ đạo, thực hiện tốt việctổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN (2001-2010) ở cấp tỉnh, quânkhu, bộ, ngành Trung ương và giúp Hội đồng GDQP-AN Trung ương, Chính phủ hoànthành việc tổ chức Hội nghị tổng kết trong năm 2010.

2. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát,bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng ở cácbộ, ngành, địa phương.

3. Chỉ đạo thực hiện quản lý nhànước về quốc phòng theo địa bàn và theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa từng ngành, lĩnh vực; hướng dẫn, thống nhất những nội dung, chủ trương,biện pháp để thực hiện tốt công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và địa phươngnăm 2010.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độgiao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tựvệ, giáo dục quốc phòng theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng.

5. Tổ chức thanh tra việc thựchiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốcphòng địa phương theo kế hoạch được phê duyệt; thực hiện kiểm tra kết quả thựchiện công tác quốc phòng, quân sự đối với Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Côngnghiệp Cao su Việt Nam; kiểm tra toàn diện công tác quốc phòng địa phương đốivới tỉnh Bắc Giang/QK1 và tỉnh Nghệ An/QK4; Cơ quan Thường trực công tác quốcphòng của Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự ở một sốbộ, ngành Trung ương. Thực hiện tốt việc kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng– an ninh theo kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương.

6. Các quân khu, các bộ, ngành,địa phương chủ động xác định kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện côngtác quốc phòng, quân sự địa phương của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền theophạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp; kịp thời tổng hợp kết quảbáo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cơ quan Thường trực công tác quốc phòng – Cục Dânquân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu).

Điều 6. Bảo đảm ngân sách

1. Thực hiện tốt việc lập dựtoán, thực hiện và thanh quyết toán ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòngcủa bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; bảođảm ngân sách kịp thời theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểmtra việc thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với các lực lượngtham gia công tác quốc phòng theo các quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan chức năng của BộQuốc phòng, quân khu, Ban Chỉ huy quân sự các bộ, ngành Trung ương và cơ quanquân sự địa phương các cấp cần tích cực, chủ động làm tham mưu cho lãnh đạo đểchỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc lập dự toán, thực hiện và thanh quyết toánngân sách trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương bảođảm đúng nguyên tắc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả cao.

Điều 7. Hiệu lực và tráchnhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kểtừ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Các bộ, ngành, các quân khu,địa phương, cơ quan quân sự các cấp cần kịp thời xây dựng, ban hành các văn bảnvề công tác quốc phòng, quân sự để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở cấpmình và báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quyđịnh.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPTW Đảng, VPCT nước, VPCP (03b);
- Các đ/c Thứ trưởng BQP (06b);
- BTTM, TCCT và các Tổng cục thuộc BQP (06b);
- Các bộ, ngành TW (56b);
- BTL các QK, QC, BC, QĐ, BP, BTLTĐ Hà Nội (21b);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (63b);
- C50, C51, C55, C56, C63, C69, C23, C54, C41, C64 (08b);
- C57 (05b);
- Lưu VT, PC, NC (Ta 168b).

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Phùng Quang Thanh