BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 108/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘTÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ i tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhànước;

Căn cứ

Căn cứ i tiết ồng xây dựng;

Căn cứ lýdự án

Căn cứ ằng năm;

Căn cứ ền hạn và

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ

Bộ trốn ồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi làThông tư số08/2016/TT-BTC ).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC như sau:

1. Điều 4, Thông tư số 08/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Kiểm tra phân bổ vốn đầutư:

1. Nội dung phân bổ để thực hiện nhậpkế hoạch vốn đầu tư trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc(TABMIS):

a) Các dự án đầu tư được phân bổ kếhoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hằng năm khi đáp ứng đủcác điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư công và

b) Các Bộ và ố 02 ban hành theo ố 110/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23/10/2013 của Bộ Tài chính quy định sửađổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

c) Việc phân bổ chi tiết và giao kếhoạch vốn cho các dự án phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm kếhoạch. Trường hợp được giao

d) Sau khi phân bổ kế hoạch vốn đầutư các Bộ và

(Mẫu biểu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư theo phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC )

đ) Các Bộ, cơ quan Tài chính, Kho bạcNhà nước có trách nhiệm nhập kế hoạch vốn đầu tư trên hệ thống thông tin quảnlý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vậnhành, khai thác Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

2. Kiểm tra phân bổ:

Sau khi nhận được phân bổ kế hoạchvốn đầu tư của các Bộ và

2. Khoản 1, Khoản 2, Điều 7 Thông tưsố 08/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:

a) Quyết định phê duyệt dự toán chuẩnbị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bịđầu tư;

b) Quyết định phê duyệt kết quả lựachọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

c) Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhàthầu.

2. Đối với dự án thực hiện dự án:

a) Quyết định đầu tư của cấp có thẩmquyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) kèm theo dự án đầu tư xây dựngcông trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinhtế - kỹ thuật);

b) Quyết định phê duyệt kết quả lựachọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; Riêng đối với trường hợp tự thựchiện: văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án (

c) Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhàthầu hoặc nhà cung cấp và các tài liệu kèm theo

d) Dự toán và quyết định phê duyệt dựtoán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, côngtrình đối với

3. Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Thông tưsố 08/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Hồ sơ thanh toán:

Khi có khối lượng hoàn thành đượcnghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán trong

- Bảng xác định giá trị khối lượngcông việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diệnbên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 03.a kèm theo Thông tư số08/2016/TT-BTC ).

Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợpđồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vihợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diệnbên nhận thầu (phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ).

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư- phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC .

- Chứng từ chuyển tiền ban hành theoquy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính.”

Điều 2. Bãi bỏ Điều và thay đổi từngữ tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC

1. Bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BTC .

2. Sửa tên Mục I Chương II được sửalại như sau: “Mục I. Kiểm tra phân bổ vốn đầu tư”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày01 tháng 7 năm 2016.

2. Trong quá trình thực hiện, trườnghợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiêncứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


- Ban bí thư Trung ương Đảng;ăn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước;òa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải