BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/1999/TT-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 1999

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" CÁC CẤP

Căn cứ Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa";

Sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ tại văn bản số 34/TCCP-TCBC ngày 10 tháng 2 năm 1999 và thoả thuận của Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại văn bản số 29/MTTQ ngày 25 tháng 01 năm 1999, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" (gọi chung là bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo), như sau:

I/ TỔ CHỨC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

1- Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo:

a, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện gồm một số cán bộ, công chức chuyên trách và kiêm nhiệm của cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội và cán bộ, công chức kiêm nhiệm của một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cùng cấp quyết định.

b, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã gồm cán bộ kiêm nhiệm của một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã quyết định.

Cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo ở từng cấp vẫn thuộc biên chế của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

Kế toán Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Trung ương, cấp tỉnh phải có trình độ cao đẳng tài chính-kế toán trở lên. Kế toán Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp huyện phải có trình độ trung cấp tài chính-kế toán trở lên.

Kế toán, thủ quỹ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện nằm trong tổng biên chế chung của cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội.

Kế toán, thủ quỹ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã do cán bộ kế toán, thủ quỹ của Ban Tài chính xã kiêm nhiệm.

2- Trách nhiệm của cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp và cán bộ phụ trách bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo:

Cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp tạo điều kiện về nơi làm việc và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo cùng cấp.

a- Ở cấp Trung ương: Cục trưởng Cục Thương binh, liệt sỹ và người có công-phụ trách Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo,và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về quản lý, bố trí cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để hoàn thành các công việc được giao.

b- Ở cấp tỉnh: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội-phụ trách Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý, bố trí cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để hoàn thành các công việc được giao.

c- Ở cấp huyện: Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Trưởng phòng Tổ chức Lao động-Thương binh và Xã hội)-phụ trách Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện về quản lý, bố trí cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để hoàn thành các công việc được giao.

d- Ở cấp xã: Uỷ viên phụ trách Văn hoá-Xã hội và Thông tin hoặc Uỷ viên phụ trách Lao động-Thương binh và Xã hội phụ trách bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân xã về bố trí, quản lý cán bộ bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo để hoàn thành các công việc được giao.

II/ NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP

Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 13, Điều 14 của Điều lệ và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cùng cấp.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Cục trưởng Cục Thương binh, liệt sỹ và người có công, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, Trưởng phòng Tổ chức Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) cấp huyện, Uỷ viên phụ trách Văn hoá-Xã hội và Thông tin hoặc Uỷ viên phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã quy định quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức bộ phận giúp việc của cấp mình.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc các địa phương phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hằng