THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 11/2003/TT-BCA (C11)
NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP
VÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
TẠM NHẬP TÁI XUẤT CÓ THỜI HẠN

Ngày31 tháng 12 năm 2001 Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2001/NĐ-CP quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan, trong đó có quy định về thủtục, thẩm quyền cấp phép cho phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thờihạn. Để thực hiện thống nhất quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 52 Nghịđịnh nêu trên, Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt độngphương tiện vận tải tạm nhập tái xuất có thời hạn như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phương tiệnvận tải nêu tại Thông tư này bao gồm: xe ô tô du lịch (xe ô tô con, xe ô tô chởkhách, xe vừa chở người vừa chở hàng), xe gắn máy, thuyền, xuồng có gắn máy vàkhông gắn máy tạm nhập tái xuất có thời hạn vào lãnh thổ Việt Nam đều phải đượccơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của Thông tư này.

Khi lưu hành ngoài phạm vi khu vực cửa khẩu, xe ô tô du lịchtạm nhập, tái xuất có thời hạn phải có biển số tạm thời do cơ quan Công an cấptheo quy định của Thông tư này.

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo quyđịnh của điều ước quốc tế đó.

2. Phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn theoquy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 52 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP vàhướng dẫn tại Thông tư này chỉ được phép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam saukhi đã được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép và cơ quan Hải quan làmthủ tục hải quan theo quy định và phải thực hiện đúng thời hạn, phạm vi đượcphép lưu hành đã ghi trong giấy phép.

Khi hết thời gian cho phép, phương tiện vận tải tạm nhậpphải được tái xuất ra khỏilãnh thổ ViệtNam (kể cả các phương tiện bị hư hỏng không sử dụng được).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP

1. Trường hợpchủ xe hoặc người điều khiển phương tiện trực tiếp xin cấp phép, hồ sơ gồm Tờkhai cấp giấy phép theo mẫu 01-GPTN/ 2003/BCA (thuyền, xuồng phải kèm theo 01ảnh (cỡ 9 x 12cm) chụp toàn cảnh phương tiện ở trạng thái nổi nhìn từ mạn phảiphương tiện) và bản phô tô các loại giấy tờ sau đây:

1.1. Giấy đăng ký phương tiện;

1.2. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn phương tiện;

1.3. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối vớingười thứ ba;

1.4. Hộ chiếu hoặc giấy thông hành;

1.5. Giấy phép điều khiển phương tiện.

Các giấy tờ quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 nêutrên do nước sở tại cấp và còn giá trị sử dụng (cả trong thời gian được phéplưu hành tại Việt Nam). Khi nộp bản phô tô phải xuất trình bản gốc để đốichiếu. Sau khi kiểm tra, đối chiếu với bản gốc, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi vàogóc phía trên bên phải bản phô tô "đã kiểm tra, đối chiếu với bảngốc", ngày tháng năm và ký tên xác nhận.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức của Việt Nam làm thủ tục xincấp phép cho đối tác nước ngoài, phải có công văn đề nghị, kèm theo bản phô tô(có công chứng của cơ quan công chứng có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước sởtại) các loại giấy tờ quy định tại điểm 1 nêu trên; bản trích ngang phương tiệntrong đó ghi rõ loại phương tiện, nhãn hiệu, số máy, số khung, biển số, trọngtải, số chỗ ngồi của phương tiện.

Trường hợp xin phép tạm nhập phương tiện vận tải vào ViệtNam để phục vụ tham quan, du lịch thì phải có chương trình hoạt động kèm theo;trường hợp quảng cáo, triển lãm, phải kèm theo văn bản cho phép của cơ quan cóthẩm quyền của Việt Nam.

B. CƠ QUAN TIẾP NHẬNHỒ SƠ VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP

1. Trường hợp phương tiện vận tải tạm nhập lưu hành trong phạm vikhu vực cửa khẩu trong thời gian không quá 48 (bốn mươi tám) giờ hoặc lưu hànhtrong phạm vi huyện biên giới có cửa khẩu trong thời hạn không quá 12 (mườihai) giờ:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Công an huyện có cửa khẩu. Saukhi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xin cấp phép hợp lệ, Trưởng Công an huyệnduyệt, ký giấy phép tạm nhập để cấp cho chủ phương tiện.

2. Trường hợp phương tiện vận tải tạm nhập lưu hành trongphạm vi tỉnh, thành phố có cửa khẩu trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Phòng Cảnh sát giao thông Công antỉnh, thành phố có cửa khẩu; nơi có Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy thì hồsơ cấp phép của thuyền, xuồng nộp tại Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy.

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hợp lệ, Trưởng PhòngCảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố xem xét nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục,điều kiện được phép tạm nhập thì làm văn bản báo cáo Giám đốc hoặc Phó Giám đốcphụ trách cảnh sát ký giấy phép để cấp cho chủ phương tiện.

3. Trường hợp phương tiện tạm nhập lưu hành trong phạm vitỉnh, thành phố có cửa khẩu quá thời hạn 5 (năm) ngày hoặc lưu hành ngoài phạmvi tỉnh, thành phố có cửa khẩu:

Hồ sơ xin cấp phép nộp tại Phòng Cảnh sát giao thông Công antỉnh, thành phố có cửa khẩu; nơi có Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy thì hồsơ cấp phép của thuyền, xuồng nộp tại Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy.

Trong thời hạn 03 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ),Phòng Cảnh sát giao thông phải báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố. Trongthời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng phòng Cảnh sát giaothông, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố phải có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát.Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp giấy phép tạmnhập trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Giấy phép quy định tại các điểm 1, 2, 3 nêu trên phải ghiđầy đủ các nội dung quy định: họ tên chủ phương tiện, loại phương tiện, nhãnhiệu, biển số, số máy, số khung (đối với ô tô, xe gắn máy), thời hạn được phéplưu hành tại Việt Nam, phạm vi hoạt động (theo mẫu số 02-GPTN/2003/BCA gồm 3liên); cấp 2 bản cho chủ phương tiện (1 bản để làm thủ tục hải quan và 1 bản đểlưu hành phương tiện); lưu 1 bản vào hồ sơ xin cấp phép.

5. Quy định về quản lý hồ sơ xin cấp giấy phép:

Hồ sơ xin cấp giấy phép phương tiện vận tải tạm nhập có thờihạn được quản lý theo đúng chế độ hồ sơ của Bộ Công an và do cơ quan cấp phéptrực tiếp quản lý, bảo quản, khai thác theo đúng quy định của Bộ Công an.Trường hợp do Giám đốc Công an tỉnh, thành phố cấp phép, hồ sơ xin cấp phép doPhòng Cảnh sát giao thông quản lý. Trường hợp do Tổng cục Cảnh sát cấp phép, hồsơ xin cấp phép do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Cục Cảnh sátgiao thông đường thủy quản lý. Mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý hồ sơ, làmmất, thất lạc hồ sơ đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh.

Hồ sơ xin cấp giấy phép được lưu giữ trong thời hạn 5 năm.Hết thời hạn lưu giữ, cơ quan quản lý hồ sơ báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát(ở Trung ương) hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố (ở địa phương) thành lậpHội đồng hủy hồ sơ.

Thành phần Hội đồng ở Trung ương gồm: Cục trưởng Cục Cảnh sátgiao thông đường bộ - đường sắt hoặc Cục Cảnh sát giao thông đường thủy, Trưởngphòng Hướng dẫn đăng ký quản lý phương tiện, cán bộ quản lý hồ sơ.

Thành phần Hội đồng ở địa phương gồm: Giám đốc Công an tỉnh,thành phố, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an huyện, ChánhThanh tra Công an tỉnh, thành phố, cán bộ quản lý hồ sơ.

Hội đồng phải lập biên bản cụ thể từng phương tiện: Tên chủphương tiện, quốc tịch, loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại hoặc tên phươngtiện, số máy, số khung (nếu có), thời gian tạm nhập, phạm vi hoạt động.

C. quy định về việc cấp biển số tạm thời xe ô tô tạm nhập
tái xuất có thời hạn (xe gắn máy và thuyền, xuồng
không cấp biển số tạm thời)

Xe ô tô tạm nhập tái xuất có thời hạnsau khi được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép, đồng thời được cấpbiển số tạm thời.

Biển số tạm thời làm bằng giấy trắng;có chiều dài 470mm, chiều cao 110mm; số và chữ của biển số tạm thời gồm hainhóm chữ số và một chữ cái, nhóm 4 chữ số đầu là số thứ tự của giấy phép, nhóm2 chữ số tiếp theo là ký hiệu địa phương cấp biển số, chữ cái cuối là ký hiệunơi cấp phép (A: Do Tổng cục Cảnh sát cấp phép; B là Giám đốc Công an tỉnh,thành phố cấp phép; C là Trưởng Công an huyện). Số biển số tạm thời được ghivào tờ khai (mẫu 01-GPTN/2003/BCA ) và giấy phép (mẫu 02-GPTN/2003/BCA ).

Biển số tạm thời phải dán ở bên trongphía trên kính trước và kính sau của xe.

D. Quy định về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

1. Khi lưu hành trên lãnh thổ ViệtNam, người điều khiển phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất phải chấp hànhnghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về giao thông đường bộ, đườngthuỷ; khi Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan chức năng của Việt Nam kiểm tra,kiểm soát, người điều khiển phương tiện phải xuất trình các giấy tờ sau:

1.1. Giấy phép do cơ quan Công an cóthẩm quyền cấp;

1.2. Tờ khai hải quan theo quy địnhcủa Tổng cục Hải quan;

1.3. Các loại giấy tờ quy định tạiđiểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Mục A Phần II Thông tư này.

2. Mọi hành vi vi phạm các quy địnhcủa Thông tư này đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy địnhcủa pháp luật. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giaothông và các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện phương tiện vận tải tạm nhậptái xuất vi phạm các quy định sau: lưu hành không có giấy tờ quy định tại điểm1.1, 1.2, 1.3, Mục Đ phần II Thông tư này; xe ô tô tạm nhập không dán biển sốdo cơ quan Công an có thẩm quyền cấp; phương tiện hoạt động quá thời hạn, quáphạm vi ghi trong giấy phép; phương tiện tạm nhập không tái xuất để xử lý theoquy định của pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thông tin này có hiệu lực thi hànhsau 30 ngày, kể từ ngày ký.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợpvới Bộ Công an để thực hiện tốt việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt độngphương tiện vận tải tạm nhập tái xuất có thời hạn.

3. Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, kiểmtra việc triển khai thực hiện Thông tư này.

4. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ -đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc côngan các địa phương thực hiện đúng quy định của Thông tư này.

5. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủtrưởng các cơ quan trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Mẫu 01-GPTN/2003/BCA

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂN SỐ TẠM THỜI:....................

Tờ khai cấp giấy phép

Ô TÔ, XE GẮN MÁY, THUYỂN, XUỒNG CÓ GẮN MÁY HOẶC
KHÔNG GẮN MÁY TẠM NHẬP TÁI XUẤT CÓ THỜI HẠN

1. Loại phươngtiện ........................ Biểnsố............................................

Nhãn hiệu.......................... Số loại hoặc tên phươngtiện........................

Mầu sơn: ........................... Số chỗ ngồi:................................................ người

Số máy: ............................. Sốkhung:.....................................................

(Đối với thuyền, xuồng: nộp kèm theo 01 ảnh (9 x 12cm) chụptoàn cảnh phương tiện ở trạng thái nổi từ mạn phải phương tiện).

2. Thời hạn tạm nhập: Từ ngày....../......../.....đếnngày....../....../..............

Tên cửa khẩu tạmnhập:...........................................................................

Tên cửa khẩu táixuất:...............................................................................

Phạm vi hoạt động:Từ..............................................................................

đến............................................................................................................

3. Họ tên chủ phươngtiện:.......................................................................

Quốctịch:.................................................................................................

Địachỉ:.....................................................................................................

Số hộ chiếu (Giấy thônghành).................. cấp ngày........./.........../.........

4. Họ tên người điềukhiển phương tiện...................................................

Quốctịch..................................................................................................

Số hộ chiếu (Giấy thônghành)................ cấp ngày ........./ ........./...........

Tôi xin cam đoan toànbộ hồ sơ, giấy tờ kèm theo lời khai này là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịutrách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày...... tháng..... năm.......

CHỦ PHƯƠNG TIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là xe cơ quan, tổ chức phải đóng dấu)

(5)..........................................

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(5) Trưởng Công anhuyện hoặc

Giám đốc Công an tỉnh,thành phố hoặc

Tổng cục trưởng Tổngcục Cảnh sát ký theo thẩm quyền

Mẫu 02-GPTN/2003/BCA

BỘ CÔNG AN

Công an tỉnh, TP......

.................................

Số: ......../..........

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng........ năm........

giấy phép

Ô TÔ, XE GẮN MÁY, THUYỂN, XUỒNG CÓ GẮN MÁY HOẶC
KHÔNG GẮN MÁY TẠM NHẬP TÁI XUẤT CÓ THỜI HẠN

1. Loại phươngtiện..................... Biển số...................................................

Nhãn hiệu...................... Sốloại hoặc tên phương tiện...............................

Mầu sơn:....................... Sốchỗ ngồi:.................................................người

Số máy:......................... Sốkhung: ............................................................

Được phép tạm nhập qua cửa khẩu:...........................................................

Tái xuất qua cửa khẩu:...............................................................................

Thời hạn tạm nhập: Từ ngày......../......../........đến ngày ........./......../.........

Phạm vi hoạt động: Từ...............................................................................

đến ..............................................................................................................

2. Họ tên chủ phươngtiện:..........................................................................

Quốctịch:....................................................................................................

Địachỉ:........................................................................................................

Số hộ chiếu (Giấy thônghành).................. cấp ngày........./.........../............

3. Họ tên người điềukhiển phương tiện (nếu có)........................................

Quốctịch.....................................................................................................

Số hộ chiếu (Giấy thônghành)................ cấp ngày............../........./...........

Khi lưu hành trên lãnhthổ Việt Nam phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông và các quy định củapháp luật Việt Nam.

(4)....................................

(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

BIỂN SỐ TẠM THỜI

..............................

Ghi chú:

(4) Trưởng Công an huyện hoặc

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố hoặc

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký theo thẩm quyền