Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 11/2003/TT-NHNN
NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VỚI VIỆC MUA TRÁIPHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 182/2003/QĐ-TTG
NGÀY 05/9/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủtướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số côngtrình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Namhướng dẫn thi hành về quản lý ngoại hối đối với việc mua trái phiếu Chính phủbằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân như sau:

1. Đối tượng:

Các đối tượng tham gia mua trái phiếu Chính phủ bao gồm:

a. Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước;

b. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c. Người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam;

d. Cơ quan hành chính, sự nghiệp;

e. Tổ chức chính trị; chính trị - xã hội; chính trị - xã hội- nghề nghiệp; xã hội; xã hội - nghềnghiệp;

f. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế;

g. Tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Phạm vi điềuchỉnh:

Thông tư này điều chỉnh các giao dịch ngoại hối liên quanđến việc mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của tổ chức, cá nhân theo Quyếtđịnh số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Mở và sử dụng tàikhoản ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ băng ngoại tệ:

3.1. Các đối tượng mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệđược mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằngngoại tệ. Việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại các Ngân hàngThương mại được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam được thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nướchướng dẫn Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lýngoại hối.

3.2. Bổ sung nội dung thu, chi trên tài khoản tiền gửi ngoạitệ của các tổ chức, cá nhân qui định tại Mục I và II chương I, Mục I và IIIchương II Phần thứ hai Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngânhàng Nhà nước như sau:

Phần thu:

- Thu ngoại tệ từ việc chuyển nhượng hoặc nhận tiền lãi,thanh toán gốc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ khi đến hạn.

Phần chi:

- Chi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

4. Quy định về việcsử dụng ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ:

4.1. Các đối tượng mua trái phiếu là tổ chức được sử dụngngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ mở tại Ngân hàng được phép kinh doanhngoại hối để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

4.2. Các đối tượng mua trái phiếu là Công dân Việt Nam đượcsử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ và ngoại tệ tiền mặt để muatrái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước;

4.3. Các đối tượng mua trái phiếu là người Việt Nam định cưở nước ngoài và người nước ngoài làm việc, cư trú tại Việt Nam được sử dụngngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằngngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước.

5. Điều khoản thihành:

5.1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày đăng công báo.

5.2. Các tổ chức, cá nhân mua trái phiếu Chính phủ bằngngoại tệ theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giaothông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

5.3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủtrưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc)các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại hối có trách nhiệm tổ chức,triển khai thực hiện Thông tư này.