BỘ CÔNG AN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 11/2007/TT-BCA

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2007

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬTNGHIỆP VỤ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁTVỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 238/2006/QĐ-TTG NGÀY 24/10/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượngCảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giaothông,

Bộ Công an hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụcủa lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự,an toàn giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg nêu trên củaThủ tướng Chính phủ như sau:

1. Việctrang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lượng Cảnhsát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật vềtrật tự an toàn giao thông (dưới đây viết gọn là phương tiện, thiết bị kỹ thuậtnghiệp vụ) phải thực hiện theo đúng Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiếtbị kỹ thuật nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư này và cácquy định khác của pháp luật có liên quan.

Các phương tiện,thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa họcvà Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trang bị cho lực lượng Cảnh sátnhân dân thì được coi là phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượngCảnh sát nhân dân và được sử dụng, quản lý theo hướng dẫn của Thông tư này.

2. Cácphương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thuộc danh mục phải kiểm định ban hànhkèm theo Quyết định số 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Khoa họcCông nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) như: máy đo tốc độghi hình, máy đo nồng độ cồn trong hơi thở, cân trọng tải xe cơ giới, trước khiđưa vào sử dụng phải được kiểm định tại các trung tâm kiểm định thuộc Tổng cụcđo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các Chi cục đo lường chấtlượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ở địa phương.

Các phương tiện,thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng khác như: camera, máy ảnh, máy ghi âm,máy định vị vệ tinh, thiết bị đo lưu tốc dòng chảy, thiết bị đo độ sâu củanước, thiết bị đo gió, thiết bị đo thử chất ma tuý, thiết bị chống bức xạ, phươngtiện đánh dấu vi phạm bằng hoá chất, đèn soi tia cực tím... phải đảm bảo chấtlượng và đang hoạt động tốt mới đưa vào sử dụng.

3. Mọikết quả thu thập được qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (bao gồm cácbản ảnh, hình ảnh về sự vi phạm của người hoặc phương tiện tham gia giao thông thuđược bằng camera, máy ảnh, máy đo tốc độ ghi hình, máy định vị vệ tinh; các phiếuin hoặc chỉ số đo thể hiện trên màn hình của máy đo nồng độ cồn, cân trọng tảixe cơ giới, thiết bị đo lưu tốc dòng chảy, thiết bị đo độ sâu của nước, thiếtbị đo gió, thiết bị đo thử chất ma tuý, thiết bị chống bức xạ, đèn soi tia cựctím; băng ghi âm, bản ảnh có dấu vết hoá chất được đánh dấu trên đối tượng cóhành vi vi phạm (có biên bản xác định trình tự, kết quả ghi thu)... đều đượccoi là chứng cứ để lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng cácbiện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

4. Phươngtiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được lắp đặt tại các địa bàn, trạm Cảnh sát giaothông hoặc tại các vị trí trên luồng, tuyến giao thông bao gồm: trên các cột,trụ; trên xe ôtô, môtô, tàu, thuyền tuần tra do cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhândân mặc trang phục Cảnh sát hoặc mặc thường phục chịu trách nhiệm trực tiếpthao tác sử dụng.

Căn cứ yêu cầucụ thể của việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên luồng, tuyến, địa bànđược giao, Trưởng phòng nghiệp vụ Cảnh sát Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấphuyện trở lên quyết định bằng văn bản việc lắp đặt phương tiện, thiết bị kỹ thuậtnghiệp vụ và việc mặc trang phục Cảnh sát hoặc mặc thường phục để trực tiếp thaotác, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đó.

5. Khighi nhận được hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của người và phươngtiện tham gia giao thông qua các loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ(trực tiếp thao tác sử dụng hoặc qua các hệ thống ghi, chụp tự động), cán bộ,chiến sỹ Cảnh sát nhân dân ra hiệu lệnh dừng đối tượng có vi phạm theo quyđịnh, thông báo lỗi vi phạm; nếu người vi phạm có yêu cầu được xem hình ảnh,kết quả ghi thu được thì phải cho xem, sau đó lập biên bản vi phạm và xem xétra quyết định xử phạt.

Trường hợp khôngdừng ngay được đối tượng vi phạm để lập biên bản, thì Trưởng phòng nghiệp vụCông an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện trở lên có văn bản gửi chủ phương tiệnvi phạm thông qua Công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện cư trú đểyêu cầu chủ phương tiện hoặc đại diện chủ phương tiện hoặc người có hành vi viphạm và phương tiện vi phạm đến trụ sở cơ quan Công an để giải quyết. Khi giảiquyết phải cho người vi phạm xem hình ảnh chụp hoặc bản ghi kết quả ghi thuhành vi vi phạm của họ bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trước khilập biên bản và quyết định xử phạt theo quy định.

6. Khilực lượng Cảnh sát nhân dân phối hợp sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệpvụ chuyên ngành của các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tàinguyên và Môi trường phải theo đúng trình tự, thủ tục, quy trình, quy định củacác Bộ liên quan và thực hiện theo quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

7. Cánbộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân được giao sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuậtnghiệp vụ phải được huấn luyện thành thạo, phải thực hiện nghiêm túc quy trình thaotác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên chất lượng sử dụng,bảo đảm an toàn đối với phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phải chịutrách nhiệm nếu không thực hiện đúng chế độ quy định.

8. Trưởngphòng nghiệp vụ Cảnh sát, Trưởng Công an cấp huyện trở lên có trách nhiệm chỉ đạothực hiện việc mở hồ sơ, sổ sách theo dõi cấp phát, quản lý phương tiện, thiếtbị kỹ thuật nghiệp vụ của đơn vị mình. Đội trưởng, Trạm trưởng có trách nhiệmmở hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý việc sử dụng của đơn vị mình. Việc điềuchuyển phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giữa các phòng, các huyện trongphạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Giám đốc Công an cấp tỉnhquyết định; giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục trưởng nghiệpvụ Cảnh sát ở Bộ trở lên quyết định.

Các đơn vị, cá nhân được giao quảnlý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ không được tự ý cho mượn,đổi hoặc sử dụng trái với quy định. Đơn vị, cá nhân sử dụng sai mục đích hoặcvi phạm quy định về việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệpvụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứutrách nhiệm hình sự; trường hợp làm mất hoặc hỏng phương tiện, thiết bị kỹthuật nghiệp vụ, phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện

9.1. Tổngcục trưởng Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và phốihợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng theo chức năng để triển khaithực hiện có hiệu quả Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuậtnghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soátvề trật tự, an toàn giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này.

9.2. Cụctrưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát giaothông đường thuỷ, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sátquản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợtư pháp, Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năngnhiệm vụ của mình, có trách nhiệm:

a) Phối hợp vớicác đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, BộTài nguyên và Môi trường có quy chế thống nhất về việc sử dụng các phương tiện,thiết bị kỹ thuật chuyên ngành thuộc các ngành này.

b) Tổ chức hướngdẫn, kiểm tra và tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền nắm vững các quyđịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụcủa lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự,an toàn giao thông và nắm vững quy trình, thao tác sử dụng các phương tiện,thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đó.

c) Chủ động phốihợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên tuyền nộidung Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lựclượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàngiao thông ban hành kèm theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ và nội dung hướng dẫn của Thông tư này để mọi người tham gia giao thôngbiết, chấp hành và giám sát việc thực hiện.

10. Thôngtư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các quy định trướcđây của Bộ Công an về trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuậtnghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soátvề trật tự, an toàn giao thông trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trìnhtổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo về Bộ (quaTổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn Phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCII.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Lê Hồng Anh