bé lao ®éng - th­¬¬ng binh Céng hoµ x• héi chñnghÜa viÖt nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯ­ƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 11/2007/TT-BLĐTBXH

NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆTNAM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2007/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢNLÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚINGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Điều 24 của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triểnViệt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thựchiện chế độ tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

Đối tượng áp dụng là viên chức,công nhân, nhân viên làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản lý;thành viên Ban Kiểm soát;

2. Tổng giám đốc, Phó Tổng giámđốc và Kế toán trưởng;

3. Trưởng Ban, Phó Trưởng Banvà tương đương của Hội sở chính; Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của SởGiao dịch và Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

4. Viên chức chuyên môn,nghiệp vụ, nhân viên thừa hành, phục vụ và công nhân, nhân viên trực tiếp sảnxuất, kinh doanh.

II. XẾP LƯƠNG VÀ PHỤ CẤPLƯƠNG.

1. Xếp lương: Viên chức,công nhân, nhân viên của Ngân hàng Phát triển Việt Nam xếp lương theo thang lương,bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấplương trong các công ty nhà nước như sau:

a) Thành viên chuyên trách Hộiđồng quản lý (kể cả Trưởng Ban kiểm soát), Tổng giám đốc,Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng xếp lươngtheo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và bảng lương củaTổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Côngty nhà nước hạng đặc biệt.  

b) Giám đốc, Phó giám đốc vàKế toán trưởng của Sở Giao dịch và Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương xếp lương theo bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giámđốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng căn cứ vào hạng thực tế được xếp (từ hạng I đếnhạng III) theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng8 năm 2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫnxếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổnggiám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhànước.

Năm 2007, trong khi chưa cótiêu chuẩn xếp hạng, Sở Giao dịch và các Chi nhánh được tiếp tục vận dụng xếp lươngtheo hạng đã xếp đối với Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tại văn bản số 2556/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Từ năm 2008,Sở Giao dịch và các Chi nhánh thực hiện xếp lại hạng theo tiêu chuẩn mới.

Ngân hàng Phát triển ViệtNam có trách nhiệm căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ,tiến hành xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng trong năm 2007, báo cáo Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội xem xét, ban hành để thực hiện xếp hạng từ năm 2008 đối với SởGiao dịch và các Chi nhánh nêu trên.

c)Thành viên Ban Kiểm soát (không kể Trưởng Ban Kiểm soát); Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và tương đương của Hội sở chínhvà viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhânviên thừa hành, phục vụ căn cứ vào công việc được giao, tiêu chuẩn chuyên môn,nghiệp vụ viên chức, nhân viên để xếp lương vào ngạch, bậc theo bảng lương viênchức chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ.

d)Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh, căn cứ vào công việc đượcgiao, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, nhân viên để xếp lương tương ứng vàobậc của thang lương, bảng lương phù hợp với công việc đảm nhận.

đ) Việc chuyển xếp lương đốivới các chức danh quy định tại các điểm a, b, c và d, khoản 1, mục II Thông tưnày thực hiện theo Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 củaBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tư số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ vàmục III Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên.

e) Đối với người lao động làmviệc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, việcchuyển xếp lương theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, mục II Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội hướng dẫn xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làmviệc tại doanh nghiệp nhà nước.

2. Phụ cấp lương: Viên chức, công nhân, nhân viên làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam đượchưởng chế độ phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nhưsau:

a) Thành viên không chuyêntrách Hội đồng quản lý, thành viên Ban Kiểm soát (không kể Trưởng Ban Kiểm soát)hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc đối với thành viên Hội đồng quản trị, thànhviên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội hướng dẫn thực chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong công ty nhà nướctheo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP .

b)Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và tương đương của Hộisở chính hưởng phụ cấp chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng của Tổng Công tynhà nước hạng đặc biệt. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương tương của Sở Giaodịch và Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng phụ cấpchức vụ theo hạng được xếp.

c) Các chế độ phụ cấp tráchnhiệm công việc; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hútvà phụ cấp khu vực đối với viên chức, công nhân, nhân viên làm việc tại Ngân hàngPhát triển Việt Nam thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ,Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH , Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,Bộ Tài chính và Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính,Uỷ ban Dân tộc.

 III. QUẢN LÝ TIỀNLƯƠNG VÀ THU NHẬP.

Việcquản lý tiền lương và thu nhập đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam được thực hiện như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản lý(kể cả Trưởng Ban kiểm soát), Tổng giám đốc áp dụng chế độ tiền lương theo quy địnhtại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy địnhchế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hộiđồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xãhội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP nêu trên.

2. Thành viên Ban Kiểm soát(không kể Trưởng Ban kiểm soát), Phó Tổnggiám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của Sở Giaodịch, Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và viên chức chuyênmôn, nghiệp vụ, nhân viên thừa hành, phục vụ và công nhân, nhân viên trực tiếpsản xuất, kinh doanh áp dụng quản lý lao động, tiền lương và thu nhập theo quy địnhtại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy địnhquản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước, Nghị địnhsố 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về điều chỉnh mức lương tối thiểuchung, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và điểm b, khoản1, mục II Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lươngtrong doanh nghiệp theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 củaChính phủ.

3. Khi áp dụng hệ số điều chỉnhtăng thêm tối đa không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơngiá tiền lương quy định tại điểm b, khoản 1, mục II Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH,áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đakhông quá 2 lần để tính quỹ lương kế hoạch đối với thành viên Hội đồng quản lý(kể cả Trưởng Ban kiểm soát), Tổng Giám đốc quy định tại điểm 1, mục III Thôngtư số 08/2005/TT-BLĐTBXH, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải bảo đảm đầy đủ cácđiều kiện sau:

a) Mức tăng (theo tỷ lệ %)tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng (theo tỷ lệ %) năng suất lao động bìnhquân;

b) Không làm tăng thêm chiphí quản lý quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Pháttriển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ngân hàng Phát triển ViệtNam có trách nhiệm:

a) Quyết định xếp lương đốivới thành viên Ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc, PhóGiám đốc, Kế toán trưởng của Sở Giao dịch, Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và viên chức, công nhân, nhân viên đang làm việc tại Ngân hàngPhát triển Việt Nam;

b) Đề nghị Bộ Nội vụ quyết định xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quảnlý, thành viên chuyên trách Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc;

c) Tiến hành xây dựng tiêuchuẩn xếp hạng đối với Sở Giao dịch và Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, ban hànhtheo quy định tại điểm b, khoản 1, mục II Thông tư này;

d) Xây dựng đơn giá tiền lươngvà quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc báo cáo BộLao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thẩm định trước khi thực hiện;

đ) Thực hiện chế độ cáo cáotình hình lao động, tiền lương và thu nhập theo quy định của Chính phủ đối vớicông ty nhà nước.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệmphối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch của thành viênHội đồng quản lý, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định.

3. Thông tư này có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện cógì vướng mắc, đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam phản ánh về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng