THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 11/2007/TT-BTNMT

NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM2007

HƯỚNG DẪN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNGTRÌNH

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượngthuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghịđịnh 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khítượng thuỷ văn;

Căn cứ Nghịđịnh số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môitrường;

Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ vănchuyên dùng như sau:

I.QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, điềuchỉnh nội dung,thu hồi giấy phép hoạtđộng của công trình khí tượng thuỷ vănchuyên dùng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nướcvề khí tượng thuỷ văn, các tổ chức, cá nhân có các hoạt động xây dựng, quản lý,khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn phục vụ cho các nhu cầuchuyên ngành.

b) Các công trình khí tượng thuỷ văn cơ bản thuộc Bộ Tàinguyên và Môi trường quản lý và các công trình khí tượng thuỷ văn phục vụ quốcphòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

II.QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC

CÔNG TRÌNHKHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

1. Các trường hợp không phải xin cấp giấy phép

a) Các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng có thờigian hoạt động dưới mười hai (12) tháng;

b) Các công trình đo mưa;

c) Các công trình đo một hoặc vài yếu tố khí tượng thuỷ vănphục vụ cho công tác điều tra, khảo sát địa chất, xây dựng thuỷ điện, vận hànhhồ chứa nước, bến cảng, vận tải đường thuỷ.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ vănchuyên dùng

Côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân được cấp giấyphép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó cónội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;

b)Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải cótrình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một (01) năm kinhnghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;

c)Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô củacông trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành;

d)Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng.

3. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

a)Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấyphép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ vănchuyên dùng thuộc quyền quản lý của các Bộ, ngành, tổ chức kinh tế và tổchức đoàn thể ở Trung ương;

b)Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, gia hạn, điều chỉnhnội dung, thu hồi giấy phép hoạt động củacác công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng thuộc quyền quản lý củacác Sở, ban, ngành, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể ở địa phương và các cánhân;

c)Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản uỷ quyền choUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, gia hạn, điều chỉnhnội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng thuộc quyền quản lý của cácBộ, ngành, tổ chức kinh tế và tổ chức đoàn thể ở Trung ương.

4. Cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép

a)Vụ Khí tượng Thuỷ văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thụ lý hồ sơcấp phép đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên vàMôi trường;

b)Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép đối với các trườnghợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

5. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nộidung, thu hồi giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

a)Xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

b)Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do trong trường hợp từ chốicấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

c)Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các công trình khí tượngthuỷ văn chuyên dùng.

6. Quyền và nghĩa vụ của chủ giấy phép

a) Chủ giấy phép có các quyền sau đây:

- Hoạt động hành nghề theo các nội dung ghi tronggiấy phép;

- Được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp quyđịnh trong giấy phép;

- Đề nghị cơ quan cấp phép gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép theo quy định;

-Khiếu nại, khởi kiện các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong hoạt động của công trìnhkhí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo quy định của pháp luật.

b) Chủ giấy phép có các nghĩa vụ sau đây:

-Chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh nội dung, gia hạngiấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo đúng nội dungghi trong giấy phép và các quy định có liên quan của pháp luật về khí tượngthuỷ văn;

- Quản lý, lưu trữ, sử dụng tư liệu khí tượng thuỷ vănkhai thác được từ công trình của mình theo các quy định của Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan;

-Nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép; bồi thường thiệt hại do mình gây ratrong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật;

-Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép về kếtquả hoạt động của công trình theo Mẫu số 9 kèm theo Thông tư này.

7. Thời hạn giấy phép

Thờihạn giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng là mười (10) năm và được xem xét gia hạnnhiều lần, mỗi lần gia hạn là năm (05) năm.

8. Gia hạn giấy phép

Việcgia hạn giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng căn cứ vào điều kiện quy định tại khoản 2mục II Thông tư này và các điều kiện sau đây:

a)Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủnghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 6 mục II Thông tư này; không vi phạm quyđịnh của giấy phép và các quy định của pháp luật về khí tượng thuỷ văn;

b)Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ítnhất ba mươi (30) ngày;

c)Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp sau thời điểm quy định tại điểm b khoản nàykhông được chấp thuận. Tổ chức, cá nhân đã được cấp phép phải nộp đơn đề nghịcấp giấy phép mới.

9. Điều chỉnh nội dung giấy phép

Việcđiều chỉnh nội dung giấy phép được xem xét trong trường hợp tổ chức, cá nhân đãđược cấp giấy phép đề nghị thay đổi quy mô công trình, hoặc cơ quan cấp giấyphép quyết định thay đổi quy mô công trình do tổ chức, cá nhân không còn đápứng điều kiện hoạt động của công trình theo giấy phép đã cấp.

10. Đình chỉ hiệu lực của giấy phép

a)Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

-Chủ công trình vi phạm nội dung quy định của giấy phép;

-Chủ công trình tự ý chuyển nhượng giấy phép.

b)Thời gian đình chỉ hiệu lực của giấy phép do cơ quan cấp giấy phép quy định.Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, chủ giấy phép không có cácquyền và nghĩa vụ liên quan đến giấy phép.

11. Thu hồi giấy phép

Việcthu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a)Tổ chức là chủ công trình bị giải thể hoặc bị Toà án tuyên bố phá sản;

b)Giấy phép được cấp nhưng không sử dụng trong thời gian mười hai (12) tháng liêntục mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

c)Chủ công trình vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép;

d)Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền.

12. Trả lại giấy phép

a)Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng giấy phép, chủ công trình có quyền trả lạigiấy phép và có văn bản giải trình lý do cho cơ quan cấp giấy phép;

b)Chủ công trình đã trả lại giấy phép chỉ được xem xét cấp giấy phép mới sau một(01) năm, kể từ ngày trả lại giấy phép.

13. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép

a)Giấy phép bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

-Giấy phép bị thu hồi;

-Giấy phép đã hết hạn, mà không được gia hạn;

-Giấy phép đã được trả lại.

b)Khi giấy phép bị chấm dứt hiệu lực thì các quyền và nghĩa vụ liên quan đến giấyphép cũng chấm dứt.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIAHẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG,

CẤP LẠI GIẤY PHÉP

1. Tổ chức, cá nhân đứngtên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Trường hợp chưa có công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và nộp cho cơ quanthụ lý hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư;

b) Trường hợp công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng đanghoạt động, nhưng chưa có giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý công trìnhđứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

a)Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này;

b)Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu củaviệc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

c)Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹthuật hoặc cá nhân;

d)Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất của công trình cócông chứng;

đ)Hồ sơ của công trình.

- Đối với công trình khí tượng:

+Sơ hoạ địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu vực xung quanh công trình trong phạmvi bán kính 500 mét;

+Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc);

+ Độ cao thiếtbị đo khí áp (nếu có);

+ Mô tả ảnhhưởng của các vật che chắn công trình.

- Đối với công trình thuỷ văn:

+Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình;

+Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc);

+Cao độ sử dụng (quốc gia, hoặc giả định).

3. Trình tựcấp giấy phép

a)Nộp hồ sơ

-Công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép:

Tổchức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép gửi hai (02) bộ hồ sơ tới Vụ Khítượng Thuỷ văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và sao gửi một (01) bộ hồ sơđến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt công trình.

-Công trình do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcấp giấy phép:

Tổchức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép gửi hai (02) bộ hồ sơ tới Sở Tàinguyên và Môi trường nơi đặt công trình.

b)Tiếp nhận hồ sơ

Cơquan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơtheo quy định tại khoản 2 mục III Thông tư này trong thời hạn năm (5) ngày làmviệc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ,không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản để tổ chức, cánhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

c)Thẩm định hồ sơ

-Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơquan thụ lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm thẩm định và trình cơ quan có thẩmquyền quyết định cấp giấy phép; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấpphép, phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lýdo không cấp giấy phép;

-Nội dung thẩm định hồ sơ bao gồm:

+Căn cứ pháp lý về đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷvăn chuyên dùng;

+Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu củaviệc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

+Hồ sơ của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

+Tính hợp lý của việc lựa chọn địa điểm và sơ đồ bố trí công trình.

-Trong trường hợp cần thiết, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức kiểm tra thực địathì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm cung cấp thông tin cóliên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

-Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ đềnghị cấp giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo ý kiếncủa mình về đề nghị cấp giấy phép đối với các trường hợp do Vụ Khí tượng Thuỷvăn thẩm định.

d)Quyết định cấp phép

Trongthời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấpgiấy phép, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo Mẫu số 2 hoặc số 3 kèm theo Thông tưnày); trường hợp không chấp nhận cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản,nêu rõ lý do để cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin cấpgiấy phép.

4. Trình tự gia hạn, điềuchỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng

a) Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép baogồm:

-Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo Mẫu số 4 kèm theo Thôngtư này;

-Báo cáo tình hình hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng kể từ khi được cấp giấy phép;

- Giấy phéphoạt động của công trình khí tượngthuỷ văn chuyên dùng.

b) Nộp hồ sơ, trình tự tiếp nhận, thẩm định, trình và quyết định gia hạn,điều chỉnh nội dung giấy phép thực hiện như trường hợp đề nghị cấp giấy phépquy định tại khoản 3 mục III Thông tư này; riêng thời hạn thẩm định hồ sơ vàtrình gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép không quá mười (10) ngày làm việckể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cấp lại giấy phép

a)Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

-Bị mất;

-Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

b)Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép như sau:

-Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo Mẫu số5 kèm theo Thông tư này) và giấy phép bị rách nát, hư hỏng cho cơ quan thụ lýhồ sơ cấp phép;

-Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lạigiấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và lập báo cáo trìnhcơ quan có thẩm quyền xem xét cấp lại giấy phép. Trường hợp không đủ lý do đểcấp lại giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức,cá nhân biết lý do;

-Trường hợp tìm lại được giấy phép đã bị mất, tổ chức, cá nhân có trách nhiệmnộp lại cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp giấy phép.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a)Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạothực hiện Thông tư này tại địa phưong;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, tổng hợp và lập báo cáohàng năm về tình hình cấp giấy phép, thực hiện giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trong phạm vi quản lý hành chính của địaphương và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Vụ Khí tượng Thuỷ văn có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyênvà Môi trường quản lý, tổng hợp và lập báo cáo hàng năm về tình hình cấp giấyphép, thực hiện giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng trong phạm vi cả nước.

2. Hiệu lực thi hành

a) Thông tư này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thaythế Thông tư số 757/1998/TT-TCKTTV ngày 12 tháng 8 năm 1998 của Tổng cục trưởngTổng cục Khí tượng Thuỷ văn hướng dẫn đăng ký hoạt động của công trình khítượng thuỷ văn chuyên dùng;

b) Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môitrường để xem xét, giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG

PhạmKhôi Nguyên

Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

...................ngày……tháng ……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:…………………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:E-mail:

2.Quyết định thành lập tổ chức:

3.Họ và tên, bằng cấp chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật:

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm,cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng

5. Mục đích hoạt động của công trình:

6.Căn cứ Thông tư sốngàythángnăm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp giấyphép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây:

a)Tên công trình:

b)Vị trí địa lý(kinh độ, vĩ độ)

c)Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

d)Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

đ)Các yếu tố quan trắc:

e)Thời gian hoạt động:từ ngày….tháng….năm ….đến ngày….tháng ….năm …

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép và quyđịnh pháp luật có liên quan./.

TỔCHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Kýtên, đóng dấu)

Mẫu số 2

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG

Số:/GP- BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng…… năm ………

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượngthuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghịđịnh 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khítượng thuỷ văn;

Căn cứ Nghịđịnh số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môitrường;

Căncứ Thông tư số ngàythángnăm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phéphoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

Xétđơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) ngày…tháng…năm……và hồ sơ kèm theo;

Theođề nghị của Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép) đưacông trình ……………………………. vào hoạt độngvới các nội dung sau :

1. Quy mô công trình:

2. Thời hạn hoạt động:

Điều 2. Cácyêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân đềnghị cấp phép):

Điều 3. Giấyphép có hiệu lực từ ngày ký.

ChánhVăn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tỉnh................. , (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, KTTV, H6.

BỘ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 3

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP ….

Số:/GP- UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày……tháng…… năm ………

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ….

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượngthuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghịđịnh 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượngthuỷ văn;

Căncứ Thông tư sốngàythángnăm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng;

Xétđơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) ngày…tháng…năm……và hồ sơ kèm theo;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép)đưa công trình ……………………………. vào hoạtđộng với các nội dung sau :

1. Quy mô công trình:

2. Thời hạn hoạt động:

Điều 2. Cácyêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhânđược cấp phép):

Điều 3. Giấyphép có hiệu lực từ ngày ký.

ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,(têntổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu: VP, TNMT.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

..................ngày…….tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGCỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:E-mail:

2.Tên công trình:

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm,cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê đất

4.Giấy phép hoạt động củacông trình (số,ngày tháng năm, nơi cấp)

5.Vị trí địa lý(kinh độ, vĩ độ)

6.Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

7.Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

9.Các yếu tố quan trắc:

10.Thời gian hoạt động:từ ngày….tháng….năm ….đến ngày….tháng ….năm …

11.Căn cứ Thông tư số ngàythángnăm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phéphoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên vàMôi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phéphoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây:

(Ghirõ thời gian/loại công việc mà tổ chức, cá nhân xin gia hạn/điều chỉnh nội dunggiấy phép hoạt động)

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép và quyđịnh pháp luật có liên quan./.

TỔCHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(ký tên,đóng dấu)
Mẫu số 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

..................ngày…….tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGCÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:…………………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:E-mail:

2.Tên công trình:

3.Giấy phép số ……. ngày……tháng …. năm …….

Căn cứ Thông tư sốngàythángnăm 2008 của Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khítượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ bannhân dân tỉnh…) cấp lại Giấy phép hoạt động cho công trình (tên công trình)

Nêu cụ thể lý do đề nghị cấplại giấy phép

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xáccủa các thông tin nêu trên./.

TỔCHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(kýtên, đóng dấu)

Mẫu số 6

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG

Số:/GP- BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng…… năm ………

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

(Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại lần……….)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượngthuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghịđịnh 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khítượng thuỷ văn;

Căn cứ Nghịđịnh số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môitrường;

Căncứ Thông tư sốngàythángnăm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng;

Xétđơn đề nghị (gia hạn/điều chỉnh nội dung/cấp lại) giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị) ngày…tháng…năm……và hồ sơ kèm theo;

Theođề nghị của Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép)đưa công trình ……………………………. vào hoạtđộng với các nội dung sau :

1. Quy mô công trình:

2. Thời hạn hoạt động:

Điều 2. Cácyêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân đượccấp phép):

Điều 3. Giấyphép có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép số ….. ngày … tháng ….. năm…… của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ChánhVăn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tỉnh................. , (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, KTTV, H6.

BỘ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 7

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP ….

Số:/GP- UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày……tháng…… năm ………

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

(Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại lần……….)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượngthuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghịđịnh 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khítượng thuỷ văn;

Căncứ Thông tư sốngàythángnăm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyêndùng;

Xétđơn đề nghị (gia hạn/điều chỉnh nội dung/cấp lại) giấy phép hoạt động của côngtrình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị) ngày…tháng…năm……và hồ sơ kèm theo;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép)đưa công trình ……………………………. vào hoạtđộng với các nội dung sau :

1. Quy mô công trình:

2. Thời hạn hoạt động:

Điều 2. Cácyêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân đềnghị cấp phép):

Điều 3. Giấyphép có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép số ….. ngày … tháng ….. năm…… của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố …..

ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,(têntổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu: VP, TNMT.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 8

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP …SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:/BC-TNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày……tháng…… năm ………

BÁO CÁO

Tình hình cấp giấy phép hoạt độngcủa công trìnhkhí tượng thuỷ văn chuyêndùng năm ……….

Kính gửi: …………………………………………

Tình hình cấpgiấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng:

(Số tổ chức, cá nhân đã được cấp/gia hạn/điều chỉnh nội dung/thu hồigiấy phép)

Thống kê theobảng sau:

TT

Nội dung

Quy mô công trình

Ngày cấp/gia hạn/điều chỉnh/thu hồi giấy phép

Ngày hết hạn

Ghi chú

I

CẤP PHÉP

1

Tên chủ giấy phép

…..

II

GIA HẠN GIẤY PHÉP

1

Tên chủ giấy phép

….

III

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP

1

Tên chủ giấy phép

….

IV

THU HỒI GIẤY PHÉP

1

Tên chủ giấy phép

…..

2. Tình hình hoạt độngcủa các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

3. Đề xuất, kiến nghị

GIÁMĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số9

(Tên cơ quan chủ quản)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên tổ chức, cá nhân Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:/BC................ngày…… tháng…. năm …….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGCÔNG TRÌNH

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊNDÙNG

NĂM …..............

1. Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép:

2. Tên côngtrình:

3.Giấy phép số ……. ngày……tháng …. năm…….

4.Tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trong năm:

TỔ CHỨC, CÁNHÂN ĐƯỢC CẤP PHÉP

(kýtên, đóng dấu)