BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦABỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀTỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: CHẠMKHẮC ĐÁ; KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ; KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MỎ HẦM LÒ; LÁI TÀUĐƯỜNG SẮT; THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT; ĐIỀU HÀNH CHẠY TÀU HỎA; GÒ; LUYỆNGANG; LUYỆN THÉP; CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI; CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THỦY

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 ền hạn và

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của iết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, ố18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 thiếtbị dạy nghề tốithiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khaithác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kimloại; Công nghệ sơn tàu thủy.

Điều 1. Bổsung thêm các Khoản: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42 của Điều 1 như sau:

“23. Nghề “Khuyến nông lâm” trình độtrung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 12;

24. Nghề “Kỹ thuật rau, hoa công nghệcao” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy địnhtại Phụ lục 13;

25. Nghề “Sản xuất phân bón” trình độtrung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 14;

26. Nghề “xếp dỡ cơ giới tổng hợp”trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụlục 15;

27. Nghề “Nghiệp vụ lưu trú” trình độtrung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 16;

28. Nghề “Lắp đặt điện công trình”trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 17;

29. Nghề “Thiết kế mạch điện tử trênmáy tính” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 18;

30. Nghề “An ninh mạng” trình độtrung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 19;

31. Nghề “Thiết kế trang web” trìnhđộ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 20;

32. Nghề “Quản lý vận hành, sửa chữađường dây và trạm biến áp có điện áp 220kV trở lên” trình độ trung cấp nghề,cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 21;

33. Nghề “Gia công và lắp dựng kếtcấu thép” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 22;

34. Nghề “Sửa chữa thiết bị luyệnkim” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 23;

35. Nghề “Lắp đặt cầu” trình độ trungcấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 24;

36. Nghề “Sửa chữa máy nâng chuyển”trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 25;

37. Nghề “Sản xuất sản phẩm kính,thủy tinh” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 26;

38. Nghề “Kỹ thuật pha chế đồ uống”trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 27;

39. Nghề “Nghiệp vụ bán hàng” trìnhđộ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 28;

40. Nghề “Lâm nghiệp đô thị” trình độtrung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 29;

41. Nghề “Phòng và chữa bệnh thủysản” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 30;

42. Nghề “Cơ điện lạnh thủy sản”trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 31.

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày30 tháng 8 năm 2016.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội và

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đểnghiên cứu, giải quyết./.


- Ban Bí thư Trung ương Đảng; thủ;UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tư pháp);

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGH
uỳnh Văn Tí

PHỤ LỤC

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 THÁNG 6NĂM 2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤCTHIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHOCÁC NGHỀ: CHẠM KHẮC ĐÁ; KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ; KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MỎ HẦMLÒ; LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT; THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT; ĐIỀU HÀNH CHẠY TÀU HỎA;GÒ; LUYỆN GANG; LUYỆN THÉP; CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI; CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THỦY 11/ 2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội)

(Nộidung chi tiết của phụ lục tại trang thông tin điện tử, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội) http://www.molisa.gov.vn