BỘ TÀI CHÍNH
Số: 11/TC-V1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 1995

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11/TC-V1 NGÀY 9/2/1995

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH

TẠI THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 63/TT-LB NGÀY 6/8/1994

CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BAN TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG

Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính quy định tại một số điểm trong Thông tư Liên Bộ số 63/TT-LB ngày 6/8/1994 của Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương như sau:

1/ ý hai, điểm 2b, mục II được sửa là: "Căn cứ vào số thuế đã nộp và đề nghị của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương; Sau khi đối chiếu số thu hàng quý vào Ngân sách Nhà nước tại Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính làm thủ tục cấp khoản trợ cấp quy định tại điểm 2a nêu trên vào một tài khoản riêng (tiền gửi khác) của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước".

2/ Các bảng kê số 1, số 2 và số 4 theo mẫu cũ được thay thế bằng các bảng kê số 1; số 2 và số 4 tương ứng theo mẫu mới đính kèm.

Thông tư này được áp dụng đối với số thuế đã nộp kể từ ngày 01/07/1994./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng