BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1998

THÔNG TƯ

CỦABỘ TÀI CHÍNH SỐ 116/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁCQUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày19/12/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành việc phân cấp quản lý, lập, chấphành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
Để tạo điều kiện về tài chính cho Hội người cao tuổi làm tốt chức năng, nhiệmvụ của Hội, sau khi thống nhất với Hội người cao tuổi Việt Nam, Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện điểm 1 và điểm 2 (mục b) Chỉ thị số 117/TTg ngày 27/2/1996của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. VỀ NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNGCỦA HỘI.

Kinh phí hoạt động của Hội ngườicao tuổi được huy động từ nhiều nguồn: Hội phí của Hội viên, nguồn quyên góp, ủnghộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn bảo trợ của các cấpchính quyền và đoàn thể xã hội, nguồn thu từ kết quả hoạt động kinh tế hợp phápcủa Hội. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần cho những hoạt động cần thiết củaHội theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và khả năng ngân sách hàng năm.

2. NỘI DUNG CHI TỪ NGUỒN NSNNHỖ TRỢ CHO HỘI

+ Ở Trung ương: Ngân sách Trung ươnghỗ trợ một phần kinh phí cho Hội người cao tuổi Việt Nam để chi cho các côngviệc: Hoạt động thông tin tuyên truyền, câu lạc bộ người cao tuổi, phòng làmviệc, hội họp, văn phòng phẩm, bưu phí và các khoản chi hành chính thường xuyênkhác theo quy định.

+ Ở địa phương: Hội người cao tuổilà tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố,quận huyện dựa vào khả năng ngân sách địa phương hàng năm để hỗ trợ kinh phícho Hội người cao tuổi, thông qua MTTQ tỉnh, thành, quận, huyện để chi cho việcin ấn tài liệu, tổ chức hội nghị, chi bưu phí, trả phụ cấp kiêm nhiệm cho ngườiđược phân công theo dõi làm nhiệm vụ cầu nối giữa tổ chức Hội người cao tuổi ởcơ sở và Hội người cao tuổi Việt Nam.

+ Ở cấp xã, phường, thị trấn: Trongphạm vi khả năng kinh phí đã được phân cấp hướng dẫn tại Thông tư số 14/TC-NSNN ngày 28-3-1997 của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi ngân sách xã, phường, thịtrấn, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định mức hỗ trợ kinh phí choHội người cao tuổi ở cơ sở, tạo điều kiện cho Hội có nơi sinh hoạt và kinh phíđể hoạt động, hội họp, mua sách báo, sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi.

3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH.

- Hội người cao tuổi quản lý kinhphí và chấp hành chế độ báo cáo quyết toán kinh phí theo Quyết định số 999/TC-CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kếtoán HCSN và Thông tư số 09/TC-NSNN ngày 18 tháng 3 năm 1997 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấpquản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước.

- Mọi tài sản của Hội người cao tuổithuộc nguồn NSNN cấp phát được quản lý theo chế độ quản lý tài sản hiện hànhcủa Nhà nước.

- Việc quyết toán các nguồn kinhphí của Hội người cao tuổi như sau:

+ Ở Trung ương: Hội người cao tuổiViệt Nam quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định của Luật NSNN.

+ Ở tỉnh, thành phố, quận, huyệnkinh phí hỗ trợ cho Hội người cao tuổi thông qua tổ chức Mặt trận Tổ quốc. Mặt trậnTổ quốc có trách nhiệm theo dõi và quyết toán kinh phí với cơ quan Tài chínhđồng cấp.

+ Ở xã, phường, thị trấn: Hội ngườicao tuổi cơ sở quyết toán kinh phí với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thông tư này có hiệu lực thị hànhsau 15 ngày kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đềnghị phản ảnh về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi.

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã Ký)