THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 119-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 1978

THÔNG TƯ

VỀVIỆC THU HỒI VẬT TƯ, THIẾT BỊ TOÀN BỘ RẢI RÁC Ở CÁC NƠI

Thực hiện Chỉ thị số 256-TTg ngày18/06/1977 của Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố đã tích cực thu hồi thiết bị - vật tư rải rác ở các nơi, nhưng đếnnay vẫn còn hàng ngàn tấn kim khí thiết bị ứ đọng ở Hải Phòng và một số nơikhác chưa được thu dọn bảo quản.

Để nhanh chóng khắc phục tình trạngnói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Vật tư và ban chỉ đạo giải tỏa cảngHải Phòng cùng các Bộ có thiết bị toàn bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố còn vật tư, thiết bị chưa thu dọn cần làm ngay những việc sau đây:

1. Kiểm tra đôn đốc các Bộ, cácngành hoặc các địa phương có thiết bị toàn bộ còn ứ đọng ở cảng Hải Phòng vàcác nơi khác phải nhanh chóng đưa vào sử dụng hoặc đưa về kho (hoặc nơi) bảoquản chu đáo.

2. Những thiết bị toàn bộ nào chưacó kế hoạch xây dựng năm 1978 – 1979 hoặc không có khả năng thu dọn thì các Bộcó thiết bị đó giao toàn bộ số sắt thép xây dựng cho Bộ Vật tư (Tổng công tykim khí) chịu trách nhiệm thu hồi, bảo quản, sử dụng vào việc khác. Khi nào cầnsắt thép để xây dựng thì Bộ chủ quản công trình báo trước 6 tháng để Bộ Vật tưcó kế hoạch trả lại số thép đã thu hồi của công trình đó. Đối với những côngtrình mà các Bộ không xây dựng nữa thì giao hẳn số kim khí, vật tư thiết bị choBộ Vật tư quản lý phân phối hoặc giao cho địa phương sở tại để sử dụng cho hợplý theo như kế hoạch Nhà nước.

Riêng đối với xi-măng và vật liệuxây dựng ngói phi-brô xi-măng v.v… của công trình thiết bị toàn bộ mà các Bộchưa dùng hoặc không dùng nữa thì giao cho Bộ Xây dựng thu hồi và phân phốitheo chế độ hiện hành.

Khi nhận số sắt thép, xi-măng, vậtliệu xây dựng này cũng như khi phân phối theo kế hoạch, Bộ Vật tư và Bộ Xâydựng giải quyết vấn đề vốn coi như mua vào và bán ra.

Từ nay đến ngày 31 tháng 05 năm1978, cơ quan chủ quản những thiết bị toàn bộ nếu không đưa vào sử dụng hoặcđưa về kho bãi của mình để bảo quản thì những thiết bị đó được coi như tài sảnkhông có chủ và Bộ Vật tư có trách nhiệm thu hồi hoặc giao cho địa phương sởtại thu hồi để sử dụng theo như kế hoạch Nhà nước.

3. Đối với những máy móc, thiết bị,vật tư chuyên dùng thuộc công trình thiết bị toàn bộ của Bộ hoặc địa phương nàothì Bộ và địa phương đó phải tự lo thu dọn, bảo quản đến nơi đến chốn. Nếungành hoặc địa phương không có khả năng tự lo hoặc không cần dùng nữa thì phảicó văn bản chính thức cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ban chỉ đạo giải tỏa cảngHải Phòng và Bộ Vật tư để có biện pháp thu hồi, bảo quản số vật tư, thiết bịtoàn bộ đó. Từ nay đến ngày 31 tháng 03 năm 1978, nếu các ngành hoặc địa phươngkhông gửi văn bản cho các cơ quan kể trên thì coi như tài sản không có chủ vàBộ Vật tư có quyền thu hồi để xử lý.

4. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhànước chỉ đạo Ngân hàng Kiến thiết, các Sở, Ty tài chính và các Ngân hàng cáctỉnh, thành phố giải quyết vốn phí kịp thời cho các Bộ, các ngành để thực hiệnnhiệm vụ nói trên.

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân