BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2009/TT-BQP

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN NÂNG, HẠ BẬC, LOẠI, NGẠCH LƯƠNG; CHUYỂNNHÓM, NGẠCH LƯƠNG; CHUYỂN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂNVIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG; PHONG, PHIÊN, TƯỚC VÀ GIÁNG QUÂN HÀM QUÂN NHÂN CHUYÊNNGHIỆP

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhândân Việt Nam của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Bộ trưởng Bộ Quốcphòng Quy định quyền hạn nâng, hạ bậc, loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạchlương; chuyển chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốcphòng; phong, phiên, tước và giáng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp như sau:

I. Quyền hạn

1. Tổng Tham mưu trưởng

a) Quyết định nâng bậclương, chuyển nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương từ 6,80 trở lên,phiên quân hàm cấp Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp; nâng bậc lương, chuyểnngạch lương cho công nhân viên chức quốc phòng có hệ số lương từ 6,20 trở lên.

b) Quvết định nângloại quân nhân chuyên nghiệp, nâng ngạch công nhân viên chức quốc phòng.

c) Quyết định nâng bậclương, chuyển nhóm lương, phiên quân hàm cho quân nhân chuyên nghiệp; nâng bậc lương,chuyển ngạch lương cho công nhân viên chức quốc phòng thuộc Bộ Tổng Tham mưu -Cơ quan Bộ Quốc phòng như quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản2 Mục I và ngoài quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 3 và 4 MụcI.

d) Quyết định chuyểnchế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng. Phong quân hàmquân nhân chuyên nghiệp.

2. Chủ nhiệm các tổng cục;Tổng cục trưởng Tổng cục 2; Tư lệnh: quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng,quân đoàn.

Quyết định nâng bậc lương,chuyển nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,80, phiên quânhàm cấp Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trở xuống; nâng bậc lương, chuyểnngạch lương công nhân viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 6,20 cho quânnhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc quyền .

3. Tư lệnh: Binhchủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, binh đoàn trực thuộc Bộ Quốc phòng; Giám đốchọc viện; Hiệu trưởng trường sỹ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng; Giám đốc ViệnKhoa học và Công nghệ quân sự

Quyết định nâng bậc lương,chuyển nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,10, phiên quânhàm cấp Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp trở xuống; nâng bậc lương, chuyểnngạch lương công nhân viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 5,42 cho quânnhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc quyền.

4. Chỉ huy các cơquan, đơn vị trực thuộc Bộ còn lại

Quyết định nâng bậc lương,chuyển nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 5,30, phiên quânhàm cấp Đại uý quân nhân chuyên nghiệp, trở xuống; nâng bậc lương, chuyển ngạchlương công nhân viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 4,74 cho quân nhânchuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc quyền.

5. Cấp có thẩm quyền quyếtđịnh phiên quân hàm đến cấp nào thì được quyết định cho hưởng phụ cấp thâm niênvượt khung lần đầu đến cấp đó. Quyết định cho hưởng phụ cấp thâm niên vượtkhung tiếp theo do chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quyết định.

6. Cấp có thẩm quyền nângbậc lương; nâng loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương và phiên quân hàmđến cấp bậc, hộ số lương nào thì được quyền quyết định hạ bậc lương; hạ loại,ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương, giáng cấp quân hàm và cho thôi phục vụtại ngũ, thôi việc đến cấp bậc, hệ số lương đó. Đối với các trường hợp quânnhân chuyên nghiệp phải tước lương và quân hàm do Tổng Tham mưu trưởng quyếtđịnh.

II. Tổ chức thựchiện

1. Hàng năm căn cứ vàothẩm quyền quy định trong thông tư này chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Bộ Tổng Thammưu xét, quyết định nâng bậc, loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương vàhưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viênchức quốc phòng vào tháng 7; xét nâng lương trước thời hạn mỗi quý một lần vàotháng cuối quý.

2. Các cơ quan, đơn vịbáo cáo về Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Quân lực): đề nghị nâng bậc lương; nâng loại,nâng ngạch, chuyển nhóm, chuyển ngạch lương trước ngày 20 tháng 5; đề nghị nânglương trước thời hạn vào tháng đầu quý; báo cáo kết quả nâng bậc, chuyển nhóm,chuyển ngạch lương theo quyền hạn trước 31 tháng 12.

III. Hiệu lực thihành

1. Thông tư này cóhiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 150/2005/QĐ-BQPngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Quốc phòng về việc quyền hạn nâng và hạ bậc,loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương đối với quân nhân chuyên nghiệp,công nhân viên chức quốc phòng; phong, phiên, tước và giáng quân hàm quân nhânchuyên nghiệp.

2. Tổng Tham mưutrưởng, Chủ nhiệm các tổng cục, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệmthi hành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh