THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 12/2009/TT-BYT NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2009
BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2005/QĐ-BYT NGÀY 07/03/2005
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM HIV/AIDS”

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Ytế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Vụtrưởng Vụ Pháp chế,

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộtrưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễmHIV/AIDS”.

Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các vụ, Cụctrưởng các cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trựcthuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủtrưởng y tế các ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Thông tư này.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên