BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

1. Trường hợp công nhận lần đầu, tổ chức đề nghị gửi một (01) bộ hồ sơ về Tổng cục. Hồ sơ gồm:
a) Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN;
b) Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này;
c) Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) văn bản về tư cách pháp nhân của tổ chức.
2. Trường hợp công nhận lại hoặc công nhận mở rộng, hai (02) tháng trước khi Quyết định công nhận hết thời hạn hiệu lực đối với trường hợp công nhận lại quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN hoặc khi có nhu cầu công nhận lại đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN hoặc công nhận mở rộng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN, tổ chức kiểm định lập một (01) bộ hồ sơ gửi về Tổng cục. Hồ sơ gồm:
a) Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN;
b) Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN(nếucó thay đổisovớicôngnhậnlần đầu);
c) Bản sao chứng chỉ công nhận hoặc chứng nhận quy định tại Điều 12 của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN (nếu có đề nghị miễn đánh giá tại chỗ trong Phụ lục I của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN)”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Xử lý hồ sơ

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

1. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục thông báo cho tổ chức đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.
2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ và phải đánh giá tại chỗ:
a) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục ra Quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ;
b) Trong thời hạn một (01) tháng kể từ ngày nhận được Quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ (cả bằng fax; email, ....), Đoàn đánh giá tại chỗ phải gửi báo cáo kết quả đánh giá tại chỗ hợp lệ về Tổng cục.
c) Trong thời hạn mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đánh giá tại chỗ hợp lệ của Đoàn đánh giá tại chỗ, Tổng cục ra quyết định công nhận khả năng kiểm định.
3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ và được miễn đánh giá tại chỗ, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục ra quyết định công nhận khả năng kiểm định”.
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11 như sau:
“2. Hồ sơ đánh giá tại chỗ phải gửi về Tổng cục theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư này”.
Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
Điều 3.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân đã ký

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất