BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Dương Quang