BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1997
Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc hướng dẫn bổ sung thông tư số 69/TC-TCT ngày 5/11/1996 của Bộ Tài chính

Sau một thời gian thực hiện Thông tư số 69/TC-TCT ngày 5/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu nộp thuế môn bài, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung vào cuối điểm 1, Mục I của Thông tư số 69/TC-TCT như sau:

Đối với các đơn vị hạch toán toàn ngành (Ngân hàng, Bưu điện, Điện lực...), các Tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp có các đơn vị thành viên là các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên nộp thuế môn bài theo mức 850.000 đồng/năm.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997.

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao