CHÍNH PHỦ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12-TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 1946

THÔNG TƯ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Kính tư các vị Bộ trưởng,

Hiện nay, phần nhiều sắc lệnh có tính cách các đạo luật. Vậy trước khi đệ lên hội đồng Chính phủ thảo luận, các dự thảo sắc lệnh sẽ gửi để hỏi ý kiến ban Thường trực Quốc hội, trừ:

1) những sắc lệnh thuộc về cá nhân (như sắc lệnh bổ các giám đốc nha)

2) những sắc lệnh tổ chức các bộ,

3) những sắc lệnh thuộc quyền lập quỹ của Chính phủ.

Ngoài ra, cùng với dự thảo sắc lệnh cần gửi qua Quốc hội, sẽ kèm theo một tờ trình Chủ tịch Chính phủ nói qua về mục đích và đại cương sắc lệnh ấy.

Xin các Quý bộ tư cho các cơ quan thuộc quyền tuân hành đúng chỉ thị trên.

THAY MẶT CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Huỳnh Thúc Kháng