BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNHMỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH KỊCH BẢN PHIM, PHIM,CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANHSẢN XUẤT PHIM, CẤP GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH NƯỚCNGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtĐiện ảnh số 62/2006/QH11 số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi ngườiđẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim,chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanhsản xuất phim và lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnhnước ngoài tại Việt Nam, như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyềnthẩm định kịch bản phim và phim, thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn,thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và thẩm định cấpgiấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam thìphải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

2. Không thu phí thẩm định chương trình nghệ thuậtbiểu diễn đối với các chương trình, vở diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị do cáccơ quan chức năng quản lý nghệ thuật cho phép.

Điều 2. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí thẩm định kịch bản phim và phim thựchiện theo biểu mức thu như sau:

Số tt

Nội dung công việc

Mức thu (đồng)

1

Thẩm định kịch bản phim, bao gồm phim của các hãng sản xuất phim, phim đặt hàng, tài trợ, hợp tác với nước ngoài và dịch vụ làm phim với nước ngoài:

a) Kịch bản phim truyện:

- Độ dài đến 100 phút (1 tập phim):

- Độ dài từ 101 - 150 phút (1,5 tập):

- Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập.

3.600.000

5.400.000

b) Kịch bản phim ngắn, bao gồm: phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình:

- Độ dài đến 60 phút:

- Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.

1.500.000

c) Kịch bản phim được thực hiện từ hoạt động hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim với nước ngoài:

c.1) Phim truyện:

- Độ dài đến 100 phút (1 tập phim):

- Độ dài từ 101 - 150 phút (1,5 tập):

- Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập.

6.000.000

8.000.000

c.2) Phim ngắn:

- Độ dài đến 60 phút:

- Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.

2.400.000

2

Thẩm định phim:

a) Phim truyện:

- Độ dài đến 100 phút (1 tập phim):

- Độ dài từ 101 đến 150 phút (1,5 tập):

- Độ dài từ 151 đến 200 phút tính thành 02 tập.

b) Phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình...):

- Độ dài đến 60 phút:

- Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.

1.800.000

2.700.000

1.100.000

Ghi chú: Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trườnghợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lạithì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây.

2. Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểudiễn thực hiện theo biểu mức thu như sau:

Số TT

Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật

Mức thu phí(đồng /chương trình, vở diễn)

1

Đến 50 phút

1.000.000

2

Từ 51 đến 100 phút

1.500.000

3

Từ 101 đến 150 phút

2.500.000

4

Từ 151 đến 200 phút

3.000.000

5

Từ 201 phút trở lên

3.500.000

Ghi chú:

- Mức thu phí thẩm định các chươngtrình, vở diễn có mục đích từ thiện, nhân đạo bằng 50% mức phí quy định theo độdài thời gian chương trình, vở diễn nêu tại biểu trên.

- Các chương trình, vở diễn có nhữngvấn đề cần phải sửa chữa, thẩm định lại thì mức thu phí thẩm định chương trình,vở diễn lần sau bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu.

3. Lệ phí cấp giấy phép hành nghềđiện ảnh (kể cả việc thẩm định hồ sơ):

a) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiệnsản xuất kinh doanh phim: 600.000 đồng/giấy.

b) Cấp giấy phép mở văn phòng đạidiện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam: 600.000 đồng/giấy.

4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành thẩmđịnh phim; kịch bản phim; chương trình biểu diễn nghệ thuật; hồ sơ hành nghề điệnảnh nhưng không đủ điều kiện quy định nên không được cấp giấy phép sản xuất hoặchành nghề điện ảnh thì không được hoàn trả số tiền phí, lệ phí đã nộp.

Điều 3. Quảnlý và sử dụng phí, lệ phí

1. Cơ quan, đơn vị được giao thựchiện thẩm định kịch bản phim và phim, thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn,thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và thẩm định cấpgiấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam làcơ quan thu phí, lệ phí.

2. Lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiệnkinh doanh sản xuất phim và lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơsở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơquan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nướctheo chương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Các chi phí liên quan đến công tácthẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và giấy phép đặtvăn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam được ngân sáchnhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

3. Phí thẩm định kịch bản phim, phim,chương trình nghệ thuật biểu diễn là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơquan thu phí được trích 90% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thẩm định,thu phí theo quy định. Phần còn lại (10%) nộp vào ngân sách nhà nước theochương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

4. Các nội dung khác liên quan đến việcthu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tạiThông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của BộTài chính hướng dẫn việc in, phát hành và quản lý và sử dụng các loại chứng từthu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung(nếu có).

Điều 4. Tổ chứcthực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 15/10/2013.

2. Thay thế Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệphí duyệt kịch bản phim và cấp phép hành nghề điện ảnh và Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quảnlý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tàichính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai