BỘ TƯ PHÁP
Số: 1241-KHTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 1993

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Hiến