BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 125/1999/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 56/1998/TTLT-BTC-GTVT NGÀY 23/4/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH BẢO HIỂM BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3053/GTVT- TCKT ngày 6/9/1999, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định trong Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt nam như sau:

1. Khoản thu phí Đảm bảo hàng hải là khoản thu phí của Nhà nước được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước. Bảo đảm an toàn hàng hải Việt nam không phải nộp thuế giá trị gia tăng đói với khoản thu phí nói trên.

2. Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam được giữ lại 90% số thu phí đảm bảo hàng hải để bù đắp chi phí hoạt động công ích hàng năm theo quy định tại điểm 2 mục B phần III Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải và trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 3 tháng lương thực tế nếu số nộp Ngân sách năm báo cáo cao hơn năm trước, bằng 2 tháng lương thực tế nếu số nộp Ngân sách năm báo cáo bằng hoặc thấp hơn năm trước. Trường hợp sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, chênh lệch còn lại đơn vị được để lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển và sử dụng quỹ theo đúng chế độ quy định hiện hành.

3. Quy định nộp phí vào Ngân sách Nhà nước :

Số thu phí đảm bảo hàng hải còn lại (10%) Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam nộp Ngân sách Nhà nước. Chế độ thu nộp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Ngoài những quy định bổ sung, sửa đổi nêu trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.

5. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-1-2000. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu giải quyết.

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)