BỘ NỘI VỤ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1264-NV/PC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1946

THÔNG TƯ

VỀ CÁC ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÓ QUYỀNKIỂM SOÁT CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN Ở CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ CÁCH THỪAHÀNH CHỨC VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi:

- Các ông Chủ tịch UBHC Bắc bộ
- Chủ tịch UBHC Trung bộ (trả lời công điện 586-TB/HC ngày mồng 09 tháng 4 năm 1946)

Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11năm 1945 định rằng các ủy ban hành chính có quyền kiểm soát các cơ quan chuyênmôn ở cấp tương đương về cách thừa hành chức vụ. Danh từ “cơ quan chuyên môn”đây là để chỉ các cơ quan chuyên môn phụ thuộc với các cơ quan hành chính vàlập ra để thi hành mệnh lệnh của các cơ quan này, ví như địa chính, bưu chính v.v…

Tòa án là những cơ quan chuyênmôn biệt lập, không phải đặt dưới quyền kiểm soát của các cơ quan hành chính.Các tòa án đều do các tòa án cấp trên kiểm soát và quyền kiểm soát tối caothuộc Bộ Tư pháp theo nguyên tắc các cơ quan tư pháp biệt lập đối với các cơquan hành chính đã định trong Sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng giêng năm 1946. Nhưvậy các ủy ban hành chính và các cơ quan hành chính các cấp không có quyền thảoluận, chất vấn hay kiểm soát các tòa án tư pháp.

Bản bộ yêu cầu các Ngài thôngđạt chỉ thị trên này cho các cơ quan hành chính các cấp rõ để khỏi xẩy ra nhữngsự lấn quyền giữa hành chính và tư pháp.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Huỳnh Thúc Kháng