Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘ YTẾ SỐ 13/2001/TT-BYT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2001
HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM
DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC
GIA DỤNG VÀ Y TẾ THỜI KỲ 2001 - 2005

- Căn cứ Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế chịutrách nhiệm quản lý Nhà nước về hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩndùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

- Căn cứ Điều 15,Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lýxuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005;

Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩuhoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và ytế thời kỳ 2001 - 2005 như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Thông tư này điều chỉnh các hoạt động xuất khẩu, nhậpkhẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụngvà y tế.

2. Thông tư này áp dụng với các doanh nghiệp được thành lậptheo pháp luật; đủ điều kiện kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệtkhuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; đã đăng ký mã số doang nghiệp xuấtkhẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

3. Các doanh nghiệp chỉ được xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất,chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế sauđây:

3.1. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùngtrong lĩnh vực gia dụng và y tế đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưuhành còn hiệu lực.

3.2. Các hoá chất, nguyên liệu để sản xuất ra các hoá chất,chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế quyđịnh tại Khoản 3.1, Mục 3, Phần I của Thông tư này và có trong "Danh mụchoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng,được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng vày tế" đã được Bộ Y tế ban hành.

3.3. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùngtrong lĩnh vực gia dụng và y tế không thuộc Khoản 3.1; 3.2, Mục 3, Phần I củaThông tư này, thì việc nhập khẩu với mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểmnghiệm, làm hàng mẫu, tham gia triển lãm, hội trợ và sử dụng cho mục đích đặcthù mà không kinh doanh phải được Bộ Y tế đồng ý bằng văn bản. Riêng với hoáchất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tếtham gia triển lãm, hội chợ thì sau khi kết thúc phải tái xuất.

4. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng tronglĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu quy định tại Khoản 3.1, 3.2, 3.3, Mục 3,Phần I của Thông tư này phải còn ít nhất 2/3 thời hạn sử dụng kể từ khi đếnViệt Nam.

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT, CHẾPHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN
DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ:1. Đối với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩndùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành cònhiệu lực và các hoá chất, nguyên liệu để sản xuất ra hoá chất, chế phẩm khinhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan các tài liệu sau:

1.1. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

1.2. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký lưu hànhhoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và ytế cần nhập khẩu còn hiệu lực.

Doanh nghiệp được nhập khẩu theo nhu cầu; thủ tục nhập khẩulàm tại cơ quan hải quan, không phải qua Bộ Y tế phê duyệt.

2. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng tronglĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu quy định tại Khoản 3.3 Mục 3 Phần I củaThông tư này thì doanh nghiệp nhập khẩu phải có công văn gửi Bộ Y tế xin phépnhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực giadụng và y tế (mẫu 1).

Sau khi có công văn trả lời của Bộ Y tế đồng ý cho nhập khẩuhoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và ytế, doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan và sử dụng đúng mụcđích, quy định tại công văn của Bộ Y tế cho phép nhập khẩu.

3. Các doanh nghiệp nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côntrùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có trách nhiệm bảo đảmchất lượng, nhãn hiệu hàng hoá của hoá chất, chế phẩm theo đúng quy định tronghồ sơ đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp. Trong quátrình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện vi phạm về chất lượng và nhãn hiệuhàng hoá, các doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đối với việc xuất khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng,diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, các doanh nghiệp thực hiện cácthủ tục theo quy định của pháp luật về thương mại.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, ban hànhvà thay thế Thông tư số 11/2000/TT-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ Y tế, Bộ Y tếhướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩndùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2000. Các doanh nghiệp có chức năngxuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng tronglĩnh vực gia dụng và y tế có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Thôngtư này.


Mẫu 1

Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005Tên đơn vị

Số:

V/v xin phép nhập hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng.... năm 200...

Kính gửi: Vụ Y tế dựphòng - Bộ Y tế

Tên doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do:

Cấp ngày:

Nơi đặt trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Xin phép được nhập hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệtkhuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế sau:

TT

Tên hoá chất

Tên thương mại

Số lượng

Đơn vị

Xuất xứ

1

2

3

4

5

6

Mục đích nhập khẩu:

Mục đích sử dụng của hoá chất, chế phẩm:

CHỦ DOANH NGHIỆP

(Kýtên, đóng dấu)