THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 13/2009/TT-BTNMT

NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2009

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNGTHẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁOĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệmôi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủvề việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môitrường;

Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phậnchuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổngcục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt độngcủa Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhànước có thẩm quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 7 Điều 17 vàkhoản 7 Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường; cơ quan nhà nước được ủy quyền tổ chứcviệc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 5và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Nghị định số21/2008/NĐ-CP); Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi chung là Hộiđồng); các chủ dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạtđộng của Hội đồng.

Điều 3. Thành lập Hội đồng

Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chứcviệc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, tổ chức việc thẩm địnhvà phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ra quyết định thành lập Hộiđồng cho từng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, từng báo cáo đánh giá tácđộng môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Chức năng của Hội đồng

Hội đồng có chức năng tư vấn cho thủ trưởng hoặcngười đứng đầu cơ quan có trách nhiệm tổ chức thẩm định hoặc được ủy quyền tổchức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tácđộng môi trường.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể,thảo luận công khai, trực tiếp giữa các ủy viên và kết luận về kết quả thẩmđịnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môitrường theo đa số.

2. Hội đồng làm việc thông qua phiên họp chínhthức, các hoạt động trước và sau phiên họp chính thức của Hội đồng.

Điều 6. Chi phí cho hoạt động của Hội đồng

Chi phí cho mọi hoạt động của Hội đồng được thựchiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 7. Cơ quan thường trực Hội đồng

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức việc thẩmđịnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, cơ quan nhà nước có thẩm quyềnhoặc được ủy quyền tổ chức việc thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tácđộng môi trường bố trí một tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trườngđược thành lập theo quy định tại Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trườngtại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước hoặc một cơ quan, tổ chức, bộphận khác có chức năng, nhiệm vụ phù hợp làm Cơ quan thường trực Hội đồng.

Chương II

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG

Điều 8. Thành phần, cơ cấu của Hội đồng

1. Thành phần và số lượng ủy viên của Hội đồngthẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định tạiđiểm 3.3 mục 3 Phần II Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt làThông tư số 05/2008/TT-BTNMT ); thành phần và số lượng ủy viên của Hội đồng thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại điểm 4.3mục 4 Phần III Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT , bao gồm: 01 (một) Chủ tịch Hộiđồng, 01 (một) Ủy viên thư ký, 02 (hai) Ủy viên phản biện và các ủy viên khác;trường hợp cần thiết có thêm 01 (một) Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thành phần Hội đồng, kể cả Hội đồng do Ban Quảnlý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất tổ chức theoủy quyền, phải bảo đảm có sự tham gia ít nhất của 01 (một) đại diện cơ quanquản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án.

2. Điều kiện lựa chọn các chức danh của Hộiđồng:

a) Chủ tịch Hội đồng được lựa chọn từ một trongcác nguồn: lãnh đạo cơ quan tổ chức việc thẩm định; lãnh đạo Cơ quan thường trựcHội đồng; chuyên gia môi trường đáp ứng các điều kiện và tiêu chí quy định tạikhoản 5 Điều này;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng được lựa chọn từ mộttrong các nguồn: lãnh đạo Cơ quan thường trực Hội đồng; chuyên gia môi trườngđáp ứng các điều kiện và tiêu chí quy định tại khoản 5 Điều này;

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Cơ quanthường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng phải được lựa chọn là chuyên giamôi trường đáp ứng các điều kiện và tiêu chí quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Ủy viên thư ký là cán bộ của Cơ quan thườngtrực Hội đồng;

d) Tối thiểu 01 (một) Ủy viên phản biện làchuyên gia môi trường đáp ứng các điều kiện và tiêu chí quy định tại khoản 5Điều này;

đ) Các ủy viên khác của Hội đồng là các chuyêngia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dựán.

3. Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án có sử dụngđất nằm trên địa bàn từ 02 (hai) tỉnh trở lên, cơ quan tổ chức việc thẩm địnhquyết định cụ thể về số lượng và tên từng tỉnh cử đại diện của cơ quan quản lýnhà nước về bảo vệ môi trường của tỉnh đó tham gia Hội đồng.

4. Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường của dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệcao, khu chế xuất và cơ quan tổ chức việc thẩm định không phải là Ban Quản lýkhu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, trong thành phầnHội đồng phải có đại diện của Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khucông nghệ cao, khu chế xuất nơi thực hiện dự án.

5. Chuyên gia môi trường quy định tại Thông tưnày phải đáp ứng đồng thời các điều kiện và tiêu chí sau:

a) Chuyên gia môi trường được lựa chọn là Chủtịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng phải có trình độ đào tạo và kinh nghiệm chuyênmôn đạt một trong các mức độ: tốt nghiệp đại học với ít nhất 07 (bảy) năm kinhnghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, học vị thạc sỹ với ít nhất 05 (năm)năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, học vị tiến sỹ với ít nhất03 (ba) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường; chuyên gia môitrường được lựa chọn là Ủy viên phản biện phải có trình độ đào tạo và kinhnghiệm chuyên môn đạt một trong các mức độ: tốt nghiệp đại học với ít nhất 05(năm) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, học vị thạc sỹ vớiít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, học vịtiến sỹ;

b) Tính đến thời điểm được lựa chọn làm mộttrong các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên phản biện của Hộiđồng, đã là ủy viên của ít nhất 05 (năm) Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giámôi trường chiến lược đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược hoặc 05 (năm) Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môitrường đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củacùng cấp thẩm định hoặc do Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức.

6. Chuyên gia môi trường theo quy định tại khoản5 Điều này được mời tham gia Hội đồng gửi bản trích ngang trình độ đào tạo vàkinh nghiệm chuyên môn cho Cơ quan thường trực Hội đồng theo mẫu tại Phụ lục 2ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Trách nhiệm của ủy viên Hội đồng

1. Tham gia các hoạt động trước, trong và sauphiên họp chính thức của Hội đồng khi có yêu cầu và theo sự bố trí của Cơ quanthường trực Hội đồng.

2. Nghiên cứu báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ, tài liệu liên quan đếndự án do Cơ quan thường trực Hội đồng cung cấp.

3. Viết nhận xét về nội dung của báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này (trừ Ủy viên phản biện có mẫuriêng) để trình bày tại phiên họp chính thức của Hội đồng.

4. Viết ý kiến nhận xét bổ sung về báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này khi có yêu cầu của Hội đồngthông qua Cơ quan thường trực Hội đồng sau phiên họp chính thức của Hội đồng.

Thời hạn ủy viên Hội đồng gửi bản nhận xét bổsung đến Cơ quan thường trực Hội đồng là không quá 05 (năm) ngày làm việc tínhtừ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan thường trực Hội đồng.

5. Thực hiện nhiệm vụ tại phiên họp chính thứccủa Hội đồng một cách khoa học, trung thực, khách quan; viết phiếu đánh giá tạiphiên họp chính thức của Hội đồng; thực hiện nhiệm vụ thư ký phiên họp chínhthức của Hội đồng theo phân công của Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Ủy viênthư ký vắng mặt.

6. Quản lý các tài liệu được cung cấp theo quyđịnh của pháp luật và nộp lại các tài liệu này theo yêu cầu của Cơ quan thườngtrực Hội đồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

7. Chịu trách nhiệm trước cơ quan tổ chức việcthẩm định, trước pháp luật về những nhận xét và đánh giá của mình đối với báocáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 10. Quyền hạn của ủy viên Hội đồng

1. Yêu cầu Cơ quan thường trực Hội đồng hoặcthông qua Cơ quan thường trực Hội đồng yêu cầu chủ dự án cung cấp thông tin,tài liệu, số liệu cần thiết liên quan đến dự án để tham khảo, nghiên cứu phụcvụ cho việc nhận xét và đánh giá tại phiên họp chính thức của Hội đồng.

2. Trường hợp thấy cần thiết, yêu cầu Cơ quanthường trực Hội đồng báo cáo cơ quan tổ chức việc thẩm định xem xét, quyết địnhtổ chức các hoạt động hỗ trợ thẩm định trước khi tiến hành phiên họp chính thứccủa Hội đồng và các hoạt động sau phiên họp chính thức của Hội đồng.

3. Trường hợp không thể tham dự phiên họp chínhthức của Hội đồng, ủy viên Hội đồng (trừ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viênphản biện) có quyền:

a) Ủy quyền bằng văn bản (kèm theo xác nhận củathủ trưởng và đóng dấu cơ quan) cho người khác cùng cơ quan đến tham dự với đầyđủ trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của ủy viên Hội đồng đối với các ủy viêntham gia Hội đồng với tư cách là đại diện của các cơ quan nhà nước theo quyđịnh tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 và khoản 2, khoản 3 Điều 21 Luật Bảo vệ môitrường;

b) Ủy quyền bằng văn bản cho người khác đến thamdự và đọc bản nhận xét tại phiên họp chính thức của Hội đồng đối với ủy viêntham gia Hội đồng với tư cách là chuyên gia. Người được uỷ quyền được coi làđại biểu tham dự, không thực hiện ghi phiếu đánh giá tại phiên họp chính thứccủa Hội đồng.

4. Đối thoại trực tiếp với các bên tham gia tạiphiên họp chính thức của Hội đồng; được bảo lưu ý kiến trong trường hợp có ýkiến khác với kết luận chung của Hội đồng.

5. Được hưởng thù lao theo chế độ tài chính hiệnhành khi thực hiện các nhiệm vụ: viết bản nhận xét báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường; tham gia phiên họp chính thứccủa Hội đồng; viết bản nhận xét bổ sung và các hoạt động khác của Hội đồng theoquy định của Thông tư này.

Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủtịch Hội đồng

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của một ủy viênHội đồng quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này, Chủ tịch Hội đồng còn cótrách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Điều khiển phiên họp chính thức của Hội đồngtheo đúng các quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cử 01 (một) ủy viên Hội đồng làm thư ký phiênhọp chính thức của Hội đồng trong trường hợp Ủy viên thư ký vắng mặt.

3. Tổng hợp, xử lý các ý kiến tại phiên họpchính thức và các phiên họp khác (nếu có) của Hội đồng; chuẩn bị ý kiến kếtluận để Hội đồng thông qua và công bố kết quả đánh giá của Hội đồng.

4. Chịu trách nhiệm trước cơ quan tổ chức việcthẩm định và trước pháp luật về các hoạt động và kết luận của Hội đồng.

5. Trường hợp không thể tham dự phiên họp chínhthức của Hội đồng, giao Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện trách nhiệm, quyền hạncủa Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp chính thức của Hội đồng.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Chủtịch Hội đồng

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của một ủy viênHội đồng quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này, Phó Chủ tịch Hội đồngthực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và được hưởng thù lao theo quy địnhhiện hành của pháp luật đối với Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp chính thức củaHội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viênphản biện

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của một ủy viênHội đồng quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này, Ủy viên phản biện còn cótrách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu được cung cấp, viết nhận xét sâu vềlĩnh vực môi trường và các lĩnh vực có liên quan đến nội dung của dự án theomẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi đến Cơ quanthường trực Hội đồng ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước phiên họp chính thứccủa Hội đồng.

Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viênthư ký

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của một ủy viênHội đồng quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này, Ủy viên thư ký còn cótrách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Tham gia tổ chức và cung cấp kết quả của cáchoạt động hỗ trợ thẩm định cho Hội đồng (nếu có).

2. Gửi toàn bộ hồ sơ thẩm định, các văn bản vàtài liệu cần thiết cho các ủy viên Hội đồng trước, trong và sau phiên họp chínhthức của Hội đồng.

3. Ghi biên bản phiên họp chính thức của Hộiđồng một cách đầy đủ, chính xác theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèmtheo Thông tư này.

4. Cung cấp phiếu đánh giá cho các ủy viên Hộiđồng.

5. Tổng hợp các ý kiến nhận xét và đánh giá củatất cả các ủy viên Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

6. Hoàn chỉnh và chuyển giao biên bản phiên họpchính thức của Hội đồng cho Cơ quan thường trực Hội đồng kèm theo toàn bộ hồ sơthẩm định và tài liệu liên quan khác chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc sauphiên họp chính thức của Hội đồng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho hoạtđộng của Hội đồng.

8. Trường hợp không thể tham dự phiên họp chínhthức của Hội đồng, Ủy viên thư ký phải thực hiện các trách nhiệm liên quan đếnviệc chuẩn bị cho phiên họp chính thức của Hội đồng và các trách nhiệm liênquan đến hoạt động sau phiên họp chính thức của Hội đồng; báo cáo Chủ tịch Hộiđồng để phân công một ủy viên khác làm thư ký phiên họp; tiếp nhận toàn bộ hồsơ, tài liệu do thư ký phiên họp chính thức của Hội đồng bàn giao.

Điều 15. Trách nhiệm và quyền hạn của ủy viên Hội đồnglà đại diện cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh tham gia Hộiđồng do Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của ủy viên Hộiđồng quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này, trách nhiệm và quyền hạn ứngvới chức danh cụ thể trong Hội đồng được quy định tại Thông tư này, ủy viên Hộiđồng là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnhtham gia Hội đồng do Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức còn có trách nhiệm và quyềnhạn sau đây:

1. Cung cấp cho Hội đồng các thông tin, tài liệuliên quan đến dự án và thực trạng triển khai của dự án tại địa phương; chịutrách nhiệm về các thông tin, tài liệu cung cấp cho Hội đồng.

2. Trường hợp không thể tham gia phiên họp chínhthức của Hội đồng, ủy quyền cho người khác cùng cơ quan tham dự phiên họp chínhthức của Hội đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư này.

3. Được thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn,ở và các chi phí khác theo quy định của pháp luật khi tham gia các hoạt độngcủa Hội đồng.

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUANTHƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

Điều 16. Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hộiđồng

1. Lập danh sách ủy viên Hội đồng theo đúng yêucầu và tiêu chí được quy định tại Thông tư này và các quy định khác của phápluật có liên quan, trình thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyềnxem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng.

2. Trường hợp cần thiết hoặc khi có đề nghị củaủy viên Hội đồng, yêu cầu chủ dự án bổ sung hồ sơ, tài liệu hoặc làm rõ các vấnđề liên quan đến việc thẩm định trước khi đưa ra xem xét tại phiên họp chínhthức của Hội đồng.

3. Chuẩn bị, cung cấp hồ sơ thẩm định, các tàiliệu liên quan cho các ủy viên Hội đồng nghiên cứu với thời hạn ít nhất là 03(ba) ngày trước phiên họp chính thức của Hội đồng.

Phối hợp chặt chẽ với ủy viên Hội đồng là đạidiện cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh trong việc thuthập, cung cấp cho Hội đồng các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án và thựctrạng triển khai của dự án đối với trường hợp Hội đồng do Bộ, cơ quan ngang bộtổ chức.

Thu thập, cung cấp cho Hội đồng các thông tin,tài liệu liên quan đến dự án và thực trạng triển khai của dự án đối với trườnghợp Hội đồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hoặc do Ban Quản lý khu kinhtế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất tổ chức theo ủy quyền.

4. Trường hợp có yêu cầu của các ủy viên Hộiđồng hoặc xét thấy cần thiết, Cơ quan thường trực Hội đồng báo cáo thủ trưởnghoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức các hoạt động hỗtrợ thẩm định trước phiên họp chính thức của Hội đồng và các hoạt động sauphiên họp chính thức của Hội đồng; xây dựng dự thảo nội dung và dự toán kinhphí của các hoạt động hỗ trợ thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyếtđịnh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thẩm định theo quyết định của cơ quan tổchức việc thẩm định.

5. Nghiên cứu, xử lý các ý kiến nhận xét, đánhgiá của Ủy viên phản biện quy định tại Điều 13 Thông tư này; kết quả của hoạtđộng hỗ trợ thẩm định và các ý kiến phản ánh khác để cung cấp cho phiên họpchính thức của Hội đồng.

6. Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết đểHội đồng tiến hành phiên họp chính thức và các hoạt động khác có liên quan (nếucó).

7. Lập danh sách ủy viên Hội đồng và đại biểutham dự phiên họp chính thức của Hội đồng theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 vàdanh sách ủy viên Hội đồng có bản nhận xét báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược, bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tạiPhụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Tiếp nhận hồ sơ, kết quả thẩm định do Hộiđồng chuyển giao; tổ chức các hoạt động sau phiên họp chính thức theo yêu cầucủa Hội đồng; gửi văn bản thông báo cho chủ dự án biết về kết quả thẩm định củaHội đồng theo quy định tại điểm 4.1 mục 4 Phần II Thông tư số 05/2008/TT-BTNMTđối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoặc theo quy định tại điểm 4.4mục 4 Phần III Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT đối với báo cáo đánh giá tác độngmôi trường; xử lý hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết trình thủ trưởnghoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét ra văn bản gửi cấp có thẩmquyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc đối tượng quy định tạiĐiều 14 Luật Bảo vệ môi trường hoặc ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giátác động môi trường của dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục ban hành kèmtheo Nghị định số 21/2008/NĐ-CP .

Điều 17. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thẩm định đối vớiviệc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Điều kiện tiến hành các hoạt động hỗ trợ thẩmđịnh:

a) Khi có yêu cầu của Cơ quan thường trực Hộiđồng hoặc khi có yêu cầu của ủy viên Hội đồng thông qua Cơ quan thường trực Hộiđồng về việc cần thiết phải tiến hành hoạt động hỗ trợ thẩm định đối với loạihình dự án quy định tại điểm b khoản này.

b) Loại hình dự án được xem xét để quyết địnhtiến hành các hoạt động hỗ trợ thẩm định là dự án có các tác động đến môitrường tự nhiên và xã hội với quy mô lớn hoặc tính chất phức tạp; dự án tiềm ẩnnguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; dự án đang có nhiều ý kiếnkhác nhau về tác động xấu đến môi trường tự nhiên và xã hội; dự án có sử dụngmột phần hoặc toàn bộ diện tích đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên,khu dự trữ sinh quyển, khu di sản thế giới và khu di tích lịch sử, văn hoá đãđược xếp hạng cấp quốc gia; dự án điện nguyên tử, điện nhiệt hạch, lò phản ứnghạt nhân, thuỷ điện, thuỷ lợi có hồ chứa, nuôi trồng thuỷ sản ven biển, xâydựng cảng biển, xây dựng cảng sông, xây dựng sân bay hoặc cảng hàng không, lọcdầu, hoá dầu, sản xuất hoá chất cơ bản, sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, sảnxuất phân hóa học, có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất phóng xạ, khaithác hoặc chế biến khoáng sản đặc biệt và độc hại, tái chế chất thải, xử lý vàchôn lấp chất thải.

2. Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánhgiá tác động môi trường xem xét điều kiện nêu tại khoản 1 Điều này để quyếtđịnh thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động hỗ trợ thẩm định sau:

a) Khảo sát địa điểm thực hiện dự án và các khuvực phụ cận;

b) Lấy mẫu phân tích kiểm chứng;

c) Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiệndự án;

d) Lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia ngoàiHội đồng, cơ quan khoa học, công nghệ, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức phichính phủ liên quan;

đ) Tổ chức các phiên họp đánh giá theo chuyênđề.

3. Hoạt động hỗ trợ thẩm định phải đảm bảo cácyêu cầu sau:

a) Có sự tham gia của ít nhất 01 (một) ủy viênHội đồng;

b) Có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lýnhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án đối với hoạt độngkhảo sát địa điểm thực hiện dự án và các khu vực phụ cận.

4. Kinh phí cho hoạt động hỗ trợ thẩm định đượclấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường hoặc từ các nguồn khác của cơ quantổ chức việc thẩm định hoặc của Cơ quan thường trực Hội đồng theo quy định củapháp luật.

Điều 18. Lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước vềbảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án không có đại diện là ủy viên Hộiđồng

1. Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệmgửi văn bản kèm theo hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoặc báo cáođánh giá tác động môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trườngcấp tỉnh nơi thực hiện dự án không có đại diện là ủy viên Hội đồng quy định tạikhoản 3 Điều 8 Thông tư này để xin ý kiến; bảo đảm cơ quan được xin ý kiến cóthời gian nghiên cứu hồ sơ ít nhất là 05 (năm) ngày.

Văn bản xin ý kiến phải thể hiện rõ các nội dungcần có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh khôngcó đại diện là ủy viên Hội đồng và thời gian dự kiến tiến hành phiên họp chínhthức của Hội đồng.

2. Cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm gửi ýkiến bằng văn bản đến Cơ quan thường trực Hội đồng chậm nhất là 01 (một) ngàytrước phiên họp chính thức của Hội đồng. Trường hợp Cơ quan thường trực Hộiđồng không nhận được ý kiến bằng văn bản đúng thời hạn này thì được xem là cơquan được xin ý kiến đồng ý thông qua báo cáo đánh giá môi trường chiến lượchoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan được xin ýkiến được đưa ra xem xét, thảo luận tại phiên họp chính thức của Hội đồng.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 19. Điều kiện tiến hành phiên họp chínhthức của Hội đồng

Phiên họp chính thức của Hội đồng chỉ được tiếnhành khi đã có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số lượng ủyviên Hội đồng theo quyết định thành lập của cơ quan tổ chức việc thẩm định,trong đó, ít nhất phải có sự tham gia của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch khi Chủtịch vắng mặt (dưới đây gọi là người chủ trì phiên họp) và 01 (một) Ủy viênphản biện.

2. Có mặt đại diện chủ dự án (cấp trưởng hoặccấp phó). Trong trường hợp không thể tham dự, chủ dự án phải có văn bản ủyquyền cho người khác tham dự và chịu trách nhiệm về những ý kiến của người đượcủy quyền trình bày hoặc phát biểu trong phiên họp chính thức của Hội đồng. Vănbản ủy quyền phải được người ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, chức danh, được đóngdấu cơ quan, tổ chức hoặc được chứng thực, công chứng theo quy định của phápluật về ủy quyền.

3. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1Điều 9 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP đối với việc thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược; khoản 2 Điều 9 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP đối với việc thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường; quyết định thành lập Hội đồng; bảnnhận xét của ít nhất 01 (một) Ủy viên phản biện là chuyên gia môi trường.

Điều 20. Đại biểu tham gia vào phiên họpchính thức của Hội đồng

1. Căn cứ vào tính chất của dự án và điều kiệncụ thể của việc thẩm định, cơ quan tổ chức việc thẩm định quyết định mời đạidiện của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp huyện, đại diện Ủyban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi thực hiện dựán, đại diện của cơ quan quản lý nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực có liên quanđến dự án và đại diện các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham giaphiên họp chính thức của Hội đồng.

2. Đại biểu được mời tham gia vào phiên họpchính thức của Hội đồng nghiên cứu báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báocáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Cơ quan thường trực Hội đồng cungcấp, trình bày ý kiến trong phiên họp chính thức của Hội đồng, được hưởng chếđộ thù lao theo quy định hiện hành của pháp luật và chịu sự điều hành của ngườichủ trì phiên họp.

Điều 21. Phiếu đánh giá của các ủy viên Hộiđồng

Phiếu đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục 9ban hành kèm theo Thông tư này của từng ủy viên Hội đồng thể hiện ý kiến kếtluận cuối cùng (kết luận này có thể khác với kết luận được ghi trong bản nhậnxét) của ủy viên đó tại phiên họp chính thức của Hội đồng và đáp ứng các yêucầu sau:

1. Phải được đóng dấu treo của cơ quan tổ chứcviệc thẩm định hoặc Cơ quan thường trực Hội đồng;

2. Phiếu đánh giá phải do ủy viên Hội đồng thamdự phiên họp chính thức của Hội đồng (hoặc người được ủy quyền theo quy địnhtại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư này) viết, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 22. Nội dung và trình tự phiên họp chínhthức của Hội đồng

Phiên họp chính thức của Hội đồng phải bảo đảmnhững nội dung chính và theo trình tự sau đây:

1. Ủy viên thư ký đọc quyết định thành lập Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tácđộng môi trường của dự án; giới thiệu các bên liên quan tham dự phiên họp chínhthức; báo cáo tóm tắt về quá trình xử lý hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

2. Chủ dự án (hoặc cơ quan tư vấn được chủ dự ánuỷ quyền) trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược,báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

3. Ủy viên thư ký báo cáo kết quả của hoạt độnghỗ trợ thẩm định (nếu có).

4. Phần hỏi đáp những vấn đề chưa rõ.

5. Các Ủy viên phản biện trình bày bản nhận xét.

6. Các ủy viên còn lại trình bày ý kiến nhậnxét, đánh giá; Ủy viên thư ký đọc bản nhận xét của các ủy viên vắng mặt và ýkiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của địaphương nơi thực hiện dự án không có đại diện là ủy viên Hội đồng (nếu có).

7. Các ủy viên Hội đồng, đại biểu và chủ dự ántiến hành thảo luận.

8. Trường hợp cần thiết, sau phần thảo luận côngkhai, Hội đồng họp riêng để tiếp tục thảo luận và thống nhất về những kết luậncủa Hội đồng.

9. Người chủ trì phiên họp công bố kết quả kiểmphiếu đánh giá và đọc dự kiến kết luận của Hội đồng.

10. Các ủy viên Hội đồng nêu kiến nghị (nếu có)về chỉnh sửa, bổ sung dự kiến kết luận của Hội đồng.

11. Chủ dự án phát biểu ý kiến.

12. Người chủ trì phiên họp công bố kết luậnchính thức của Hội đồng.

Điều 23. Kết luận của Hội đồng

1. Kết luận của Hội đồng phải nêu rõ những nộidung cơ bản sau đây:

a) Những mặt được, chưa được; những nội dung cầnchỉnh sửa, bổ sung đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánhgiá tác động môi trường của dự án;

b) Đánh giá về chất lượng của báo cáo theo mộttrong ba mức độ: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua nhưng cầnchỉnh sửa, bổ sung; không thông qua;

c) Hình thức xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi kếtthúc phiên họp chính thức của Hội đồng.

2. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báocáo đánh giá tác động môi trường chỉ được người chủ trì phiên họp kết luậnthông qua (thông qua không cần phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua nhưng cầnphải chỉnh sửa, bổ sung) khi được ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Hộiđồng tham dự phiên họp và những người được ủy quyền theo quy định tại điểm akhoản 3 Điều 10 Thông tư này nhất trí và được ghi rõ trong phiếu đánh giá.

3. Hình thức xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi kếtthúc phiên họp chính thức của Hội đồng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này nhưsau:

a) Trường hợp báo cáo được thông qua nhưng cầnchỉnh sửa, bổ sung, Hội đồng ủy nhiệm Cơ quan thường trực Hội đồng xem xét hồsơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đã đượcchủ dự án chỉnh sửa, bổ sung theo các yêu cầu của Hội đồng để triển khai cácbước tiếp theo theo quy định của pháp luật;

Trường hợp thấy cần thiết, Hội đồng yêu cầu Cơquan thường trực Hội đồng gửi văn bản đề nghị một số (trong đó, có ý kiến củaít nhất 01 (một) Ủy viên phản biện) hoặc tất cả các ủy viên Hội đồng viết bảnnhận xét bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này hoặc các hìnhthức khác để thực hiện kết luận của Hội đồng. Cơ quan thường trực Hội đồng tổnghợp ý kiến nhận xét bổ sung, gửi cho chủ dự án để chỉnh sửa, bổ sung báo cáođánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường; xem xéthồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đã đượcchủ dự án chỉnh sửa, bổ sung theo các yêu cầu tại phiên họp chính thức và ýkiến nhận xét bổ sung sau phiên họp chính thức của Hội đồng để triển khai cácbước tiếp theo theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp báo cáo không được thông qua, việcthẩm định lại được thực hiện theo quy định tại điểm 4.1 mục 4 Phần II Thông tưsố 05/2008/TT-BTNMT đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và mục 7Phần III Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT đối với báo cáo đánh giá tác động môitrường.

Điều 24. Biên bản phiên họp chính thức củaHội đồng

Biên bản phiên họp chính thức của Hội đồng thựchiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này và phải đápứng các yêu cầu sau:

1. Diễn biến phiên họp, ý kiến thảo luận, ý kiếnnhất trí, không nhất trí, ý kiến bảo lưu của các ủy viên Hội đồng tại phiên họpvà ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp được ghi chép một cách đầy đủ,trung thực vào biên bản phiên họp.

2. Biên bản phiên họp của Hội đồng phải đượcngười chủ trì phiên họp và Ủy viên thư ký ký vào góc phía dưới bên trái củatừng trang, ký và ghi rõ chức danh trong Hội đồng, họ tên ở trang cuối cùng.

Điều 25. Chuyển giao hồ sơ thẩm định

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việckể từ khi kết thúc phiên họp chính thức của Hội đồng, người chủ trì phiên họpthông qua Ủy viên thư ký chuyển giao cho Cơ quan thường trực Hội đồng toàn bộhồ sơ, tài liệu, bao gồm:

1. Biên bản phiên họp chính thức của Hội đồng.

2. Bản nhận xét của các ủy viên Hội đồng.

3. Phiếu đánh giá của các ủy viên Hội đồng.

4. Các báo cáo nhận xét, đánh giá của các hoạtđộng hỗ trợ thẩm định (nếu có).

5. Hồ sơ đề nghị thẩm định của chủ dự án.

6. Các tài liệu liên quan khác.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý các khukinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất có trách nhiệm thựchiện Thông tư này.

2. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm giúp Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tưnày.

Điều 27. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày10 tháng 10 năm 2009 và thay thế Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế vềtổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm địnhbáo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường đối với các hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận vào thờiđiểm trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy địnhcủa Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT .

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trườngđể xem xét, giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG

Phạm Khôi Nguyên

PHỤ LỤC 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức và hoạtđộng của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồngthẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

… (1) …
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số:……

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược (báo cáo đánh giá tác động môi trường) của Dự án "… (2)…"

… (3) …

Căncứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căncứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việcquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căncứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Bảo vệ môi trường;

Căncứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môitrường và cam kết bảo vệ môi trường;

Căncứ Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môitrường;

Căncứ … (4) … Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1)…;

Căncứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tácđộng môi trường …;

Xétvăn bản số … ngày … tháng … năm … của … (5) … về việc đề nghị thẩm định báo cáođánh giá môi trường chiến lược (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường) củaDự án “… (2) …”;

Theođề nghị của … (6) …,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (hoặc báo cáo đánh giátác động môi trường) của Dự án “… (2) …” bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Số TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Chủ tịch

2

Phó Chủ tịch

3

Uỷ viên thư ký

4

Uỷ viên phản biện

5

Uỷ viên phản biện

6

Uỷ viên

7

Điều 2. Hội đồng cónhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (hoặc báocáo đánh giá tác động môi trường) của Dự án nêu trên, chịu trách nhiệm về kếtquả thẩm định và gửi kết quả cho … (3) … Hội đồng tự giải thể sau khi hoànthành nhiệm vụ.

Điều 3. Các chi phí chohoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn … theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký. … (7) … và các ủy viên Hội đồng có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ dự án;
- …
- Lưu …

… (3) …
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

(3)Tên cơ quan tổ chức việc thẩm định;

(4)Tên đầy đủ của dự án;

(5)Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức việc thẩm định;

(6)Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa … (1) …;

(7)Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(8)Chức danh của thủ trưởng hoặc người đứng đầu Cơ quan thường trực Hội đồng;

(9)Chức danh của thủ trưởng hoặc người đứng đầu các cơ quan liên quan trực thuộccơ quan tổ chức việc thẩm định;

(*)Tên đầy đủ của văn bản của cấp có thẩm quyền ủy quyền cho … (1) … thẩm định vàphê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khucông nghệ cao, khu chế xuất.

PHỤ LỤC 2

MẪU BẢN TRÍCH NGANG TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ KINHNGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨCDANH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN PHẢN BIỆN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁOĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNGMÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Thông tư 13/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày……. tháng…….năm…..

BẢN TRÍCH NGANG

Trình độ đào tạo và kinh nghiệm chuyên môn của chuyên giamôi trường

(Bảntrích ngang này chỉ phải điền một lần, được lưu giữ ở Cơ quan thường trực Hộiđồng và có thể được cập nhật khi chuyên gia môi trường có nhu cầu)

1.Họ và tên: … Giới tính: …

2.Ngày tháng năm sinh: …

3.Quốc tịch: …

4.Tên cơ quan đang làm việc kèm theo địa chỉ (nếu có): …

5.Địa chỉ liên hệ: (điện thoại, Fax, e-mail, địa chỉ nơi thường trú)

A. Trình độ đào tạo (chỉghi học vị cao nhất):

Số TT

Chuyên ngành được đào tạo

Học vị, năm nhận học vị

Tên cơ sở, nước đào tạo, chính quy hay tại chức

1

B. Kinhnghiệm chuyên môn:

Thời gian

Chức vụ công tác

Nơi công tác

Chuyên môn phụ trách thuộc lĩnh vực môi trường

Từ tháng ... năm ...

đến tháng … năm …

C. Danh sách các Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược (báo cáo đánh giá tácđộng môi trường) đã tham gia:

Số TT

Tên báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (báo cáo đánh giá tác động môi trường) (ghi đầy đủ số, ngày, tháng, năm của Quyết định và tên cơ quan ra Quyết định)

Chức danh trong Hội đồng

1

2

3

4

5

(Địa danh), ngày..... tháng...... năm.........
CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG
(Ký, ghi họ tên)

PHỤ LỤC 3

MẪU BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNGCHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG) CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG (KHÔNGPHẢI ỦY VIÊN PHẢN BIỆN)
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Thông tư 13/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

1. Họ và tên người nhận xét: …

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: …

3. Nơi công tác (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax,e-mail): …

4. Chức danh trong Hội đồng: …

5. Tên dự án: …

6. Nhận xét về báo cáo:

6.1. Những nội dung đạt yêu cầu (chỉ nêu các nhận xét chung,ngắn gọn về những nội dung đạt yêu cầu của báo cáo): …

6.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần được chỉnh sửa, bổsung (nhận xét chi tiết, cụ thể về từng nội dung và theo trình tự các chương,mục của báo cáo như quy định tại Phụ lục 1 đối với báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược hoặc Phụ lục 4 đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hànhkèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tácđộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường):

6.3. Những đề nghị và lưu ý khác (nếu có): …

7. Kết luận và đề nghị (trong đó cần nêu rõ ý kiến đồng ýhay không đồng ý thông qua báo cáo): …

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày … tháng … năm …
NGƯỜI VIẾT NHẬN XÉT
(Ký, ghi họ tên)

PHỤ LỤC 4

MẪU BẢN NHẬN XÉT BỔ SUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔITRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG) ĐÃ ĐƯỢC CHỈNH SỬA, BỔSUNG SAU PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Thông tư 13/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT BỔ SUNG
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)ĐÃ ĐƯỢC CHỈNH SỬA, BỔ SUNG SAU PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Họ và tên người nhận xét: …

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: …

3. Nơi công tác (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax,e-mail): …

4. Chức danh trong Hội đồng: …

5. Tên dự án: …

6. Nhận xét bổ sung về báo cáo:

6.1. Những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu:…

6.2. Những nội dung cần được tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung(nếu có): …

(Yêu cầu: đối với các điểm 6.1 và 6.2 nêu trên, ủy viên Hộiđồng được yêu cầu nhận xét bổ sung chỉ nêu các ý kiến về các nội dung phảichỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng tại phiên họp chính thức và nhậnxét chi tiết, cụ thể về từng nội dung và theo trình tự các chương, mục của báocáo như quy định tại Phụ lục 1 đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lượchoặc Phụ lục 4 đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theoThông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môitrường và cam kết bảo vệ môi trường)

6.3. Những đề nghị và lưu ý khác (nếu có): …

7. Kết luận và đề nghị (trong đó cần nêu rõ ý kiến đồng ýhay không đồng ý thông qua báo cáo): …

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày … tháng … năm …
NGƯỜI VIẾT NHẬN XÉT
(Ký, ghi họ tên)

PHỤ LỤC 5

MẪU BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNGCHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG) CỦA UỶ VIÊN PHẢN BIỆN
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Thông tư 13/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CỦA UỶ VIÊN PHẢN BIỆN
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

1. Họ và tên người nhận xét: …

2. Chuyên ngành được đào tạo, tên và số năm hoạt động tronglĩnh vực chuyên môn đang làm việc: …

3. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: …

4. Nơi công tác (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax,e-mail): …

5. Tên dự án: …

6. Nhận xét về nội dung báo cáo:

6.1. Những nội dung đạt yêu cầu (chỉ cần nhận xét chung vềnhững nội dung đạt yêu cầu của báo cáo): …

6.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần được chỉnh sửa, bổsung (nhận xét chi tiết, cụ thể về từng nội dung và trình tự theo các chương,mục của báo cáo như quy định tại Phụ lục 1 đối với báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược hoặc Phụ lục 4 đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hànhkèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tácđộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường): …

6.3. Những nhận xét khác: …

6. Đánh giá về báo cáo:

6.1. Về phương pháp áp dụng trong đánh giá môi trường chiếnlược (đánh giá tác động môi trường) (trong đó lưu ý đến tính thích hợp, mức độđầy đủ của các phương pháp đã áp dụng): …

6.2. Về thông tin, số liệu làm cơ sở cho đánh giá môi trườngchiến lược (đánh giá tác động môi trường) (trong đó lưu ý đến mức độ đầy đủ,chi tiết, chính xác của các thông tin, số liệu có liên quan đến: nội dung củadự án; hiện trạng môi trường và các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có liênquan): …

6.3. Về mức độ thoả đáng của các đánh giá, kết luận nêutrong báo cáo: …

6.4. Về mức độ đầy đủ và tính khả thi của các giải pháp,biện pháp về bảo vệ môi trường đề ra trong báo cáo: …

7. Kết luận và đề nghị (trong đó cần nêu rõ ý kiến đồng ýhay không đồng ý thông qua báo cáo): …

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày… tháng … năm …
ỦY VIÊN PHẢN BIỆN
(Ký, ghi họ tên)

PHỤ LỤC 6

MẪU BIÊN BẢN PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Thông tư 13/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

- Tên dự án: …

- Quyết định thành lập Hội đồng: số … ngày … tháng … năm …của …

- Thời gian họp: từ … giờ … ngày … tháng … năm … đến … giờ …ngày … tháng … năm …

- Địa chỉ nơi họp: …

1. Thành phần tham dự phiên họp Hội đồng:

1.1. Phía Hội đồng:

- Ủy viên có mặt (chỉ nêu số lượng các ủy viên cómặt): …

- Ủy viên vắng mặt: (ghi rõ số lượng kèm theo họ tên,chức danh trong Hội đồng của tất cả các ủy viên vắng mặt, nêu rõ có lý do hoặckhông có lý do; trường hợp ủy quyền tham dự họp, nêu đầy đủ tên của văn bản ủyquyền): …

1.2. Phía Chủ dự án (ghi rõ họ, tên, chức vụ tất cả cácthành viên của cơ quan chủ dự án tham dự họp; trường hợp ủy quyền tham dự họp,nêu đầy đủ tên của văn bản ủy quyền): …

1.3. Phía Cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môitrường (ghi rõ họ tên, học vị và chức vụ của đại diện Cơ quan tư vấn tham dựhọp): …

1.4. Đại biểu (ghi họ tên, chức vụ của đại biểu nếu có, nơicông tác/nơi thường trú của tất cả các đại biểu tham dự họp): …

2. Nội dung và diễn biến phiên họp:

(Yêu cầu:

- Ghi theo trình tự diễn biến của phiên họp Hội đồng;

- Ghi đầy đủ, trung thực các câu hỏi, trả lời, các ý kiếntrao đổi, thảo luận của các bên tham gia phiên họp Hội đồng)

3. Kết quả kiểm phiếu đánh giá:

3.1. Số phiếu đánh giá thông qua báo cáo không cần chỉnhsửa, bổ sung: …

3.2. Số phiếu đánh giá thông qua báo cáo nhưng yêu cầu cầnphải chỉnh sửa, bổ sung: …

3.3. Số phiếu đánh giá không thông qua báo cáo: …

4. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

4.1. Những nội dung đạt yêu cầu (chỉ kết luận chung, ngắngọn về những nội dung đạt yêu cầu của báo cáo):

4.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần được chỉnh sửa, bổsung (trình tự nêu ý kiến kết luận phải bám theo các chương, mục của báo cáonhư quy định tại Phụ lục 1 đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoặcPhụ lục 4 đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Thôngtư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môitrường và cam kết bảo vệ môi trường và đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 23Thông tư này): …

4.3. Những kiến nghị (nếu có): nêu những kiến nghị về báocáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường đãđược thẩm định và cả những kiến nghị đối với chủ dự án, cơ quan phê duyệt dựán.

4.4. Kết luận về kết quả thẩm định:

Ghi ý kiến kết luận của người chủ trì phiên họp (Chủ tịchHội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) về kết quảthẩm định theo quy định tại khoản 2 kèm theo hình thức xem xét, xử lý hồ sơ báocáo đánh giá môi trường chiến lược hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường saukhi kết thúc phiên họp chính thức của Hội đồng theo quy định tại khoản 3 Điều23 Thông tư này. Sau đó, chỉ rõ:

- Số ủy viên Hội đồng tham dự họp đồng ý với kết luận củangười chủ trì phiên họp: …;

- Số ủy viên Hội đồng tham dự họp không đồng ý (nếu có) vớikết luận của người chủ trì phiên họp, chỉ rõ họ, tên, chức danh trong Hội đồngcủa những người này: ...;

4.5. Những ý kiến bảo lưu của ủy viên Hội đồng (ghi cụ thể ýkiến kèm theo họ, tên, chức danh trong Hội đồng của người đề nghị bảo lưu ýkiến): …;

4.6. Ý kiến của chủ dự án về kết luận chính thức của Hộiđồng: …

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP
(ghi rõ là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt)
(ký, ghi họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(ghi rõ là Ủy viên thư ký hoặc thư ký phiên họp khi Ủy viên thư ký vắng mặt)
(ký, ghi họ tên)

Ghi chú: Chủ trìphiên họp và người ghi biên bản ký vào góc phía dưới bên trái của từng trangbiên bản (trừ trang cuối).

PHỤ LỤC 7

MẪU DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ ĐẠI BIỂUTHAM DỰ PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNGCHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ ĐẠI BIỂU THAM DỰ PHIÊN HỌPCHÍNH THỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (BÁO CÁOĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)
của Dự án “…”

(Địa danh nơi họp), ngày …tháng … năm …

Số TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

Kinh phí (đồng)

Ký tên

Ghi họ, tên ủy viên ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư này (nếu có)

1

Chủ tịch

2

Phó Chủ tịch

3

Uỷ viên Thư ký

4

Uỷ viên phản biện

Uỷ viên

Uỷ viên

Đại biểu

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG
(cấp trưởng hoặc cấp phó ký, ghi họ tên)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(ký, ghi họ tên)

PHỤ LỤC 8

MẪU DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CÓ BẢN NHẬN XÉTBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CÓ BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁMÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)
của Dự án “…”

(Địa danh nơi họp), ngày …tháng … năm …

Số TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

Kinh phí (đồng)

Ký tên

1

Chủ tịch

2

Phó Chủ tịch

3

Uỷ viên Thư ký

4

Uỷ viên phản biện

Uỷ viên

Uỷ viên

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG
(cấp trưởng hoặc cấp phó ký, ghi họ tên)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(ký, ghi họ tên)

PHỤ LỤC 9

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẠI PHIÊN HỌP CHÍNH THỨCCỦA HỘI ĐỒNG
(Kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)

… (1) …
------

Thông tư 13/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)
Tại phiên họp chính thức của Hội đồng

1. Họ và tên: …

2. Nơi công tác (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax):…

3. Lĩnh vực chuyên môn (chỉ ghi tối đa 02 lĩnh vực chuyênmôn có kinh nghiệm nhất và liên quan đến việc thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường): …

4. Chức danh trong Hội đồng: …

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số … ngày … tháng … năm …của …

6. Tên dự án: “…”

7. Đánh giá về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoặcbáo cáo đánh giá tác động môi trường (chỉ có ý kiến đánh giá vào một trong cácmục sau đây và gạch chéo các mục không ghi):

7.1. Thông qua báo cáo, không cần chỉnh sửa, bổ sung: …

7.2. Thông qua báo cáo nhưng cần chỉnh sửa, bổ sung (chỉ nêunhững ý kiến khác với các ý kiến đã nêu trong bản nhận xét của mình kèm theohình thức xử lý tiếp theo đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyđịnh tại điểm a khoản 3 Điều 23 Thông tư này và bám theo trình tự của cácchương, mục của báo cáo như quy định tại Phụ lục 1 đối với báo cáo đánh giá môitrường chiến lược hoặc Phụ lục 4 đối với báo cáo đánh giá tác động môi trườngban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của BộTài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giátác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường): …

7.3. Không thông qua báo cáo (nêu rõ lý do): …

8. Kiến nghị (đối với chủ dự án, cơ quan tư vấn lập báo cáo,Cơ quan hường trực Hội đồng và cơ quan phê duyệt dự án, nếu có): …

(Địa danh nơi họp), ngày … tháng … năm …
NGƯỜI VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi họ tên)

Ghichú: (1) Tên cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc Cơ quan thườngtrực Hội đồng (kèm theo đóng dấu treo)