BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU21 THÔNG TƯ SỐ 47/2010/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪNHOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC VÀ BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC

Căn cứ Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị địnhsố 79/2006/NĐ-CP ngày 09tháng 08năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Nghị địnhsố 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hànghóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Qưyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12tháng 9 năm 2007 của Thủ tướngChính phủban hành quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổiKhoản 2 Điều21 Thông tư số 47/2010/TT- BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩuthuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 21 Thông tư số47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuấtkhẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc như sau

"2. Thủ tục:

Doanh nghiệp nhập khẩu gửi hồ sơ đến Viện Kiểm địnhquốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ khinhận đủ mẫu và hồ sơ theo quy định, ViệnKiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế trả lời bằng văn bản về chất lượngvắc xin, sinh phẩm y tế và về an toàntrên động vật thí nghiệm của vắc xin, sinh phẩm y tế gửi doanh nghiệp."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 7 năm 2015.

2. Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốcvà bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thôngtư này có hiệu lực.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởngthuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịtrực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan y tế các Bộ, ngành chịutrách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để nghiên cứu, giảiquyết./.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐTCP);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải Quan);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh TP trực thuộc TW;
- Tổng Công ty dược VN, các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tiếp thuốc, Viện kiểm nghiệm thuốc TW, Viện KN thuốc TP.HCM, Viện K.Đ Quốc gia vắc xin & SPYT;
- Hiệp hội SXKDDVN;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, QLD(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn