BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 13/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH QUẢN LÝ THAN TRÔI

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạtđộng sản xuất, kinh doanh than;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư quy định quản lý than trôi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quyđịnh về quản lý than trôi, bao gồm: hoạt động thu gom, mua, bán than trôi vàkhối lượng, chất lượng, giá thu mua than trôi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơquan, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc quản lý, thu gom, mua, bán than trôi.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. vực khai thác,bãi thải, kho chứa than, điểm tập kết, trung chuyển than theo dòng chảy của các sông, suối, lạch, rãnh trôi ra ngoài ranh giới quảnlý, bảo vệ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc do người thu gom thu gomđược.

2.

3.

4.

5.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý thantrôi

1. Than trôi ngoài phần dành để đápứng nhu cầu sử dụng trực tiếp của người thu gom (nếu có), chỉ được phép tiêuthụ theo hình thức bán trực tiếp cho đơn vị thu mua.

2. Việc thu mua than trôi của TKV vàTổng công ty Đông Bắc là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, chủ yếu nhằmgiảm tổn thất tài nguyên than, góp phần ngăn chặn tìnhtrạng kinh doanh than trái phép.

Điều 5. Khối lượng, chất lượng vàgiá thu mua than trôi

1. Khối lượng, chất lượng than trôilàm căn cứ thanh toán giữa đơn vị thu mua và người thu gom được xác định trêncơ sở thỏa thuận giữa người thu gom và đơn vị thu mua, căn cứ tiêu chuẩn chất lượng than theo TCVN hoặc TCCS; trường hợp hai bên không thỏathuận được thì xác định bằng các trang thiết bị, phươngtiện của cơ quan giám định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

2. Giá thu mua than trôi là giá bán(chưa có thuế GTGT) của TKV, Tổng công ty Đông Bắc cho các hộ sử dụng trongnước do TKV, Tổng công ty Đông Bắc xây dựng và công bố chotừng chủng loại than theo TCVN hoặc TCCS tương ứng, sau khi đã trừ đi các chiphí và các khoản thuế mà TKV, Tổng công ty Đông Bắc phảinộp theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của TKV, Tổngcông ty Đông Bắc

1. Lựa chọn các đơn vị trực thuộc,công ty con có đủ điều kiện, năng lực để giao thực hiện nhiệm vụ thu mua thantrôi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địaphương.

2. Chỉ đạo đơn vị thu mua (trên cơ sởphối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị hoạt động) lựa chọn điểm thu muavà cách thức thu mua than trôi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực,đảm bảo thuận tiện cho người thu gom và thông báo công khai trên các phươngtiện thông tin đại chúng của địa phương.

3. Chỉ đạo đơn vị thu mua tổ chức tốtcông tác thu mua; bố trí bãi chứa than tạm; trang bị đầy đủ trang thiết bị,phương tiện đạt tiêu chuẩn theo quy định tại mỗi điểm thu mua để phục vụ việc xác định khối lượng, chất lượng than; thông báo công khaitại các điểm thu mua về phương thức xác định khối lượng, chất lượng than, thờigian định kỳ tổ chức thu mua (05 ngày, 10 ngày, 15 ngày,... một lần tùy theođiều kiện cụ thể).

4. Công bố công khai giá thu mua thantrôi tại các điểm thu mua.

5. Mở sổ theodõi than trôi thu mua được; xuất phiếu xác nhận thanh toán than riêng cho thantrôi thu mua; thanh toán tiền mua than cho người thu gom bằngtiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định, nhưng không chậm quá 05 (năm) ngàylàm việc kể từ ngày mua, bán than. Chi phí mua than trôi, doanh thu tiêu thụthan thu mua từ than trôi được hạch toán vào kết quả kinh doanh của TKV, Tổng côngty Đông Bắc.

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quychế, quy định nội bộ để ngăn chặn, xử lý nghiêm và triệt để hiện tượng móc nối, tuồn than ra bên ngoài để tiêu thụ dưới danh nghĩathan trôi.

7. Mỗi năm 2 lần (sáu tháng đầu nămvà cả năm) lập báo cáo riêng về tình hình thực hiện công tác thu mua than trôigửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có than trôi, BộCông Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường (thời hạn gửi báo cáo chậm nhất sau 15ngày của kỳ báo cáo).

Nội dung báo cáo tình hình thực hiệncông tác thu mua than trôi bao gồm:

a) Kết quả thực hiện thu mua thantrôi theo từng địa bàn của đơn vị thu mua (khối lượng, chất lượng, giá thumua,...);

b) Nhận xét, đánh giá tình hình chấp hànhcác quy định về quản lý than trôi, kiến nghị (nếu có).

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân phường, xã nơi có than trôi

1. Tạo điều kiện cho các đơn vị thumua than trôi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Phổ biến rộng rãi, tuyên truyền,vận động, hướng dẫn người dân sinh sống trên địa bàn quản lý thực hiện tốtThông tư này.

3. Phối hợp với đơn vị thu mua trongviệc lựa chọn, bố trí điểm thu mua than trôi trên địa bàn quản lý; lập sổ theodõi danh sách người thu gom và giám sát hoạt động thu gom than trôi trên địabàn.

4. Tùy thuộc điều kiện cụ thể, quyđịnh thủ tục đăng ký, khai báo đối với người thu gom trên nguyên tắc đơn giản,minh bạch, dễ thực hiện, hạn chế tối đa thủ tục hành chính rườm rà, gây khókhăn cho người thu gom.

5. Kiểm tra, xácnhận và chịu trách nhiệm việc xác nhận của mình về nguồn gốc than trôi của ngườithu gom.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức,cá nhân thu gom than trôi

1. Đăng ký hoặc khai báo với Ủy bannhân dân phường, xã nơi có than trôi về việc tham gia thu gom và chỉ tiến hànhthu gom khi được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận.

2. Khi bán than trôi thu gom được chođơn vị thu mua phải xuất trình xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã về nguồngốc than thu gom.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có than trôi

1. Phân cấp Ủy ban nhân dân phường,xã nơi có than trôi hướng dẫn việc xác nhận nguồn gốc than trôi trên địa bàntheo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phốihợp với TKV, Tổng công ty Đông Bắc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nhữngtrường hợp vi phạm quy định về thu gom, mua, bán và quản lý than trôi.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày25 tháng 8 năm 2016 và thay thế Quyết địnhsố 29/2008/QĐ-BCT ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương banhành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàntỉnh Quảng Ninh.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thamgia vào việc quản lý, thu gom, mua, bán than trôi chịu trách nhiệm thực hiệnThông tư này.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương nơi có than trôi định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịpthời bằng văn bản về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.


- Ban Bí thư TW Đảng;Văn phòng Quốc hội;ơng;ng, các Thứ trưng;

BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh