BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 13/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

BANHÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh laođộng số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Antoàn lao động,

Sau khi có ý kiến của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan, Bộ trưởng Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư banhành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 1. Danh mục công việc có yêucầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

1. Ban hành kèm theo Thông tư nàyDanh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Thông tư này áp dụng đối với cácđối tượng quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động trừ đối tượng làngười lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 8 năm 2016. Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn,vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư này thay thế Danh mục công việc cóyêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động ban hành kèm theoThông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

2. Danh mục công việc có yêu cầunghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội tiếp tục thực hiện đến ngày 31 tháng 7 năm 2016.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;ng;, các cơ quan trực thuộc CP;òa án nhân dân lối cao;a văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); LĐTBXH;, PC.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG VIỆCCÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/ 2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6năm 2016của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảodưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động máy, thiết bịthuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn,vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảoquản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loạicủa Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóachất.

3. Thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảoquản, vận chuyển các loại thuốc nổ vàphương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...).

4. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa,tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy, thiết bị sử dụng trong thi công xâydựng gồm: máy đóng cọc, máy ép cọc, khoan cọc nhồi, búa máy, tàu hoặc máy hútbùn, máy bơm; máy phun hoặc bơm vữa, trộn vữa, bê tông; trạm nghiền, sang vậtliệu xây dựng; máy xúc, đào, ủi, gạt, lu, đầm rung, san; các loại kích thủylực; vận hành xe tự đổ có tải trọng trên 5 tấn.

5. Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảodưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện, uốn, xẻ,cắt, xé chặt, đột, dập, đục, đập, tạo hình, nạp liệu, ra liệu, nghiền, xay,trộn, cán, ly tâm, sấy, sàng, sàng tuyển, ép, xeo, chấntôn, tráng, cuộn, bóc vỏ, đóng bao, đánh bóng, băng chuyền, băng tải, súng bắnnước, súng khí nén; máy in công nghiệp.

6. Làm khuôn đúc, luyện, cán, đúc,tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại, làm sạch bề mặt kim loại; các công việc luyệnquặng, luyện cốc; làm các công việc ở khu vực lò quay sản xuất xi măng, lò nunghoặc buồng đốt vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng, luyện đất đèn; vận hành,sửa chữa, kiểm tra, giám sát, cấp liệu, ra sản phẩm, phế thảicác lò thiêu, lò nung, lò luyện.

7. Các công việc làm việc trên caocách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheoleo nguy hiểm.

8. Các công việc trên sông, trênbiển, lặn dưới nước.

9. Chế tạo, vận hành, sửa chữa, bảodưỡng, kiểm tra máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu, phương tiện thủy.

10. Các công việc làm việc có tiếpxúc bức xạ ion hóa.

11. Các công việc có tiếp xúc điện từtrường tần số cao ở dải tần số từ 30 GHz tới 300 GHz.

12. Các công việc làm việc ở các nơithiếu dưỡng khí hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể,giếng, đường cống và các công trình ngầm, các công trình xử lý nước thải, rácthải.

13. Các công việc làm vệ sinh côngnghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.

14. Khảo sát địa chất, địa hình, thựcđịa biển, địa vật lý; Khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác dầukhí; Chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị,hóa chất, dung dịch dùng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác dầukhí, các sản phẩm của dầu khí trên biển và trên đất liền.

15. Các công việc trực tiếp thi côngxây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xâydựng mới; sửa chữa, cải tạo, di rời, tu bổ, phục hồi; phádỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

16. Các công việc làm về thi công,lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện; thicông, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện.

17. Các công việc làm về hàn, cắt kimloại./.