BỘ TÀI CHÍNH
Số: 13-TC/ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 1993

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về đền bù thiệt

hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác

Thực hiện Quyết định số 186/HĐBT ngày 31/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác, ngày 5/6/1992 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/TC-ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định nói trên. Qua một thời gian thực hiện và theo đề nghị của một số ngành, địa phương, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 18-TC/ ĐT ngày 5/6/1992 như sau:

1. Tiền đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng, đơn vị chủ đầu tư phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trước khi cơ quan quản lý ruộng đất giao đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng. Không áp dụng phương thức "ghi thu, ghi chi" cho các công trình thuộc Ngân sách Nhà nước đầu tư. Khi quyết toán công trình, chủ đầu tư và chủ quản đầu tư phải quyết toán khoản chi đền bù thiệt hại đất này vào giá trị công trình để thể hiện đúng giá trị tài sản cố định.

2. Đơn vị, xí nghiệp được giao đất sử dụng có nghĩa vụ nộp tiền đền bù thiệt hại đất đai vào Ngân sách Nhà nước. Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều tiết số thu ngân sách về khoản tiền đền bù thiệt hại đất đai theo tỷ lệ như sau:

Ngân sách trung ương: 30%

Ngân sách địa phương: 70%

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền đền bù thiệt hại đất đai (phần điều tiết cho Ngân sách địa phương) theo Quyết định số 186/HĐBT ngày 31/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

4. Thông tư này có hiêu lực thi hành từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị cơ sở phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng