TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 13-VP/TT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 1985

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 434-CT NGÀY 24-12-1984 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNGVỀ VIỆC XÉT DUYỆT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1984

Thi hành chỉ thị số 434-CT ngày24-12-1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xét duyệt kết quả thực hiệnkế hoạch Nhà nước năm 1984, Tổng cục Thống kê đã có thông tư số 5-TCTK/TH ngày3-1-1985 hướng dẫn cụ thể.

Trong phạm vi chấp hành chế độhợp đồng kinh tế nhằm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1984, yêu cầu trọng tàikinh tế các ngành, các cấp dựa vào thông tư số 2-TH/TT ngày 16-1-1984 của Trọngtài kinh tế Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ tham gia xét duyệt kết quả thực hiệnkế hoạch Nhà nước năm 1984 ở mỗi ngành, mỗi cấp và chú trọng một số điểm sauđây:

1. Các chỉ tiêu pháp lệnh làmcăn cứ để xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước bao gồm:

- Giá trị sản lượng hàng hóathực hiện (có phần cho xuất khẩu),

- Sản phẩm giao nộp (có phần choxuất khẩu) theo chỉ tiêu chất lượng quy định trong hợp đồng kinh tế.

- Mức giảm giá thành.

- Lợi nhuận, các khoản nộp ngânsách.

- Những vật tư chủ yếu do Nhànước cung ứng.

Chỉ tiêu giá trị sản lượng hànghóa thực hiện sản phẩm giao nộp, vật tư chủ yếu do Nhà nước cung ứng phải dựatrên cơ sở các hợp đồng kinh tế đã ký kết và đã thực hiện thì mới đủ căn cứ đểxác nhận là đã thực hiện kế hoạch. Các cấp, các ngành và các đơn vị là đốitượng xét duyệt phải trình hội đồng xét duyệt các văn bản hợp đồng kinh tế đãký kết và các văn bản xác minh đã thực hiện hợp đồng kinh tế.

Vì vậy, trọng tài kinh tế cáccấp, các ngành cần chú ý hướng dẫn đơn vị xúc tiến việc thanh lý hợp đồng vàquyết toán thực hiện hợp đồng năm 1984 làm cơ sở cho việc đánh giá và xác nhậnkết quả thực hiện kế hoạch của từng đơn vị.

Mỗi chỉ tiêu kế hoạch trọng tâmlà chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu, cần xem xét cụ thể cụ thể việc thực hiện hợp đồngkinh tế theo 5 đúng là đúng số lượng, đúng chất lượng, đúng thời gian, đúng địađiểm và đúng giá cả, dựa trên cơ sở đó đánh giá rõ chất lượng và hiệu quả củaviệc thực hiện kế hoạch, đồng thời phân tích rõ mức thực hiện chỉ tiêu lợinhuận, chỉ tiêu giảm giá thành, ưu khuyết điểm và nguyên nhân trong việc chấphành chế độ hợp đồng kinh tế và các chính sách pháp luật kinh tế đã quy định.

2. Đối tượng xét duyệt việc thựchiện kế hoạch cần chú trọng những đơn vị trọng điểm và những sản phẩm chủ yếuthuộc kế hoạch của từng cấp, từng ngành, trong đó kể cả những đơn vị sản xuấtkinh doanh và những đơn vị cung ứng vật tư (bao gồm cả tổ chức nhập khẩu vậttư), năng lượng vận tải, dịch vụ, ngân hàng, tiêu thụ sản phẩm. Cần hướng dẫnviệc thanh lý hợp đồng và quyết toán thực hiện hợp đồng cung ứng vật tư,vận tải, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua đó đánh giá kết quả cung ứng vật tư kể cảvật tư chủ yếu, những vật tư phụ trợ quan trọng, kết quả đáp ứng các yêu cầu vềvận tải, dịch vụ, tín dụng, lưu thông, và giao nhận hàng hóa.

Trong quá trình xem xét, đánhgiá kết quả thực hiện kế hoạch, cần xác định rõ:

- Các tổ chức và đơn vị cung ứngvật tư, năng lượng phải chấp hành đúng chế độ cung ứng vật tư đã quy định, cụthể là phải tổ chức giao nhận vật tư tại địa điểm quy định thuận tiện cho xínghiệp. Trường hợp vận chuyển khó khăn trong khi xí nghiệp có khả năng phươngtiện thì tổ chức cung ứng phải ký kết hợp đồng thuê phương tiện của xí nghiệpvà thanh toán mọi phí tổn vận chuyển theo đúng chế độ quy định.

- Về tiêu thụ sản phẩm, các bênký kết hợp đồng phải thực hiện các điều khoản về số lượng, chất lượng, thờigian và địa điểm giao nhận, giá cả, thanh toán, đặc biệt coi trọng điều khoảnvề chất lượng hiện đang là khâu yếu. Xí nghiệp và hợp tác xã phải giao nộp đủsản phẩm theo kế hoạch và hợp đồng đã ký, các tổ chức tiêu thụ phải nhận sảnphẩm đúng kế hoạch và hợp đồng. Nếu tổ chức tiêu thụ không nhận sản phẩm theohợp đồng đã ký với lý do không chính đáng thì tổ chức thụ đó phải thi hành đầyđủ hợp đồng nói trên đồng thời phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hạigây ra cho xí nghiệp.

3. Để xác định rõ kết quả thựchiện chỉ tiêu pháp lệnh, cần đi sâu phân định rõ gianh giới những sản phẩm sảnxuất và trao đổi ngoài chỉ tiêu pháp lệnh thông qua liên kết kinh tế. Việc sảnxuất và trao đổi sản phẩm ngoài chỉ tiêu pháp lệnh phải được thể hiện trong kếhoạch của xí nghiệp, không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu pháplệnh, không được trái với các chính sách, pháp luật của Nhà nước và được sử chỉđạo của cơ quan quản lý cấp trên. Sản phẩm sản xuất ngoài chỉ tiêu pháp lệnhnếu là sản phẩm chủ yếu thì phải làm bằng vật tư, nguyên liệu tự kiếm thông qualiên kết kinh tế. Nếu là sản phẩm của sản xuất phụ thì phải làm bằng phế liệu,phế phẩm của xí nghiệp. Trong việc trao đổi sản phẩm ngoài chỉ tiêu pháp lệnhthì nghiêm cấm dùng vật tư, hàng hóa của Nhà nước được phân phối theo kế hoạchđể trao đổi lấy chênh lệch giá, không được tự ý rút bớt nghĩa vụ Nhà nước giaovề nhiệm vụ giao nộp sản phẩm và hàng xuất khẩu để trao đổi liên kết ngoài kếhoạch.

- Đối với mỗi đơn vị sau khitham gia xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch, cơ quan trọng tài kinh tế cầntrao đổi rút kinh nghiệm về việc ký kết và thực hiện hợp đồng năm 1984 và đề rabiện pháp đẩy mạnh việc ký kết và thực hiện hợp đồng năm 1985 nhằm thúc đẩyviệc thực hiện kế hoạch năm 1985 đạt nhiều hiệu quả. Trong phạm vi mỗi cấp, mỗingành sau đợt tham gia xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch năm 1984, cơ quantrọng tài kinh tế cần đúc kết kinh nghiệm về công tác hợp đồng kinh tế phục vụviệc thực hiện kế hoạch năm 1984 và kiến nghị với lãnh đạo những biện pháp chỉđạo công tác hợp đồng kinh tế gắn liền với việc chỉ đạo kế hoạch năm 1985.

5. Để tham gia việc xét duyệtkết quả thực hiện kế hoạch năm 1984 có kết quả điều quan trọng là phải có kếhoạch chuẩn bị nắm tình hình thông qua mạng lưới cán bộ làm công tác hợp đồngkinh tế ở cơ sở, đồng thời cần có sự hướng dẫn cho các ngành, địa phương, đơnvị là đối tượng xét duyệt phân tích rõ kết quả ký kết và thực hiện hợp đồngkinh tế phục vụ việc thực hiện kế hoạch. Việc xét duyệt kết quả thực hiện kếhoạch năm 1984 này cần tạo điều kiện để cơ quan trọng tài kinh tế huyện làmtròn nhiệm vụ thành viên của hội đồng xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhànước ở huyện. Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố cần có sự hướng dẫn cho trọngtài kinh tế huyện, quận về mặt nghiệp vụ. Ở những huyện chưa có cơ quan trọngtài kinh tế thì hướng dẫn cho cán bộ theo dõi công tác hợp đồng kinh tế chuẩnbị tình hình phục vụ cho việc xét duyệt của hội đồng ở huyện.

Trong quá trình tham gia xétduyệt kết quả thực hiện kế hoạch năm 1984, cơ quan trọng tài kinh tế cần hướngdẫn và kiểm tra đôn đốc việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế năm 1985 nhằmkịp thời đưa công tác hợp đồng kinh tế vào nề nếp.

KT. CHỦ TỊCH TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thiện