HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 132-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1973

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỘNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC NHỮNG CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐANG CÔNG TÁCỞ CÁC NGÀNH THAM GIA DẠY NGOẠI NGỮ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

Ngày 7 tháng 9 năm 1972, Thủ tướngChính phủ đã ra quyết định số 251-TTg về việc cải tiến và tăng cường công tácdạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông. Quyết định này có đặt vấn đềđộng viên và tổ chức những cán bộ có trình độ thích đáng về ngoại ngữ hiện đangcông tác ở các ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông. NayThủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chế độ về vấn đề này như sau:

1. Cán bộ đang công tác ở các ngành,nếu có đủ trình độ về một trong các thứ tiếng: Nga, Anh, Trung, Pháp, có nghĩavụ trực tiếp góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ bằng cách tham gia dạymột số giờ ngoại ngữ ở các trường phổ thông từ cấp II trở lên.

2. Thủ tướng các ngành, các cấp cótrách nhiệm tạo thuận lợi để những cán bộ có đủ trình độ ngoại ngữ của cơ quanmình vừa bảo đảm công tác tốt, vừa có thể tham gia giảng dạy đều đặn và có kếtquả ở các trường phổ thông.

3. Cán bộ các ngành tham gia dạyngoại ngữ ở các trường phổ thông phải được thủ trưởng cơ quan (hoặc đơn vị) trựctiếp quản lý cho phép, phải là những người có tư cách đạo đức tốt, có trình độngoại ngữ tương đương với những người đã học qua năm thứ 3 Trường đại học sưphạm ngoại ngữ để dạy ở các lớp phổ thông cấp II hoặc tương đương với nhữngngười đã tốt nghiệp đại học sư phạm ngoại ngữ để dạy ở các lớp phổ thông cấpIII. Những cán bộ này cần được kiểm tra trình độ và bồi dưỡng nghiệp vụ dạy họctrước khi tham gia giảng dạy.

4. Mỗi tuần lễ trong năm học, cánbộ các ngành tham gia dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông được phép dùng giờ làmviệc hai buổi (tính là một ngày) để đến trường phổ thông dạy theo những quy địnhcụ thể của ngành giáo dục. Ngành giáo dục cần sắp xếp hợp lý và ổn định giờ dạyngoại ngữ trong tuần để tránh trở ngại cho công tác của cán bộ và cơ quan cócán bộ tham gia dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông.

Việc soạn bài, chấm bài, nghiên cứutài liệu hướng dẫn giảng dạy, tự học tập bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn...của cán bộ tham gia dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông đều phải tiến hành vàongoài giờ làm việc ở cơ quan.

5. Cán bộ các ngành tham gia dạyngoại ngữ ở trường phổ thông phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế giảng dạycủa ngành giáo dục. Ngành giáo dục cần xét và khen thưởng thích đáng những cánbộ đạt nhiều thành tích trong giảng dạy đồng thời cũng cần xử lý kịp thời nhữngtrường hợp vi phạm kỷ luật giảng dạy.

6. Cán bộ các ngành tham gia giảngdạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông được hưởng các chế độ sau đây:

a. Trước khi bắt đầu tham gia giảngdạy, được nghỉ làm việc ở cơ quan 6 ngày để dự một lớp bồi dưỡng ngắn hạn vềmục đích, nội dung và phương pháp dạy và học ngoại ngữ. Hàng năm, được phép dùnggiờ làm việc từ 3 đến 5 ngày để đi dự lớp bồi dưỡng tập trung về nghiệp vụ củangành giáo dục tổ chức.

b. Được ngành giáo dục cho mượn nhữngtài liệu giảng dạy như sách giáo khoa, sách hướng dẫn dạy và học ngoại ngữ vàhàng tháng, được cấp văn phòng phẩm như những giáo viên ngoại ngữ khác, trongthời gian làm nhiệm vụ dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông.

c. Được hưởng nguyên lương và cáckhoản phụ cấp (nếu có) trong những ngày đi bồi dưỡng nghiệp vụ đã quy định vàtrong những ngày lên lớp giảng dạy.

d. Được trả thêm một khoản thù laovới giá biểu 1đ 00/giờ đối với cấp II và 1đ 20/giờ đối với cấp III tính trên cơsở chương trình dạy và số giờ thực dạy trên lớp.

đ. Được hưởng chế độ công tác phítheo quy định hiện hành, khi đi dạy học.

7. Tất cảcác khoản chi phí cho việc sử dụng cán bộ của các ngành tham gia giảng dạyngoại ngữ ở các trường phổ thông sẽ do kinh phí của ngành giáo dục đài thọ.Cách trả lương và trả tiền thù lao cho cán bộ các ngành tham gia giảng dạyngoại ngữ ở trường phổ thông sẽ do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dụ thống nhất quyđịnh.

8. Bộ Giáo dụccó trách nhiệm hướng dẫn về tiêu chuẩn xét chọn cán bộ giảng dạy ngoại ngữ, vềtổ chức đăng ký, thu nhận và bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ, về tổ chức bồi dưỡngnghiệp vụ, về khen thưởng, kỷ luật và các vấn đề liên quan khác. Các Bộ Tàichính, Lao động và Giáo dục, có trách nhiệm hướng dẫn thi hành việc trả lươngvà trả thù lao, quản lý và sử dụng cán bộ, quản lý và sử dụng thời gian giảngdạy và công tác của cán bộ và các vấn đề có liên quan khác.

Thông tư này có hiệu lực kể từngày ký.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦLê Thanh Nghị