BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2008/TT-BQP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘPHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNGTRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứQuyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơquan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;

Căn cứ Nghịđịnh số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứQuyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủvề chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trongquân đội;

Bộ Quốc phònghướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làmcông tác kiểm tra Đảng trong quân đội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

a) Chủ nhiệm chuyêntrách, Phó chủ nhiệm chuyên trách, uỷ viên chuyên trách trong Ủy ban kiểm giữacác cấp thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

b) Cán bộ chuyêntrách làm công tác kiểm tra đảng trong Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự,biên phòng địa phương;

2. Đối tượng không áp dụng

a) Chủ nhiệm, phóchủ nhiệm, uỷ viên uỷ ban kiểm tra đảng các cấp làm công tác kiểm tra không chuyêntrách thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

b) Cán bộ làm côngtác kiểm tra kiêm nhiệm của các đảng bộ thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quânsự, biên phòng địa phương;

c) Cán bộ côngtác ở cơ quan uỷ ban kiểm tra đảng nhưng không trực tiếp làm công tác kiểm tra (Hậucần, phục vụ, hành chính, lái xe,.. .v.v...);

d) Các đốitượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư này không được hưởng phụ cấp tráchnhiệm trong các trường hợp sau:

- Thời gian đicông tác, làm việc ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức vàlực lượng vũ trang;

- Thời gian đihọc tập trung tại các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉviệc không hưởng

Bộ Quốc phòng
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137/2008/TT-BQP

, ngày 11 tháng 11 năm 2008

lương từ1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bịđình chỉ công tác.

II. MỨC PHỤ CẤP, NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁCH TÍNH TRẢ

1. Mức phụ cấp

Các đối tượng quyđịnh tại khoản 1 Mục I Thông tư này được hưởng phụ cấp trách nhiệm kiểm tra bằng15% tính trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấpthâm niên vượt khung (nếu có).

2. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phíchi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm được tính trong dự toán ngân sách thường xuyênhàng năm của đơn vị.

3. Cách tính trả

a) Phụ cấp tráchnhiệm được tính trên mức lương cấp hàm, ngạch bậc hiện hưởng cộng với phụ cấpchức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), được xác định theocông thức sau:

Phụ cấp trách nhiệm

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Hệ số lương theo cấp hàm, ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + % (quy ra hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

x

Mức phụ cấp trách nhiệm

Ví dụ: Tháng 10năm 2008, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn A, được Đảng uỷ QSTW chuẩn y kết quả bầucử làm Uỷ viên thường trực Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ Quân đoàn (hệ số phụ cấp chứcvụ = 0,80). Đồng chí A được hưởng phụ cấp trách nhiệm như sau:

Phụ cấp trách nhiệmtháng 10/2008 của đồng chí A là: 591.000 đ/tháng { = 540.000 x (7,30 + 0,80) x15%};

b) Phụ cấp tráchnhiệm được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởngchế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi thôi đảm nhiệm chuyên trách công táckiểm tra đảng từ tháng nào thì thôi hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm từ thángtiếp theo.

Trường hợp vừathuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm vừa thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấpđặc thù hoặc phụ cấp ưu đãi ngành thì chi được hưởng một loại phụ cấp mức caonhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chính uỷ và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân độicó trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy địnhtại Thông tư này;

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từngày ký;

Chế độ phụ cấptrách nhiệm được tính hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2008. Trường hợp đảm nhiệm chuyêntrách công tác kiểm tra đảng từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 trở về trước thì đượchưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng 09 năm 2008; các trường hợp đảm nhiệm chuyêntrách công tác kiểm tra đảng sau ngày 01 tháng 9 năm 2008 thì được hưởng phụcấp trách nhiệm từ tháng có Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử của cấp có thẩm quyền.

Quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ (qua Cục Tài chính/BQP) để xemxét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Được